A+ A

Baldones novada dome aicina pieteikties vakantajam jurista amatam

22.03.2019
Drukāt

Baldones novada dome, reģ.Nr.90000031245, aicina pieteikties vakantajam jurista amatam

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada domes jurista amatam” jāiesniedz līdz 2019.gada 5.aprīļa plkst.12.00 elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv, vai jānodrošina tā iesūtīšana Baldones novada domē, adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125, kancelejā, 104.kab. Pēc noteiktā termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izskatīti.

Kontakttālrunis 67932350

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība tiesību zinātnēs.
 • Vēlama vismaz 2 gadu pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā pēdējo 3 gadu laikā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
 • Zināšanas un pieredze Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanā.
 • Spēja izstrādāt un analizēt normatīvo aktu projektus.
 • Prasme strādāt ar lielu informācijas apjomu un tā izklāsta, un argumentācijas spējas.
 • Atbildēt par uzdotā darba norisi, rezultātiem un par paša pieņemtajiem lēmumiem.

Galvenie amata pienākumi:

 • Sagatavot un pārbaudīt visu veidu iepirkumu līgumus, kurus slēdz pašvaldība. Piedalīties iepirkumu komisijas darbā.
 • Nodrošināt iekšējās kontroles sistēmas korupcijas riska novēršanai izveidi, darbību, pilnveidošanu un uzturēšanu, tai skaitā:
  • izvērtēt, vai institūcijā ir noteikti katra darbinieka amata pienākumi, pilnvaru robežas, lēmumu pieņemšanas kārtība, atbildība, kā arī lēmumu pēcpārbaudes kārtība;
  • identificēt funkcijas vai darbības jomas, vai procesus institūcijā, kas ir pakļauti korupcijas riskam, un noteikt korupcijas riskam pakļautos amatus;
  • identificēt korupcijas riskus, izvērtējot to iestāšanās iespējamību (varbūtību) un ietekmi riska iestāšanās gadījumā (radītās sekas), ņemot vērā pastāvošos kontroles mehānismus;
  • izveidot visiem institūcijas darbiniekiem saistošus institūcijas ētikas principus.
 • Noteikt pasākumus korupcijas riska novēršanai.
 • Organizēt un pārraudzīt iestādes darbu personas datu aizsardzības jomās.
 • Sadarboties ar uzraudzības iestādi un būt par kontaktpersonu jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi un attiecīgā gadījumā konsultēt par jebkuru citu jautājumu, kā arī par iespējamiem drošības incidenta gadījumiem ziņot uzraudzības iestādei.
 • Juridiskā dienesta vadītāja prombūtnes laikā piedalīties komiteju, komisiju un domes sēdēs.

Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz noteiktu laiku.
 • Normālu darba laiku - 40 stundas nedēļā.
 • Darba algu EUR 960.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
 • Nepieciešamības gadījumā nodrošinām zināšanu papildināšanu personu datu aizsardzībā un korupcijas novēršanā.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).