A+ A

PAZIŅOJUMS

03.07.2018
Drukāt

Vēlamies Jūs informēt, ka Baldones novada pašvaldība ir izvirzījusi mērķi – veicināt Baldones administratīvajā teritorijā esošo dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanu un pilsētvides sakārtošanu.

Pamatojoties uz dzīvojamo māju pārvaldīšanas regulējošajiem normatīvajiem aktiem, Baldones novada dome 24.04.2018 izdeva noteikumus „Kārtība, kādā iesniedzami dokumenti Baldones novada domei par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu” (pieejami www.baldone.lv, sadaļā „Noteikumi/nolikumi”), uz  kuriem pamatojoties, pašvaldība uzraudzīs, lai katrai dzīvojamai mājai Baldonē tiktu nodrošināta pienācīga uzturēšana un apsaimniekošana.

Likuma par “Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. pants nosaka, ka  Valsts dzīvojamās mājas valdītāja vai pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju valsts dzīvojamās mājas valdītājam vai pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, bet nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saskaņā ar šā likuma 51.panta otro daļu.

Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta 1. punkts nosaka, ka katram dzīvokļa īpašniekam ir pienākums piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšana.

Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta otrā daļa paredz, ka par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu tiek slēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums.

LR Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums nosaka dzīvojamo māju pārvaldīšanas principus, dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesā iesaistīto personu savstarpējās attiecības, tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī valsts un pašvaldības kompetenci šajā jomā.

Ņemot vērā minēto, lūdzam līdz 2018. gada 15. augustam iesniegt Baldones novada domē Pārupes ielā 3, Baldonē, šādus dokumentus:

1) pieteikumu par jūsu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai vai pilnvarotai personai, norādot sabiedrības vai pilnvarotās personas kontakttālruni un/vai e-pasta adresi;

2) kopības lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;

3) dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu;

4) izrakstu no sabiedrības biedru reģistra vai pilnvarotās personas pilnvarojumu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanai.

Ja Jūsu dzīvojamai mājai nav noteikts pārvaldnieks, lūdzam sasaukt dzīvojamās mājas kopsapulci, kurā tiek pieņemts lēmums par mājas pārvaldnieka iecelšanu, vai veikt anketēšanu par turpmāko dzīvojamās mājas uzturēšanas kārtību un pārvaldīšanu.

Kopsapulces protokola, pārvaldīšanas līguma paraugi, MK noteikumi Nr. 908 “Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi” ir pieejami Baldones novada domes mājaslapā www.baldone.lv.

Informējam, ja norādītajā termiņā minētie dokumenti netiks iesniegti, Baldones novada domei būs pamats uzskatīt, ka Jūsu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav nodotas sabiedrībai vai pilnvarotai personai un, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, sākot ar 01.09.2018 dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pienākumu veiks pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „BŪKS”.

SIA “BŪKS” dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksa ir noteikta 0,30 EUR/m2 mēnesī, ko veidos 0,20 EUR/m2 par mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu un 0,10 EUR/m2 par uzkrājuma fondu plānotajiem remonta darbiem.

Plašāku informāciju iespējams saņemt, zvanot SIA “BŪKS” pa tālruni 67932700.

Pielikumā:

MK noteikumi nr. 908
Kopsapulces protokola paraugs
Pārvaldīšanas līguma paraugs
SIA "BŪKS" vēstule

 

Baldones novada dome