A+ A

Par izbūveto kanalizācijas un ūdensvada tīklu pieslegumiem

25.04.2019
Drukāt

Kohēzijas Fonda (KF) projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsēta” (Nr.5.3.1.0/17/I/006) ietvaros izbūvēto kanalizācijas kolektora atzariem un pilsētas ūdensvada tīklu atzaru pieslēgumi nekustamajiem īpašumiem notiks atbilstoši Būvniecības likuma 21.pantā noteiktajam, ka būvi aizliegts izmantot līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā, Baldones pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgt savu nekustamo īpašumu pie jaunizbūvētajiem kanalizācijas kolektora un ūdensvada atzariem tikai pēc tīklu nodošanas ekspluatācijā. Par izbūvēto tīklu nodošanas ekspluatācijā termiņiem tiks paziņots papildus.

Lai veiktu pieslēgumu ir nepieciešams:

  • fiziskas vai juridiskas personas TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪJUMS;
  • pilnvara, ja tehniskos noteikumus nepieprasa objekta īpašnieks;
  • zemes gabala robežu plāns;
  • zemes gabala shēma ar jauno tīklu plānoto izvietojumu;
  • visu kopīpašnieku rakstveida piekrišana vai kopīgs tehnisko noteikumu pieprasījums, ja zeme ir kopīpašumā un zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinātas uz domājamo daļu (LR Civillikuma 1067., 1068.pants);
  • zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks.

Papildus informācija par pieslēgumu veikšanu pa tālruņa nr. 67932700 vai rakstīt uz e-pasta adresi: baldonebuks@inbox.lv