A+ A

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

19.03.2019
Drukāt

Baldones novada iedzīvotājiem līdz 2019. gada 31. jūlijam ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu (krājtvertni vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu – DCKS), iesniedzot pirmreizējo DCKS reģistrācijas apliecinājums drukātā formātā SIA “BŪKS” birojā Rīgas ielā 67, Baldonē vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: baldonebuks@inbox.lv

SIA "BŪKS” kā Baldones novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs 2019. gadā sāk veidot individuālo kanalizācijas sistēmu reģistru, kā to paredz Ministru kabineta (MK) "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", kas stājās spēkā 2017. gada 1. jūlijā. Šāds reģistrs ļaus pārraudzīt, kā īpašumos tiek ievērotas notekūdeņu apsaimniekošanas prasības.

Lai pildītu MK prasības, Baldones novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību”, kuros noteikta reģistrēšanas kārtība u.c.

Baldones novada iedzīvotājiem līdz 2019. gada 31. jūlijam ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu (krājtvertni vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu – DCKS), iesniedzot SIA “BŪKS”, kas ir reģistra uzturētājs, pirmreizējo DCKS reģistrācijas apliecinājums drukātā formātā SIA “BŪKS” birojā Rīgas ielā 67, Baldonē vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: baldonebuks@inbox.lv. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu var lejupielādēt šeit.

Apliecinājumā jāsniedz ziņas par mājoklī deklarēto un faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu; esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī; izvedamo notekūdeņu apjomu mēnesī; par to, kā īpašumā tiek nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana, DCKS veidu, krājtvertnes tilpumu u.c. Atkarībā no krājtvertnes tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita, tiks noteikts, cik bieži nepieciešams krājtvertni iztukšot. Pašvaldībai reģistrs pilnībā jāizveido līdz 2021. gada beigām.

Iespējams, vairāki īpašnieki ir situācijā, kad nav zināms krājtvertnes tilpums, īpašniekam nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas u.tml. Atbilstoši šeit minētajiem MK noteikumiem īpašniekiem, kuru rīcībā nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas, līdz 2020. gada 1. janvārim jāorganizē atbilstoši sertificēta komersanta (ūdensapgādes un kanalizācijas nozares speciālista) apsekojums šādai decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, kurš izsniegs decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai (informāciju par sertificētiem speciālistiem var atrast vietnes bis.gov.lv sadaļā "būvspeciālistu reģistrs").

Ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbilst šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam, ja nepieciešams, būs jāveic sistēmas pārbūve vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve vai uzstādīšana. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība šo MK noteikumu prasībām īpašniekam būs jānodrošina līdz 2021. gada 31. decembrim.

Mājsaimniecībām būs jāslēdz līgums par izvešanu ar pašvaldībā reģistrētu pakalpojuma sniedzēju par kanalizācijas bedru iztukšošanu (reģistrēto uzņēmēju saraksts tiks publicēts vēlāk).

Reģistrējoties sniegtās ziņas un noteiktā izvešanas biežuma ievērošanu kontrolēs SIA “BŪKS”. Neiekļaušanās pašvaldības organizētajā DCKS uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums. Baldones novada pašvaldības policijai un būvvaldei būs tiesības noformēt administratīvā pārkāpuma protokolu, bet lēmumu par soda piemērošanu pieņems novada Administratīvā komisija.

Patlaban valstī problēmu rada tas, ka šīs sistēmas netiek pārraudzītas – vai neattīrīti notekūdeņi netiek novadīti vidē vai arī nelegāli iepludināti centralizētajās kanalizācijas sistēmās. Mēdz būt, ka krājtvertnes ir pārplūdušas, smird, un kaimiņiem jāuztraucas par sava dzeramā ūdens kvalitāti urbumā vai akā. Vairākumā gadījumu kanalizācijas tvertnes nav hermētiskas un to saturs drenējas gruntī. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar šiem MK noteikumiem vēlas uzlabotu situāciju kopumā, kontroles funkciju nodod pašvaldību pārziņā.

Papildu informāciju par DCKS reģistrēšanu var iegūt SIA “BŪKS”, darba laikā zvanot uz tālruņa numuru 67932700, rakstot uz e-pasta adresi baldonebuks@inbox.lv vai klātienē vēršoties birojā Rīgas ielā 67, Baldonē pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pusdienlaiks 12.00-13.00).

Jaunie noteikumi novadā attiecas uz aptuvenu 2500 mājsaimniecībām. Aicinām laikus vērsties SIA “BŪKS” lai sniegtu datus par mājoklī izbūvēto krājtvertni vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu.