A+ A

Vakances pašvaldībā un uzņēmumos

Baldones PII “Vāverīte” aicina pieteikties vakantajam pirmsskolas skolotāja amatam

Galvenie amata pienākumi:

 • Rūpēties par izglītojamo drošību un veselību;
 • Nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ievērojot katra bērna vecumu, veselības stāvokli, individualitāti;
 • Veikt frontālo un individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu, uz kompetencēm un caurviju prasmēm balstītu attīstību un izglītību. Nostiprinātu izglītojamo veselību, veidotu vecumposmam nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu bērna adaptācijas grūtības;
 • Sadarboties ar izglītojamo vecākiem/aizbildņiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam socializācijas jautājumos un izglītības procesā;
 • Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti;
 • Plānot, vadīt pedagoģisko darbu, grupas dienas ritmu un par darba rezultātiem informēt iestādes administrāciju;
 • Dalīties ar profesionālo pieredzi atklātajās nodarbības;
 • Organizēt izglītojamajiem svētkus, latviešu tautas tradīciju svētkus sadarbībā ar mūzikas un sporta skolotājām;
 • Piedalīties izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs, informatīvajās sapulcēs;
 • Rakstīt, kārtot, nodot metodiskajā kabinetā pedagoģisko dokumentāciju, atbilstoši iestādes noteiktajām prasībām;
 • Katru mācību gadu (aprīlī/maijā) rakstīt un iesniegt administrācijai: SVID analīzi, iestādes pašvērtējumu, pedagoģisko pašvērtējumu un darbinieka darba izpildes novērtēšanas un attīstības pārrunu pašnovērtējuma anketu;
 • Nodrošināt iestādes materiālo resursu saudzīgu un efektīvu izmantošanu;
 • Pilnveidot savas profesionālās kompetences kursos, semināros, praktikumos.

Piedāvājam:

 • Līgumu uz noteiktu laiku
 • Darba laiku 40 stundas nedēļā
 • Darba algu 820.00 eiro pirms nodokļu nomaksas

Savu CV sūtīt elektroniski uz adresi: piivaverite@baldone.lv, kontakttālrunis 26531542

Pieteikšanās līdz: 30.06.2019
Skatīt vairāk