A+ A

Paziņojums

19.12.2017
Drukāt

BALDONES NOVADA DOME (reģ.Nr.90000031245) izsludina pretendentu pieteikšanos uz BŪVVALDES VADĪTĀJA amata vietu

Prasības:

 1. Augstākā izglītība arhitektūrā;
 2. Vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādē;
 3. Augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā;
 4. Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un prasme strādāt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
 5. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Galvenie amata pienākumi:

 1. Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā apmērā un kārtībā pildīt Būvvaldes vadītājam noteikto kompetenci, uzraugot būvniecības procesa tiesiskumu Baldones novadā;
 2. Plānot un organizēt Būvvaldes darbu saistībā ar būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu Baldones novadā;
 3. Nodrošināt Būvvaldes funkciju veikšanu atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu, pašvaldības lēmumu un Būvvaldes nolikuma prasībām;
 4. Bez īpašas pilnvaras pārstāvēt Būvvaldi tās kompetencē esošajos jautājumos;
 5. Sagatavot un parakstīt Būvvaldes lēmums;
 6. Atbildēt par attiecīgās informācijas savlaicīgu sagatavošanu un tās atbilstību normatīvajiem aktiem;
 7. Izsniegt un sagatavot izziņas, izskatīt sūdzības savas kompetences ietvaros;
 8. Sniegt konsultācijas un skaidrojumus būvniecības jomā;
 9. Veicināt konfliktējošo pušu saskarsmi un konfliktsituāciju atrisināšanu;
 10. Sagatavot lēmumus par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rīkošanu un piedalīties publiskās apspriešanas materiālu izskatīšanā un izvērtēšanā;
 11. Izvērtēt būvprojektus, konservācijas projektus, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma rakstus un citu būvniecības dokumentāciju saskaņā ar tiesību aktu prasībām, nesaskaņošanas gadījumā sagatavot motivētu, ar tiesību normām pamatotu lēmuma projektu par informācijas pieprasīšanu un lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu vai atteikumu;
 12. Lemt par būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu;
 13. Sagatavot un izsniegt būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem;
 14. Izvērtēt iesniegto būvprojektu atbilstību būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem;
 15. Piedalīties ēku un būvju pieņemšanā ekspluatācijā.

Piedāvājam:

 1. Atalgojumu – EUR 1120.00 (viens tūkstotis viens simts divdesmit) mēnesī, pirms nodokļu nomaksas;
 2. Nepilnu darba laiku 26 darba stundas nedēļā;
 3. Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Motivēta pieteikuma vēstule;
 2. Dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm;
 3. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikumus ar norādi “Pieteikums būvvaldes vadītāja amatam” iesniegt līdz 12.01.2018. plkst.12:00 personīgi, Baldones novada domē, 1.stāvā, domes kancelejā (104.kab.), sūtot pa pastu, adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, vai elektroniski uz e-pastu: dome@baldone.lv. Tālrunis uzziņām: 67932350.