A+ A

 ESF projekti

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
 • Ineta Lazda
 • tel.nr.67932067, mob.tel.nr.27840484

 

Projekts Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Nr.8.4.1.0/16/I/001

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

 

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Pašvaldības aktivitātes projektā

 

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā
 • nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem
 • nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā

 

Projekta mērķa grupa

nodarbinātie vecumā no 25 gadiem visos Latvijas novados, tajā skaitā:

 • ar zemu izglītības līmeni,
 • ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums,
 • ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu.

prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp:

 • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5.pamatgrupas profesijās (pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki), 7.pamatgrupas profesijās (kvalificēti strādnieki un amatnieki), 8.pamatgrupas profesijās (iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, kā arī 9.pamatgrupas profesijās – vienkāršajās profesijās strādājošie. Sīkāk profesiju klasifikatorā,
 • nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas NVA īstenotā projektā ietvaros atbilstoši 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķim "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas

 

 • Pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
 • 90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss

Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā

 

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
 • karjeras konsultanta pakalpojumi
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
 • papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās:
  • nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti,
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

 

Kontaktinformācija pašvaldībā

 

 • Projekta koordinators: Līga Dāboliņa, mob.tel.nr. 29323110, e-pasts liga.dabolina@baldone.lv
 • Pieaugušo izglītības koordinators: Ineta Lazda, tel.nr.67932067, mob.tel.nr.27840484, e-pasts soc.dienests@baldone.lv

Sīkāka informācija

Mājaslapā www.viaa.gov.lv:

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

Projekta datums: 31.12.2022
Skatīt vairāk
PROTI un DARI
 • Renārs Manuilovs
 • (+371) 28663569

 

Projekts

PROTI un DARI (Nr. 8.3.3.0/15/I/001)         

Projekta īstenotājs

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Baldones novada pašvaldība - sadarbības partneris

Īstenošanas vieta

Baldones novads

Apraksts

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Projekta "PROTI un DARI!" atbalstāmās darbības:

 • mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā:
 1. mērķa grupas jaunieša uzrunāšana un konsultēšana, t.i.:
  1. mērķa grupas jaunieša sākotnējā motivēšana iesaistīties projektā un individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
  2. informācijas sniegšana mērķa grupas jaunietim par dalību projektā;
  3. jaunieša atbilstības pārbaude projekta mērķa grupai;
 2. mērķa grupas jaunieša profilēšana un konsultēšana:
  1. individuāla mērķa grupas jaunieša profilēšana atbilstoši JSPA izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām;
  2. mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātu analīze un tās aprakstīšana mērķa grupas jaunieša kartē, mērķa grupas jaunieša konsultēšana;
 3. mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu programmas izstrāde vai karjeras konsultācija:
  1. individuālās pasākumu programmas izstrāde, ņemot vērā profilēšanas rezultātus un tās aprakstīšanu mērķa grupas jaunieša kartē;
  2. vienošanās sagatavošana par mērķa grupas jaunieša dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros un abpusēja tās parakstīšana;
 4. mērķa grupas jaunieša karjeras konsultācijas virzībai uz VIAA vai NVA īstenotajiem Jauniešu garantijas projekta pasākumiem, ja jaunietis pēc profilēšanas un konsultācijām ar programmas vadītāju ir gatavs nekavējoties tajos iesaistīties;
 • atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām.

     

Sasniedzamie rezultāti

Īstenojot projekta "PROTI un DARI!" aktivitātes Baldones novadā, līdz 2018. gada 31. decembrim plānots sasniegt šādus uzraudzības rādītājus:

 • iznākuma rādītājs – NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu projekta ietvaros, – 13;
 • rezultāta rādītājs – NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu projekta ietvaros, – 10

Ieviešanas termiņš

2018. gada 31. oktobris

Finansējums

20 334,60 euro

Finansējuma avots

Eiropas Sociālais fonds

Darbības programma

 

Izaugsme un nodarbinātība

Eiropas Savienības fonda nosaukums

Eiropas Sociālais fonds

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

8.3.3. specifiskais atbalsta mērķis “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”.

2015. gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 358 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi".

Projekta datums: 31.10.2018
Skatīt vairāk
Speciālista piesaiste Baldones novada domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai
 • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
 • (+371) 67350997, (+371) 29323110

 

Projekts

Speciālista piesaiste Baldones novada domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/015

Projekta īstenotājs

Baldones novada pašvaldība

Īstenošanas vieta

Baldones novada dome “Pārupes’’, Baldones pagasts, Baldones novads

Apraksts

Baldones novada dome projekta „Speciālista piesaiste Baldones novada domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai” ietvaros plāno piesaistīt teritorijas plānotāju, lai paaugstinātu administratīvo kapacitāti Baldones novada izaugsmes veicināšanai. Teritorijas plānotāju projekta ietvaros paredzēts nodarbināt 22 mēnešus. Viņa/-as pienākumos ietilps Baldones pilsētas ar lauku teritoriju (Baldones novada nosaukums pirms administratīvi teritoriālās reformas 2009.gada 1.jūlijā) teritorijas plānojuma aktualizēšana atbilstoši izmaiņām, kuras nosaka administratīvi teritoriālā reforma un noteikt tā darbības termiņu vismaz līdz 2020.gadam. Tas nepieciešams tālākai virzībai uz Baldones attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādi, jo Baldones novadā nav spēkā esoša attīstības plānošanas dokumenta.

Sasniedzamie rezultāti

Teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam

Ieviešanas termiņš

05.11.2010. - 31.12.2012.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 25,766.54

Eiropas Sociālā fonda finansējums EUR 25,766.54

Finansējuma avots

 

Darbības programma

 1.Cilvēkresursi un nodarbinātība

Eiropas Savienības fonda nosaukums

Eiropas Sociālais fonds

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem

MK noteikumi Nr.523 (08.06.2010) “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem’’, nosaka projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projekta iesniedzējam, sadarbību starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta datums: 31.12.2012
Skatīt vairāk
Baldones novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana
 • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
 • (+371) 67350997, (+371) 29323110

 

Projekts

Baldones novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/008

Projekta īstenotājs

Baldones novada pašvaldība

Īstenošanas vieta

Baldones novada dome “Pārupes’’, Baldones pagasts, Baldones novads

Apraksts

Baldones novada dome projekta „Baldones novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros plāno izstrādāt Baldones novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam, veikt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu, organizēt sabiedrisko apspriešanu un nodrošināt projekta publicitāti. Baldones novadam nav spēkā esoša attīstības plānošanas dokumenta, kas apgrūtina ne tikai investīciju piesaistes plānošanu, bet arī ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanu. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu pašvaldībām ir pienākums izstrādāt teritorijas attīstības programmu. Projekts „Baldones novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ir saistīts ar 2010.gada 10.augustā Valsts reģionālās attīstības aģentūrā iesniegto projekta iesniegumu „Speciālista piesaiste Baldones novada domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai” 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” atlases ietvaros. Šī projekta īstenošanas rezultātā Baldones novada dome plāno piesaistīt teritorijas plānotāju Baldones pilsētas ar lauku teritoriju (Baldones novada nosaukums pirms administratīvi teritoriālās reformas 2009.gada 1.jūlijā) teritorijas plānojuma aktualizācijai. Īstenojot abus projektus Baldones novada dome nodrošinātu Baldones novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādi nākamajam plānošanas periodam 2014.-2020.gadam.

Sasniedzamie rezultāti

Baldones novada attīstības programma 2014.-2020. gadam 

Baldones novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030

Ieviešanas termiņš

21.12.2010. - 14.12.2012.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 32,551.68

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 32,551.68

Finansējuma avots

 

Darbības programma

1.Cilvēkresursi un nodarbinātība

Eiropas Savienības fonda nosaukums

Eiropas Sociālais fonds

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

MK noteikumi NR. 522 (08.06.2010.) “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana””.
 

Projekta datums: 14.12.2012
Skatīt vairāk