A+ A

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2 nekustamos īpašumus Baldones novadā

26.04.2017
Drukāt
* Izsolāmais īpašums: zemes gabals A.Saulieša ielā 2, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 0157, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 8005 001 0156, 1088 m² platībā. Izsoles sākumcena EUR 2400,-, drošības nauda EUR 240,-. Izsoles solis – EUR 100,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.
Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2017.gada 29.maijā, plkst.14:00. Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2017. gada 29.maijam plkst. 12.00...

* Pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu A.Saulieša ielā 2 ,Baldonē ir pierobežniekiem. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2017.gada 26.maijam.

* Izsolāmais īpašums: neapdzīvojamā telpa “Brumeļi”-6, Vārpas, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs 80259000400, īpašums sastāv no neapdzīvojamās telpas 18.5 kv.m. platībā, 186/2464 kopīpašuma domājamām daļām no 3 būvēm ar kadastra apzīmējumiem 8025 008 0185 001, 8025 008 0185 002, 8025 008 0185 003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 8025 008 0185. Izsoles sākumcena EUR 300,-, drošības nauda EUR 30,-. Izsoles solis – EUR 10,-.

* Pirmpirkuma tiesības uz neapdzīvojamo telpu “Brumeļi”-6, Vārpas, Baldones pagastā, Baldones novadā ir dzīvojamās mājas “Brumeļi”, Vārpas, Baldones pagastā, Baldones novadā dzīvokļu īpašniekiem.

* Dzīvokļu īpašnieki var pieteikties izsolei līdz 2017.gada 26.maijam..

* Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2017.gada 29.maijā, plkst.14:30. Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2017. gada 29.maijam plkst. 12.00.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko 106-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029 vai Baldones novada domes kancelejā.