A+ A

Vakances pašvaldībā un uzņēmumos

PII “Vāverīte” izsludina pieteikšanos uz amata vietu “Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa”

Prasības:

 • Pirmsskolas iestāžu un skolu māsai atbilstoša izglītība noteikta normatīvajos aktos.
 • Vadības pieredze darbā ar bērniem, pieaugušajiem.
 • Aktuālo normatīvo aktu pārzināšana.
 • Atbildība pieņemt patstāvīgus lēmumus
 • Augstas saskarsmes un komunikācijas prasmes darbā ar bērniem, ar personālu, ar bērnu vecākiem.

Galvenie darba pienākumi:

 • Sniegt pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos izglītojamajiem, iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem;
 • Nodrošināt pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamajiem iestādes organizētajos sporta un interešu izglītības pasākumos;
 • Izolēt izglītojamo akūtas saslimšanas gadījumā;
 • Informēt vecākus par izglītojamā saslimšanām vai traumām iestādē;
 • Izstrādāt iestādes telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plānu, sekot tā izpildei;
 • Sekot higiēnas prasību ievērošanai pirmsskolas izglītības iestādē, veikt izglītošanu personīgas higiēnas ievērošanā;
 • Sniegt izglītojamo vecākiem individuālas konsultācijas veselības jautājumos;
 • Organizēt izglītojamo ēdināšanu atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem;
 • Piedalīties pedagoģiskās padomes sēdēs.

Piedāvājam:

 • Alga EUR 650 (seši simti piecdesmit EUR) pirms nodokļu nomaksas
 • Pilnas slodzes darbs

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma vēstule
 • CV dzīves gājuma apraksts
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

Pieteikumu ar norādi “Medmāsa” iesniegt Baldones PII “Vāverīte” lietvedei vai sūtīt elektroniski: piivaverite@baldone.lv līdz 12.03.2019.

 

Pieteikšanās līdz: 12.03.2019
Skatīt vairāk
Baldones novada dome, Reģ.Nr. 90000031245, izsludina pretendentu pieteikšanos uz ATTĪSTĪBAS NODAĻAS VADĪTĀJA amata vietu

Prasības:

 • Augstākā izglītība - vēlama uzņēmējdarbības vadības, ekonomikas, inženierzinātnēs vai citā jomā, ir nepieciešamas zināšanas un izpratne dažādās jomās, piemēram, iepirkumu un vadības zinībās.
 • Vadības pieredze - cilvēkresursu vadīšana, budžeta plānošanas un izpildes kontrole, projektu sagatavošanas un ieviešanas vadība -  vismaz 3 gadus pēdējo 7 gadu laikā.
 • Normatīvo aktu, saistībā ar ārvalstu un valsts finansējumu pašvaldību investīciju projektu sagatavošanu pārzināšana. 
 • Pieredze ES programmu līdzfinansētu projektu pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā pašvaldībām. 
 • Pieredze attīstības programmu izstrādē pašvaldībām.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas angļu valodas zināšanas
 • Prasme pastāvīgi pieņemt lēmumus, organizēt darbu, motivēt citus darbiniekus, koordinēt darbu kopēju izpildi u.c. ar amatu un ar pašvaldības kompetenci saistīto jautājumu pārzināšana.
 • Vēlme un spēja veidot un noturēt pozitīvas attiecības lietišķajā saskarsmē ar partneriem un klientiem, un ikdienas darbā ar kolēģiem.
 • “B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • Vadīt, koordinēt un atbildēt par nodaļas darbu atbilstoši funkcijām un darbinieku pienākumu sadalei. 
 • Sastādīt nodaļas budžetu un kontrolēt tā izlietojumu.
 • Koordinēt un pārraudzīt pašvaldības attīstības plānošanas procesu.  
 • Īstenot Baldones novada attīstības stratēģijas izstrādi un ieviešanu. 
 • Organizēt un pārraudzīt, dažāda līmeņa projektu izstrādes procesus.
 • Nodrošināt Baldones pašvaldības interešu pārstāvniecību valsts un pašvaldību institūciju organizētajos ekonomiskās attīstības veicināšanas un investīciju piesaistes pasākumos un nacionālo, reģionālo attīstības dokumentu izstrādē. 
 • Organizēt sadarbību ar novada uzņēmējiem, veicinot ekonomiskās attīstības projektu realizēšanu un investīciju piesaisti pašvaldības teritorijā. 
 • Veicināt sadarbību starp kaimiņu novadiem, Sekmēt sadarbību un realizēt kopīgus projektus ar starptautiskajām sadraudzības pašvaldībām un organizācijām.
 • Organizēt statistikas un monitoringa datu apkopošanu par novada vides un ekonomisko attīstību (pašvaldībām, NVO, biznesa struktūrām Latvijas Republikā, novadā).
 • Sagatavot lēmumu projektus un priekšlikumus novada domes un tās komiteju sēdēm savas kompetences ietvaros.

Piedāvājam:

 • Atalgojumu – EUR 1300.00 (viens tūkstotis trīs simti) mēnesī, pirms nodokļu nomaksas.
 • Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule.
 • Dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm.
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumus ar norādi “Pieteikums Attīstības nodaļas vadītāja amatam” iesniegt līdz 04.02.2019. plkst.17:00 personīgi, Baldones novada domē, 1.stāvā, domes kancelejā (103.kab.), adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, vai sūtot elektroniski uz e-pastu: dome@baldone.lv. Tālrunis uzziņām: 67932350.

Pieteikšanās līdz: 04.02.2019
Skatīt vairāk