A+ A

Uzmanību izsole!

01.02.2017
Drukāt

Baldones novada pašvaldība nodot atsavināšanai Baldones novada pašvaldībai piekrītošajā nekustamajā īpašumā – “Spaļenieku ceļš”, Baldones pagasts, Baldones novads, kadastra Nr. 8025 010 0050, ceļa nodalījumā augošo koku  ciršanas tiesības šādā apjomā: zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 010 0050 (1.kvartāls, 1.nogabals) 185 koki, izcērtamais apjoms - 106.38 m3, izcērtamā platība 0,30 ha.

Atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcenu EUR 2500,- (divi tūkstoši pieci simti euro);
Solis– EUR 50,- (piecdesmit euro);
Dalībnieka reģistrācijas maksu – EUR 15,- (piecpadsmit euro);
Nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 250,- (divi simti piecdesmit euro).

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā. Baldonē, Pārupes ielā 3, 2017.gada 7.martā, plkst.14:00.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017.gada 6.martam, plkst.18.00 pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko 106.-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029 vai Baldones novada domes kancelejā.
Izsoles noteikumi... (287.68 KB)