A+ A

Ūdenssaimniecības infrastruktūras būvdarbi Baldonē

01.10.2018
Drukāt

2018.gada 7.februārī starp SIA „BŪKS” un VA „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” tika noslēgts civiltiesiskais līgums par Eiropas Savienības (ES)  Kohēzijas fonda (KF) projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsēta” (Nr.5.3.1.0/17/I/006) realizāciju.

Projekta mērķis ir nodrošināt  iedzīvotājiem pieejamību sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanai, tai skaitā: uzlabot pakalpojumu kvalitāti, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpņu eitrofikāciju un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

Kohēzijas fonda projekta ietvaros tiks izbūvēti jauni ārējie inženierkomunikācijas 7,4 km maģistrālos kanalizācijas tīklus, 5 (piecas) KSS un spiedvadu 1,3 km. Uz katru īpašumu paredzēts izbūvēt atzarus, kuru kopgarums ir 1,8 km un Baldones novada pašvaldība paredz izbūvēt maģistrālo ūdensvadu 7,7 km. Uz katru īpašumu paredzēts izbūvēt atzarus, kuru kopgarums ir 1,6 km. Projekta īstenošanas laikā sasniedzamais iznākuma rādītājs – papildus pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits līdz 2022.gada beigām ir 650 iedzīvotāji, nodrošinot pakalpojuma pieejamību 65% lietotāju. Projekta kopējas izmaksas tiek vērtētas 5531672,94 EUR (iesk. PVN). Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, un sastāda 1874301,75 EUR apmērā.

Par būvdarbu iepirkuma procedūras uzvarētāju tika atzīta un 2018.gada 26.septembrī parakstīts līgums ar SIA "RERE VIDE", vienotais reģistrācija Nr.40103820553, par saimnieciski visizdevīgāko un zemāko piedāvāto līgumcenu, bez PVN, 4484046,32 EUR (četri miljoni četri simti astoņdesmit četri tūkstoši četrdesmit seši euro un 32 centi).

Par būvuzraudzības iepirkuma procedūras uzvarētāju tika atzīta un 2018.gada 28.septembrī parakstīts līgums ar SIA „ASMĀRA”, vienotais reģistrācijas Nr.40003345081, par piedāvāto zemāko līgumcenu, bez PVN 32058,00 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši piecdesmit astoņi euro).

Autoruzraudzību veiks tehniska projekta izstrādātais SIA “LAKALME”, vienotais reģistrācijas Nr.40003379590.

Būvdarbu izpildes termiņš - 18 kalendāri mēneši, pēc būvdarbu līguma parakstīšanas dienas.

Pieslēgumu nodrošinājuma plāns