A+ A

Par pasākumu Sarunas ar pašvaldību 2019

23.12.2019
Drukāt

2019. gada 22. novembrī Baldones novada domes attīstības nodaļa aicināja ikvienu interesentu neformālā gaisotnē līdzdarboties un turpināt iesākto kādā no interesējošām tēmām, kas skar Baldones novada attīstību. Domes priekšsēdētājs Raimonds Audzers un izpilddirektore Tatjana Tihoņenko uzrunās informēja par 2019. gadā padarīto.

Pēc prezentācijām diskusiju dalībnieki dalījās 3 darba grupās, lai pārrunātu sev interesējošās tēmas, sniegtu priekšlikumus domes darbam 2020. gadā un formulētu jautājumus speciālistiem. Grupas vadīja baldonieši, kas ikdienas gaitās profesionāli saskaras ar diskusiju tematiem.  Izglītības, kultūras un vēstures  grupu vadīja Kārlis Kravis - Iespējamās misijas direktors, skolotājs, kas aktīvi iesaistās izglītības attīstības procesos Latvijā. Veiksmīgi vietējie uzņēmēji Māris Rudzinskis un Ivars Pundiņš vadīja uzņēmējdarbības grupu. Tūrisma grupu vadīja Zane Ulmane – viesu nama “Baldones Meža māja” īpašniece, Baldones tūrisma attīstības biedrības valdes locekle. Pēc darba grupu diskusijām grupu vadītāji prezentēja grupu viedokļus. Tika izteikti ierosinājumi un jautājumi. Uz jautājumiem atbildēja priekšsēdētājs Raimonds Audzers un domes speciālisti. 

Vēlamies izteikt pateicību grupu vadītājiem par Jūsu iesaistīšanos pasākuma organizēšanā! Aicinām iepazīties ar darba grupu priekšlikumiem, jautājumiem un precizētajām atbildēm. Atgādinām, ja Jūs vēlaties ierosināt uzlabojumus domes darbā vai rodas jautājumi, lūdzam sazināties ar domes speciālistiem. Kontaktinformācija atrodama www.baldone.lv.

Uzņēmējdarbības darba grupas apkopojums

Grupā tika pārstāvētas mazo un vidēji lielo uzņēmēju un lauksaimnieku intereses. Galvenais priekšlikums, kas nāca no šīs grupas dalībniekiem, bija lūgums savlaicīgi informēt uzņēmējus un lauksaimniekus par novadam aktuālajiem jautājumiem, piemēram, administratīvi teritoriālo reformu, Rail Baltica būvniecību un līdzīgiem jautājumiem. Diskusija turpinājās ar jautājumu definēšanu, ko pēc pasākuma nodeva pašvaldības speciālistiem ar lūgumu precizēt atbildes, kuras izskanēja prezentāciju laikā.

Uzņēmēju jautājumi:

Vai un kā administratīvi teritoriālā reforma ietekmēs uzņēmējdarbību Baldones novadā?  Vai mainīsies īpašumu kadastrālā vērtība un līdz ar to arī nodokļu apmērs?

Atbild Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja A. Lapiņa:

Nākamajos divos gados kadastrālās vērtības nemainīsies, jo to aprēķinam saglabās pēdējos gados izmantoto kadastrālo vērtību bāzi. To paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma grozījumi, kas stājās spēkā š.g. 13. novembrī. Ar grozījumiem par diviem gadiem pagarināta jaunās kadastrālo vērtību bāzes ieviešana, pārceļot iepriekš paredzēto ieviešanas termiņu no 2020. uz 2022. gadu. Kadastrālo vērtību bāzi 2022. – 2025. gadam izstrādās atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū, kāda tā bija 2019. gada 1. jūlijā, un to piemēros kadastrālās vērtības aprēķinam no 2022. gada 1. janvāra. Valsts zemes dienests aprēķinātās kadastrālās vērtības līdz 2021. gada 1. februārim publicēs savā tīmekļa vietnē, lai nodrošinātu savlaicīgu informācijas pieejamību par kadastrālajām vērtībām, kuras stāsies spēkā 2022. gadā (informācija no LV portāls 2019. gada 13. novembrī, Tiesību akti un projekti).

Vai un kā Rail Baltica dzelzceļš ietekmēs uzņēmējdarbību Baldones novadā? Vai manīsies piegulošo un vispār novada teritorijā esošo īpašumu kadastrālās vērtības un līdz ar to arī nodokļi?

Kadastrālo vērtību aprēķina Valsts zemes dienests. Pašvaldība to nedara. Atbildi skatīt pie iepriekšējā jautājuma. Pārdomājot šo jautājumu, vajadzētu izvairīties no prognozēšanas. Pamatā nodokļa izmaiņas noteiks jaunie normatīvie akti, jaunajam domes sasaukumam pēc ATR nebūs liela iespēja to ietekmēt.

Kā praktiski notiks dzelzceļam nepieciešamo īpašumu atsavināšana pa soļiem, cik ilgs process tas būs?

Atbild uzņēmuma Eiropas Dzelzceļa līnijas pārstāve Dace Andersone:

Uzsākot Rail Baltica trases projektēšanu, iespējamajiem skartajiem nekustamo īpašumu īpašniekiem uz to deklarētajām dzīvesvietas adresēm (fiziskām personām) un uz juridiskajām adresēm (juridiskām personām) tiks nosūtīts projektēšanas paziņojums, kurā informēsim par projektēšanas darbu uzsākšanu.

Kad projektēšanas gaitā tiks precizēta trases atrašanās vieta un nekustamā īpašuma skārums, skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem tiks nosūtīts atsavināšanas paziņojums. Minētajā paziņojumā īpašnieks tiks informēts par īpašuma skārumu, kā arī tiks aicināts iesaistīties īpašuma atsavināšanas procesā, lai pēc iespējas vairāk tiktu ņemtas vērā īpašnieka intereses.

Atsavināšanas gaitā atsavināmais īpašums (tā daļa) tiks novērtēta, nosakot īpašuma tirgus vērtību, kā arī aprēķināti zaudējumi, kas īpašniekam radīsies sakarā ar īpašuma atsavināšanu. Īpašnieks tiks iepazīstināts ar vērtējumu un aicināts uz atlīdzības noteikšanas komisijas sēdēm, kurās īpašnieku uzklausīs un sniegs atbildi uz interesējošiem jautājumiem.

Pēc tam, kad būs noteikta atlīdzība par īpašumu un Ministru kabinets pieņēmis lēmumu par īpašuma atsavināšanu, īpašniekam tiks nosūtīts pirkuma līgums. Pēc pirkuma līguma parakstīšanas, īpašniekam tiks samaksāta noteiktā atlīdzība. Visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma atsavināšanu, segs Rail Baltica projekta ieviesējs Latvijā – uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas.

Skaidrojošas infografikas (t.sk., kā tiek noteikta taisnīga atlīdzība, kas tiek/netiek kompensēts u.c.) varat skatīt:http://edzl.lv/lv/atsavinasana/taisniga-atlidziba

Sīkāku informāciju uz biežāk uzdotajiem jautājumiem var izlasīt: http://edzl.lv/lv/atsavinasana/jautajumi-un-atbildes-jauns

Kad un no kā varēs uzzināt par transporta kustības organizāciju dzelzceļa būvniecības  laikā? Tas svarīgi laukaimniekiem un mežsaimniekiem, kuriem pa novadu jāpārvieto smagā tehnika. Un tiem lauksaimniekiem, kuri nomā zemi dažādās novada vietās.

Atbild uzņēmuma Eiropas Dzelzceļa līnijas pārstāve Dace Andersone:

Šī gada jūlijā ir uzsākta projektēšana Rail Baltica posmam no Vangažiem līdz Misai cauri Salaspilij. Projekts šobrīd atrodas inženierizpētes stadijā un precīzi transporta risinājumi būvniecības laikā tiks izstrādāti būvprojektā, kad tiks izstrādāta DOP (darba organizācijas projekts) sadaļa. Tā kā šobrīd vēl nav precīzi zināmi dzelzceļa tehniskie risinājumi, ir pāragri runāt par transporta organizāciju, bet paredzēts, ka projektētājs vērsīsies pie iesaistītajām pusēm pēc tehniskajiem noteikumiem, t.sk., saņemot tos arī par transporta kustības organizāciju gan no VAS "Latvijas valsts ceļiem", pašvaldībām, Latvijas valsts mežiem u.c.

Kāda ir pašvaldības un privātpersonu sadarbība privāto ceļu uzturēšanā?

Atbild Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs Jānis Leitāns:

Ja privātpersonai nepieciešama palīdzība privāta ceļa uzturēšanā ar tehniku, šādu pakalpojumu var saņemt Baldones novada Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestā. Ir apstiprināts cenrādis par pakalpojumiem. Kontakti: Jānis Leitāns, mob. tālr. 27896898, e-pasts: pucud@baldone.lv.

Pašvaldība kopt un uzturēt var tikai pašvaldības īpašumā esošos ceļus.

Kā pašvaldība veicinās jauno uzņēmēju attīstību?

Atbild priekšsēdētājs R. Audzers:

Ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokli un nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baldones novadā”. Tur paredzēti dažādi nodokļu atvieglojumi līdz pat 70 % apmērā.

Realizēti vairāki ES projekti novada infrastruktūras uzlabošanā, tostarp ceļu rekonstrukcijā, kas ir svarīgi uzņēmējiem (Klapu kroga ceļš, Vārpu ceļš). Katru gadu pašvaldības budžetā tiek paredzēti līdzekļi ceļu uzturēšanas un rekonstrukcijas darbiem.

Novada mājas lapā izveidota publiska datu bāze, kurā apkopoti pārdodamie īpašumi, kas varētu būt interesanti potenciālajiem investoriem jaunu uzņēmumu veidošanā.

Informatīvs atbalsts uzņēmējiem, jauniešu biznesa ideju konkurss, kurā pašvaldība piešķīra
2000 eiro labāko, dzīvotspējīgāko ideju realizēšanai.

Tūrisma darba grupas apkopojums

Grupā piedalījās Baldones iedzīvotāji, kurus interesē tūrisma jautājumi. Tika apspriestas idejas, kuras būtu jārealizē 2020. gadā un ilgākā laika posmā tūrisma jomā. Piemēram, baldonieši lepojas ar zirgu tramvaja vēsturi un uzskata, ka ceļš būtu jāatjauno.

Tika ierosināts sakopt Ķekaviņas upes krastus pilsētas teritorijā, lai tie būtu pieejami pastaigām, kā arī izveidot pastaigu maršrutu Rīgas iela – Dzirnavu iela vai veidot pastaigu maršrutu, kas iekļautu visus Baldones pilsētas tiltus. Tika ierosināts veidot pastaigu takas mežos.

Tika rosināts veidot vēstures objektu apskates maršrutu ar audiogidu. Ierosināts arī veidot pastaigu maršrutu, kurā tūrists varētu apskatīt kara objektus un vēsturiskās liecības.

Ierosināts veicināt ziemas aktivitātes pilsētā, piemēram, šļūkšana ar ragaviņām, distanču slēpošana. Ierosinājums padarīt pieejamāku velo-nomu sabiedrībai.

Komentē tūrisma organizatore Irina Sietiņa:

Šogad ir parakstīts līgums ar Latvijas valsts mežiem, kurā noteikta vienošanās par pastaigu maršruta izveidi ap 15 km garumā. Maršruts sākas sporta kompleksā, iet caur Baldones centru, ieļauj Ceriņu parku, tālāk pa Tilta ielu un Ķeguma ielu turpinās mežā līdz Mercendarbes muižai. Tālāk maršruts iezīmēts caur Liepu aleju, gar Lilliju ezeru, observatoriju un Riekstukalnu, caur mežu un Pladu purvu turpinās gar Balto pili līdz noslēdzas sporta kompleksā. 2020. gadā ir plānots uzsākt šīs takas labiekārtošanas darbus un marķēšanu.

2020. gada sākumā tiek plānots arī ziemas tūrisma pasākums, kā arī citas jaunas aktivitātes. Sekojiet līdzi www.baldone.lv.

Iedzīvotāju jautājumi

Kas ir Exit.Riga?

Atbild tūrisma organizatore Irina Sietiņa:

EXIT.RIGA ir tūrisma zīmols, kuru šobrīd izstrādā projekta “Apkārt Rīgai” ietvaros. Projektā iesaistītas 14 Pierīgas pašvaldības un 6 partnerības, un tā mērķis ir izveidot kopīgu platformu, lai veicinātu Pierīgas tūrisma objektu pieprasījumu.

Kopīgās aktivitātes ietver zīmola izstrādi (vīzija, logo, sauklis), mājaslapas izstrādi, interaktīvās kartes izveidi un dalību 40 pasākumos visā Latvijā ar mērķi popularizēt mūsu novadu tūrisma piedāvājumu.

Kādi ir plāni saistībā ar Baldones dūņu ieguvi?

Atbild attīstības komitejas vadītājs Andris Mačs:

Pēdējos mēnešos ir atsākušās sarunas ar bijušās sanatorijas īpašniekiem, kas domes sēdē informēja, ka ir doma attīstīt bijušās sanatorijas teritoriju un ēkas. Pārstāvji uzsvēra, ka biznesa ideja balstās uz ar medicīnu saistītu tūrisma attīstību un Baldones dūņas ir atslēgas sastāvdaļa idejas realizācijai.

Baldones novada domes deputāti novembra sēdē vienbalsīgi apstiprināja lēmumprojektu par konceptuālu atbalstu ārstniecisko dūņu izstrādei Pladu purvā. Attīstītāji ir aicināti iesniegt biznesa un investīciju plānu un ēku projektus.

Vai ierosināts pārcelt Tūrisma informācijas punktu centrā?

Atbild domes priekšsēdētājs Raimonds Audzers:

Jā, tiek plānots pārcelt Tūrisma informācijas punktu uz centru. Tuvāko divu gadu laikā tiek plānots, ka Tūrisma informācijas punkts no Mercendarbes muižas tiks pārcelts uz Baldones bibliotēkas telpām. Savukārt, Baldones bibliotēku tiek plānots pārcelt uz tagadējām SAC “Baldone” telpām.

Izglītības darba grupas apkopojums

Grupā piedalījās iedzīvotāji, kuri ir saistīti ar izglītības un kultūras jomām, no tiem liela daļa Baldones novada izglītības iestāžu darbinieki.

Izglītības jomā strādājošie ierosināja veidot darba grupu, kas īstenos iekļaušanos izglītības valsts politikā.

Tika rosināts apdomāt par pašvaldības mūžizglītības stratēģiju/politiku, kā arī piešķirt telpu mūžizglītības norisēm.

Tika rosināts veidot video materiālus Baldones tēla popularizēšanai un veidošanai.

Komentē Irina Sietiņa:

Nākamā gada tūrisma budžetā Baldones novada domes deputāti ir rosināti atbalstīt video izveidi. Ja pašvaldības budžetā būs iespēja paredzēt līdzekļus, tad nākamajā gadā notiks video filmēšana.

Iedzīvotāju jautājumi:

Kāds precīzi ir plāns saistībā ar kultūras nama telpām?

Atbild domes priekšsēdētājs Raimonds Audzers:

Šobrīd Baldones novadā ir 2 ēkas, kas kalpo kultūras mērķiem – Kultūras centrs Daugavas ielā 2 un Mercendarbes muiža. Tiek plānota kultūras nama rekonstrukcija Iecavas ielā 4. Notiek dokumentācijas izstrāde, lai varētu uzsākt tā iepirkumua procedūru projektēšanai un  būvniecībai. jau 2020. gadā.

Kā tiek noskaidrots, kādus pasākumus un notikumus vēlas iedzīvotāji?

Atbild kultūras darba organizatore Inta Vidže:

Baldones novada dome prioritāri rīko tradicionālos pasākumus, kas saistīti ar latviskajām tradīcijām, svētkiem, ko svin visā Latvijā, piemēram, valsts svētki, Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo svētki. Tiek svinēti arī novada svētki.

Galvenais indikators, pēc kura izvērtējam, vai pasākumam ir pieprasījums, ir tā apmeklētība. Ja apmeklētāju skaits katru gadu pieaug, tad tas ir indikators, ka pasākumu ir jāturpina rīkot. Un otrādi, ja pasākuma apmeklējums sarūk, tas ir signāls, ka kaut kas jāmaina.

Šogad tiek sastādīts pasākumu un apmeklētības plāns. Pēc katra pasākuma tiks vērtēts, vai rīkotais pasākums attaisno ieguldītos līdzekļus, laiku un administratīvo kapacitāti.

Kad Baldonē būs viena spēcīga skola, nevis vidusskola un pamatskola atsevišķi?

Atbild domes priekšsēdētājs Raimonds Audzers:

Baldones pamatskola ir ekskluzīva iestāde valsts līmenī. Vēl ir tikai viena šāda skola. Uz doto brīdi gan Mūzikas pamatskola, gan J. Dūmiņa Mūzikas skolas izgājusi akreditācjas procesu.

Pašvaldībai uzturēt šo skolu palīdz valsts dotācijas (Izglītības un zinātnes ministrija un Kultūras ministrija).

 

Informāciju sagatavoja un apkopoja:

Irina Sietiņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste p.i.