A+ A

 KF projekti

Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Baldone
  • SIA BŪKS valdes priekšsēdētājs Nikolajs Ļeoņenko
  • (+371) 67932700

 

Projekts

Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Baldone Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/016

Projekta īstenotājs

SIA BŪKS

Īstenošanas vieta

Baldones pilsēta

Apraksts

Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai Ūdensgūtnes rekonstrukcija (U1), kas paredz jauna urbuma izbūvi, izveidojot Baldonei vienotu ūdensgūtni „Avoti”. Atdzelžošanas stacijas izbūve (U2), jauda 600m³/dnn Ūdenstorņa remonts (U3); Mobilā dīzeļelektrostacijas (U4), kas paredzēta ūdensapgādes sistēmas darbības nodrošināšanai elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā, iegāde; Ūdensvada tīklu rekonstrukcija (U5)(3023m kopgarumā). Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai Jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve (K1) (CE 2900) ar jaudu 550 m³/d; KSS rekonstrukcija un izbūve (K2); Kanalizācijas spiedvadu pārlikšana (K3) (814 m kopgarumā); Pašteces kanalizācijas kolektora izbūve (K4, K5) (1712 m kopgarumā). Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai Ūdensapgādes un notekūdeņu tīklu rekonstrukciju un paplašināšana (U5, K3,K4,K5 ).

Sasniedzamie rezultāti

Dzeramais ūdens pie izplūdes no ūdens attīrīšanas stacijas nodrošinās pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegādi 70% iedzīvotāju atbilstoši DzŪD 98/83/EC 4.1 panta un 2003.gada MK noteikumu Nr. 235 prasībām; Rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, tiks samazināti ūdens zudumi līdz 20%. Tiks palielināta energoefektivitāte, jo veidosies enerģijas ietaupījumi uz sūkņu efektivitātes palielināšanas un frekvenču pārveidotāja rēķina; Tiks samazināts avāriju riska biežums, t.i., uzlabota sistēmas drošība; Ķekaviņas upes ūdens kvalitāte tiks uzlabota vai arī tiks nodrošināta tās nepasliktināšanās, novēršot neattīrītu notekūdeņu ieplūdi tieši upē; Tiks uzlabota NAI darbības efektivitāte un nodrošināta novadīto notekūdeņu kvalitātes atbilstība normatīva aktu prasībām; Tiks novērsta grunts un gruntsūdeņu piesārņošana, atbilstoši ŪSD 2000/60/EC un direktīvas 96/61/EC par Integrēto piesārņojuma novēršanu un kontroli nostādnēm.

Ieviešanas termiņš

28.10.2008 - 28.10.2012

 

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 6,282,612.31

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 4,024,144.36

Baldones pašvaldības finansējums EUR 2,258,467.95

Finansējuma avots

Darbības programma

Darbības programma

 

3. Infrastruktūra un pakalpojumi

Eiropas Savienības fonda nosaukums

Kohēzijas fonds

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

3.5.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000

MK noteikumi Nr. 836 (04.12.2007.) “Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000’’,  noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana" 3.5.1.pasākuma "Vides aizsardzības infrastruktūra" 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" (turpmāk - aktivitāte), projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projektu iesniedzējiem, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes funkcionālās padotības formu.

Foto SIA BŪKS

Projekta datums: 28.10.2012
Skatīt vairāk