A+ A

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu “Dzeguzes”

09.10.2018
Drukāt

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Dzeguzes”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs  8025 002 0160, kadastra apzīmējums 8025 002 0160 ar kopējo zemes platību 6.98 ha. Izsoles sākumcena noteikta EUR 15 000,- (piecpadsmit tūkstoši euro).

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Dzeguzes”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs  8025 002 0160, kadastra apzīmējums 8025 002 0160 ar kopējo zemes platību 6.98 ha. Izsoles sākumcena noteikta EUR 15 000,- (piecpadsmit tūkstoši euro).
Izsoles solis noteikts EUR 100,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-.
Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2018. gada 14.novembrim plkst. 12.00.
Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2018. gada 15.novembrī plkst.15.00, zālē.

INFORMĀCIJA PAR OBJEKTU:
Īpašuma lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Īpašums atrodas lauksaimniecības teritorijā.
Lauksaimniecībai izmantojamā platība – 5.44 ha. Uz zemes gabala atrodas mežs 0,17 ha platībā.
Saskaņā ar teritorijas plānojumu Īpašuma izmantošanas veidi:

  • Lauksaimniecība (ar funkcijas nodrošināšanai nepieciešamajām palīgēkām un būvēm);
  • Viensēta (ar funkcijas nodrošināšanai nepieciešamajām palīgēkām un būvēm).

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē. Tālr.67932329, 27589029.