A+ A

Vakances pašvaldībā un uzņēmumos

Baldones novada dome, reģ.Nr.90000031245, aicina pieteikties vakantajam Baldones vidusskolas direktora amatam (profesijas kods 1345 08)

Prasības pretendentam:

 • Atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktā.
 • Vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā pēdējo piecu gadu laikā. Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze vispārējās izglītības iestādes vadīšanā.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz  vienas  Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai  nepieciešamajā   apjomā.
 • Zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos.
 • Zināšanas izglītības un darba tiesisko attiecību jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā.
 • Prasme izteikt un aizstāvēt viedokli, noteikt prioritātes un patstāvīgi pieņemt lēmumus.
 • Vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus, strādāt komandā un laba reputācija.
 • Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī.

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt vispārējās izglītības iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu un uzdevumu izpildi, vispārējās izglītības iestādes nolikuma, Baldones novada domes lēmumu un rīkojumu ievērošanu.
 • Sagatavot un iesniegt Baldones novada pašvaldībai iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam.
 • Vadīt iestādes un to darbinieku darbību, saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē.
 • Organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos.
 • Nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu realizācijā.
 • Nodrošināt izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādi un ievērošanu.

Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
 • Normālo darba laiku – 40 stundas nedēļā.
 • Darba algu 1400 euro – 1700 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz:

 • Motivācijas vēstuli.
 • Eseju „Baldones vidusskolas attīstības prioritārie virzieni (redzējums, kas ir mūsdienīga, progresīva skola, progresīvas mācību metodes)" (ne vairāk kā 2 A4 formāta lapas), ietverot aktuālus/ skaidrus priekšlikumus.
 • Īsu dzīves un darba gaitu pārstāstu Curriculum Vitae.
 • Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones vidusskolas direktora amatam” jāiesniedz līdz 2019.gada 22.augustam (ieskaitot) elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv, vai jānodrošina tā iesūtīšana Baldones novada domē, adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125, kancelejā, 104.kab. Pēc noteiktā termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izskatīti.

Kontakttālrunis 67932350.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Pieteikšanās līdz: 22.08.2019
Skatīt vairāk
SIA “BŪKS” aicina darbā SANTEHNIĶI-AUTOMOBIĻA VADĪTĀJU

SIA “BŪKS” pamatdarbība ir dzeramā ūdens ieguve un piegāde, notekūdeņu un kanalizācijas novadīšana un pārstrāde, namu apsaimniekošana un apkures pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām Baldones novadā. Papildus asenizācijas pakalpojumi.

DARBA PIENĀKUMI:

 • veikt SIA “BŪKS” asenizācijas automašīnas šofera pienākumus, saskaņā ar vadītāja rīkojumiem un uzdevumiem.
 • uzturēt tehniskajā kārtībā asenizācijas automašīnu, veicot sīkus remontus saviem spēkiem.
 • veikt santehniķa pienākumus veicot ūdensvada, kanalizācijas tīklu profilaktiskos, tekošos un kapitālos remontus, aizbīdņu un ventiļu remontus, ūdensvada un kanalizācijas aku tīrīšanu.
 • novērst ūdensvada, kanalizācijas tīklu avārijas, t.sk. ūdensvada plīsumus, kanalizācijas tīklu aizsērējumus.
 • sadarbojoties ar SIA “BŪKS” darbiniekiem, veikt dzīvojamo māju apsekošanas, plānot izpildāmos darbus un sniegt motivētus priekšlikumus / risinājumus ēku ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes tīklu iekārtu remontdarbu veikšanai, t.sk. Pirms avārijas un avārijas seku novēršanai
 • sagatavot dokumentus (apsekošanas, darbu izpildes, darbu nodošanas-pieņemšanas aktus u.c.)

PRASĪBAS:

 • B un C kategorija autovadītāja apliecība un stāžs 3.gadi
 • arodskolas (specializēta pamatizglītība) profesionālā izglītība ēku ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes tīklu iekārtu apkopē un remontā
 • pieredze līdzvērtīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību
 • pārzināt spēkā esošos normatīvos aktus, t.sk. uzņēmuma iekšējos normatīvos aktus, kas regulē amata pienākumu veikšanai nepieciešamo jomu
 • spēja risināt dažāda rakstura problēmsituācijas, teicamas saskarsmes un organizatoriskās prasmes, spēja efektīvi strādāt komandā

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu
 • līgumu uz nenoteiktu laiku ar pilnu darba slodzi
 • darba algu 650.00 eiro pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika (3 mēneši)
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu

Pieteikuma vēstuli, dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju līdz 2019.gada 30.augustam lūdzam nosūtīt SIA „BŪKS” Rīgas ielā 67, Baldonē, Baldones novadā, LV-2125, vai uz e-pasta adresi baldonebuks@inbox.lv, ar norādi „Vakance santehniķis – automobiļa vadītājs”. Tālruņi uzziņām: 67932700 vai 28336365.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Informējam, ka atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmajai daļai SIA „BŪKS” veiks pretendentu pieteikumu dokumentos norādīto datu, t.sk. personas datu, apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Šajā gadījumā datu apstrādes pārzinis ir SIA „BŪKS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003295397,

Pieteikšanās līdz: 30.08.2019
Skatīt vairāk
Baldones PII “Vāverīte” aicina pieteikties vakantajam pirmsskolas skolotāja amatam

Galvenie amata pienākumi:

 • Rūpēties par izglītojamo drošību un veselību;
 • Nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ievērojot katra bērna vecumu, veselības stāvokli, individualitāti;
 • Veikt frontālo un individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu, uz kompetencēm un caurviju prasmēm balstītu attīstību un izglītību. Nostiprinātu izglītojamo veselību, veidotu vecumposmam nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu bērna adaptācijas grūtības;
 • Sadarboties ar izglītojamo vecākiem/aizbildņiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam socializācijas jautājumos un izglītības procesā;
 • Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti;
 • Plānot, vadīt pedagoģisko darbu, grupas dienas ritmu un par darba rezultātiem informēt iestādes administrāciju;
 • Dalīties ar profesionālo pieredzi atklātajās nodarbības;
 • Organizēt izglītojamajiem svētkus, latviešu tautas tradīciju svētkus sadarbībā ar mūzikas un sporta skolotājām;
 • Piedalīties izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs, informatīvajās sapulcēs;
 • Rakstīt, kārtot, nodot metodiskajā kabinetā pedagoģisko dokumentāciju, atbilstoši iestādes noteiktajām prasībām;
 • Katru mācību gadu (aprīlī/maijā) rakstīt un iesniegt administrācijai: SVID analīzi, iestādes pašvērtējumu, pedagoģisko pašvērtējumu un darbinieka darba izpildes novērtēšanas un attīstības pārrunu pašnovērtējuma anketu;
 • Nodrošināt iestādes materiālo resursu saudzīgu un efektīvu izmantošanu;
 • Pilnveidot savas profesionālās kompetences kursos, semināros, praktikumos.

Piedāvājam:

 • Līgumu uz noteiktu laiku
 • Darba laiku 40 stundas nedēļā
 • Darba algu 820.00 eiro pirms nodokļu nomaksas

Savu CV sūtīt elektroniski uz adresi: piivaverite@baldone.lv, kontakttālrunis 26531542

Pieteikšanās līdz: 31.08.2019
Skatīt vairāk