A+ A

Vakances pašvaldībā un uzņēmumos

Baldones novada dome, reģ.Nr.90000031245, aicina pieteikties vakantajam jurista amatam (profesijas klasifikatora kods 2611 01)

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība tiesību zinātnēs.
 • Vēlama pieredze valsts vai pašvaldību institūciju darbā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
 • Zināšanas un pieredze Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanā.
 • Spēja izstrādāt un analizēt normatīvo aktu projektus.
 • Prasme strādāt ar lielu informācijas apjomu un tā izklāsta, un argumentācijas spējas.
 • Atbildēt par uzdotā darba norisi, rezultātiem un par paša pieņemtajiem lēmumiem.

Galvenie amata pienākumi:

 • Sagatavot un pārbaudīt visu veidu iepirkumu līgumus, kurus slēdz pašvaldība.
 • Nodrošināt iekšējās kontroles sistēmas korupcijas riska novēršanai izveidi, darbību, pilnveidošanu un uzturēšanu.
 • Noteikt pasākumus korupcijas riska novēršanai.
 • Organizēt un pārraudzīt iestādes darbu personas datu aizsardzības jomās.
 • Sadarboties ar uzraudzības iestādi un būt par kontaktpersonu jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi un attiecīgā gadījumā konsultēt par jebkuru citu jautājumu, kā arī par iespējamiem drošības incidenta gadījumiem ziņot uzraudzības iestādei.
 • Juridiskā dienesta vadītāja prombūtnes laikā piedalīties komiteju, komisiju un domes sēdēs.

Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz noteiktu laiku.
 • Normālo darba laiku - 40 stundas nedēļā.
 • Darba algu EUR 1000 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
 • Nepieciešamības gadījumā nodrošinām zināšanu papildināšanu personu datu aizsardzībā un korupcijas novēršanā.

Pretendentam jāiesniedz:

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada domes jurista amatam” jāiesniedz līdz 2019.gada 20.septembra plkst.12.00 elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv, vai jānodrošina tā iesūtīšana Baldones novada domē, adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125, kancelejā, 104.kab. Pēc noteiktā termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izskatīti.

Kontakttālrunis 67932350.

Pieteikšanās līdz: 20.09.2019
Skatīt vairāk
BALDONES NOVADA DOME (reģ.Nr.90000031245) izsludina pretendentu pieteikšanos uz BŪVVALDES VADĪTĀJA - ARHITEKTA amata vietu

Prasības:

 • Augstākā izglītība arhitektūrā.
 • Vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādē.
 • Augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā.
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un prasme strādāt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot un organizēt Būvvaldes darbu saistībā ar būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu Baldones novadā.
 • Nodrošināt Būvvaldes funkciju veikšanu atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu, pašvaldības lēmumu un Būvvaldes nolikuma prasībām.
 • Pārstāvēt Būvvaldi tās kompetencē esošajos jautājumos.
 • Sagatavot un parakstīt Būvvaldes lēmums.
 • Atbildēt par attiecīgās informācijas savlaicīgu sagatavošanu un tās atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Sniegt konsultācijas un skaidrojumus būvniecības jomā.
 • Sagatavot lēmumus par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rīkošanu un piedalīties publiskās apspriešanas materiālu izskatīšanā un izvērtēšanā.
 • Izvērtēt būvprojektus, konservācijas projektus, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma rakstus un citu būvniecības dokumentāciju saskaņā ar tiesību aktu prasībām, nesaskaņošanas gadījumā sagatavot motivētu, ar tiesību normām pamatotu lēmuma projektu par informācijas pieprasīšanu un lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu vai atteikumu.
 • Lemt par būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu.
 • Sagatavot un izsniegt būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem.
 • Izvērtēt iesniegto būvprojektu atbilstību būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem.
 • Piedalīties ēku un būvju pieņemšanā ekspluatācijā.

Piedāvājam:

 • Atalgojumu – EUR 1154 (viens tūkstotis viens simts piecdesmit četri euro) mēnesī, pirms nodokļu nomaksas.
 • Nepilnu darba laiku 26 darba stundas nedēļā.
 • Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule;
 • Dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm;
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikumus ar norādi “Pieteikums būvvaldes vadītāja - arhitekta amatam” iesniegt līdz 16.09.2019. plkst.10:00 personīgi, Baldones novada domē, 1.stāvā, domes kancelejā (104.kab.), sūtot pa pastu, adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, vai elektroniski uz e-pastu: dome@baldone.lv. Tālrunis uzziņām: 67932350.

Pieteikšanās līdz: 16.09.2019
Skatīt vairāk
SIA “BŪKS” aicina darbā SANTEHNIĶI-AUTOMOBIĻA VADĪTĀJU

SIA “BŪKS” pamatdarbība ir dzeramā ūdens ieguve un piegāde, notekūdeņu un kanalizācijas novadīšana un pārstrāde, namu apsaimniekošana un apkures pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām Baldones novadā. Papildus asenizācijas pakalpojumi.

DARBA PIENĀKUMI:

 • veikt SIA “BŪKS” asenizācijas automašīnas šofera pienākumus, saskaņā ar vadītāja rīkojumiem un uzdevumiem.
 • uzturēt tehniskajā kārtībā asenizācijas automašīnu, veicot sīkus remontus saviem spēkiem.
 • veikt santehniķa pienākumus veicot ūdensvada, kanalizācijas tīklu profilaktiskos, tekošos un kapitālos remontus, aizbīdņu un ventiļu remontus, ūdensvada un kanalizācijas aku tīrīšanu.
 • novērst ūdensvada, kanalizācijas tīklu avārijas, t.sk. ūdensvada plīsumus, kanalizācijas tīklu aizsērējumus.
 • sadarbojoties ar SIA “BŪKS” darbiniekiem, veikt dzīvojamo māju apsekošanas, plānot izpildāmos darbus un sniegt motivētus priekšlikumus / risinājumus ēku ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes tīklu iekārtu remontdarbu veikšanai, t.sk. Pirms avārijas un avārijas seku novēršanai
 • sagatavot dokumentus (apsekošanas, darbu izpildes, darbu nodošanas-pieņemšanas aktus u.c.)

PRASĪBAS:

 • B un C kategorija autovadītāja apliecība un stāžs 3.gadi
 • arodskolas (specializēta pamatizglītība) profesionālā izglītība ēku ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes tīklu iekārtu apkopē un remontā
 • pieredze līdzvērtīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību
 • pārzināt spēkā esošos normatīvos aktus, t.sk. uzņēmuma iekšējos normatīvos aktus, kas regulē amata pienākumu veikšanai nepieciešamo jomu
 • spēja risināt dažāda rakstura problēmsituācijas, teicamas saskarsmes un organizatoriskās prasmes, spēja efektīvi strādāt komandā

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu
 • līgumu uz nenoteiktu laiku ar pilnu darba slodzi
 • darba algu 650.00 eiro pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika (3 mēneši)
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu

Pieteikuma vēstuli, dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju līdz 2019.gada 30.augustam lūdzam nosūtīt SIA „BŪKS” Rīgas ielā 67, Baldonē, Baldones novadā, LV-2125, vai uz e-pasta adresi baldonebuks@inbox.lv, ar norādi „Vakance santehniķis – automobiļa vadītājs”. Tālruņi uzziņām: 67932700 vai 28336365.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Informējam, ka atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmajai daļai SIA „BŪKS” veiks pretendentu pieteikumu dokumentos norādīto datu, t.sk. personas datu, apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Šajā gadījumā datu apstrādes pārzinis ir SIA „BŪKS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003295397,

Pieteikšanās līdz: 30.08.2019
Skatīt vairāk
Baldones PII “Vāverīte” aicina pieteikties vakantajam pirmsskolas skolotāja amatam

Galvenie amata pienākumi:

 • Rūpēties par izglītojamo drošību un veselību;
 • Nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ievērojot katra bērna vecumu, veselības stāvokli, individualitāti;
 • Veikt frontālo un individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu, uz kompetencēm un caurviju prasmēm balstītu attīstību un izglītību. Nostiprinātu izglītojamo veselību, veidotu vecumposmam nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu bērna adaptācijas grūtības;
 • Sadarboties ar izglītojamo vecākiem/aizbildņiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam socializācijas jautājumos un izglītības procesā;
 • Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti;
 • Plānot, vadīt pedagoģisko darbu, grupas dienas ritmu un par darba rezultātiem informēt iestādes administrāciju;
 • Dalīties ar profesionālo pieredzi atklātajās nodarbības;
 • Organizēt izglītojamajiem svētkus, latviešu tautas tradīciju svētkus sadarbībā ar mūzikas un sporta skolotājām;
 • Piedalīties izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs, informatīvajās sapulcēs;
 • Rakstīt, kārtot, nodot metodiskajā kabinetā pedagoģisko dokumentāciju, atbilstoši iestādes noteiktajām prasībām;
 • Katru mācību gadu (aprīlī/maijā) rakstīt un iesniegt administrācijai: SVID analīzi, iestādes pašvērtējumu, pedagoģisko pašvērtējumu un darbinieka darba izpildes novērtēšanas un attīstības pārrunu pašnovērtējuma anketu;
 • Nodrošināt iestādes materiālo resursu saudzīgu un efektīvu izmantošanu;
 • Pilnveidot savas profesionālās kompetences kursos, semināros, praktikumos.

Piedāvājam:

 • Līgumu uz noteiktu laiku
 • Darba laiku 40 stundas nedēļā
 • Darba algu 820.00 eiro pirms nodokļu nomaksas

Savu CV sūtīt elektroniski uz adresi: piivaverite@baldone.lv, kontakttālrunis 26531542

Pieteikšanās līdz: 31.08.2019
Skatīt vairāk