A+ A

Valsts darba inspekcija aicina mikro, mazos un vidējos uzņēmumus pieteikties atbalsta saņemšanai

13.02.2018
Drukāt

Valsts darba inspekcija (VDI) aicina mikro, mazus un vidējos uzņēmumus (ar nodarbināto skaitu līdz 50) iesniegt pieteikumus atbalsta saņemšanai, kas paredzēts nodarbināto drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai un uzņēmumu darba vides sakārtošanai atbilstoši darba aizsardzības un darba tiesību prasībām.

Latvijas uzņēmēji var pieteikties atbalsta saņemšanai un sakārtot darba vidi savā uzņēmumā atbilstoši darba aizsardzības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Atbalstu sniegs VDI piesaistītie speciālisti: kompetentās institūcijas, kompetentie speciālisti, akreditētā laboratorija un izglītības iestāde.

Atbalsts tiek sniegts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001 ietvaros, kas paredz uzņēmumiem saņemt darba vides risku izvērtēšanu, darba aizsardzības pasākuma plāna izstrādi, rekomendācijas par darba aizsardzības struktūras izveidošanu, apmācības darba aizsardzības speciālistiem un uzticības personām. Saskaņā ar eksperta norādījumiem, atbalsta ietvaros tiks nodrošināta arī laboratorisko mērījumu veikšana. Ar minētā projekta palīdzību līdz 2022. gada 31. decembrim atbalsts tiks sniegts 4700 uzņēmumiem.

Uzņēmumu pieteikumu pieņemšana uz ESF projekta atbalsta saņemšanu turpināsies līdz būs pieejams ESF finansējums, bet ne ilgāk par projekta īstenošanas laiku (2022. gada 31. decembris).

ESF projekta ietvaros uzņēmums var pieteikties šādiem atbalsta veidiem:
1.        “Konsultācijas darba devējiem”, saņemot atbalstu un palīdzību praktiski (organizatoriski) ieviest darba aizsardzības prasības uzņēmumā;
2.        “Laboratorisko mērījumu pakalpojumu sniegšana”, saņemot laboratorisko mērījumu pakalpojumus (uzņēmums ir tiesīgs saņemt laboratoriskos mērījums nepārsniedzot 250,00 EUR);
3.        “Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības”, saņemot bezmaksas darba aizsardzības speciālista un uzticības personas apmācības atbilstoši darba aizsardzības prasībām.

Atbalstam var pieteikties uzņēmumi, kas veic kādu no Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumu Nr. 99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 1. pielikumā noteiktajiem komercdarbības veidiem atbilstoši vispārējās saimnieciskās darbības klasifikācijai NACE.   

Iepazīties ar atbalsta piešķiršanas noteikumiem un pieteikumu veidlapas ir atrodamas VDI mājaslapā, sadaļā “Projekti”-> “ESF” -> apakšsadaļā “Atbalsts darba devējiem”.

Pieteikumu var iesniegt parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu info.esf@vdi.gov.lv, nosūtot pa pastu vai personīgi iesniedzot VDI ESF projekta lietvedībā, Kr.Valdemāra iela 17-17, Rīga, LV-1010, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz 14:30.

Papildus informāciju par pieteikuma sagatavošanu un par atbalsta piešķiršanu var iegūt pa tālruni 25484719 vai 25702127, vai nosūtot uz e-pasta adresi info.esf@vdi.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:
Evita Rancāne,
Valts darba inspekcijas ESF projekta vecākā eksperte sabiedrisko attiecību jautājumos.