A+ A

Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām Baldones novadā ar 01.01.2020.

05.12.2019
Drukāt

Ogres SIA "Marss" informē, ka no 2020. gada 1. janvāra Baldones novadā pieaugs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs, tas mainīsies no 10,33 EUR/m3 (bez PVN) uz 11,04 EUR/m3 (bez PVN). Atkritumu apsaimniekošanas tarifa pieaugums ir saistīts ar dabas resursa nodokļa likmes izmaiņām par vienas tonnas atkritumu apglabāšanu poligonā „Getliņi”. Ja līdz 2019. gada 31.decembrim nodokļa likme par vienas tonnas apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā ir 43,00 EUR, tad no 2020.gada 1. janvāri šī likme būs 50,00 EUR par tonnu. Starpība 7,00 EUR par tonnu. Ņemot vērā, ka viena kubikmetra sadzīves atkritumu svars Baldones novadā ir vidēji 101 kg jeb 0,101 tonnas, tad atkritumu apsaimniekošanas tarifa pieaugums ir 0,71 EUR par vienu kubikmetru (7,00 * 0,101).

 

Likumdošana

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:

  1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu;
  2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs;
  3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Pamatojoties uz LR likumu „Dabas resursu nodokļa likums” (spēkā no 01.01.2006.), ar 2020. gada 01. janvāri pieaugs dabas resursu nodokļa likme par sadzīves un ražošanas atkritumu, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, apglabāšanu no 43,00 EUR uz 50,00 EUR par tonnu.

Dabas resursu nodokļa (DRN) likmes par atkritumu apglabāšanu izmaiņas pēdējos gados:

Nr. p. k.

Atkritumu veids

Mērvienība

Likme laikposmā līdz 2016.gada 31.decembrim
(euro)

Likme laikposmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim
(euro)

Likme laikposmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim
(euro)

Likme laikposmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim
(euro)

Likme no 2020.gada 1.janvāra
(euro)

1.

Sadzīves atkritumi un ražošanas atkritumi

tonna

12,00

25,00

35,00

43,00

50,00

  1. Atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņas Baldones novadā

Atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņas Baldones novadā:

Līdz 31.03.2008.

Ar 01.04.2008.

Ar 01.01.2019.

Ar 01.01.2020.

3,79 LVL/m3 + PVN

(pēc konvertācijas uz eiro = 5,39 EUR/m3 + PVN)

6,04 LVL/m3 + PVN (pēc konvertācijas uz eiro = 8,59 EUR/m3 + PVN)

10,33 EUR/m3 + PVN

11,04 EUR/m3 + PVN

Informāciju iesūtīja

Ogres SIA "Marss" klientu apkalpošanas speciāliste
Agnese Kuļikovska