A+ A

 Citi

MEŽA DIENAS 2016
 • Līga Dāboliņa
 • 29323110Īstenots projekts Meža dienas 2016
Moto: „Kopā nākotnes mežam!”

Par godu Latvijai simtgadē, 7.oktobrī Ceriņu parkā pasākuma “No paaudzes paaudzei’’ laikā, tika atjaunoti stādījumi.  Projekts īstenots Meža dienu 2016 ietvarā ar Meža attīstības fonda finansējumu 400,00 EUR apmērā.
Stādījumus kopīgi atjaunoja Baldones novada jaunsargi ar bērniem no bērnu centra Baltais ērglis. Laipni aicināts un gaidīts tika ikviens interesents.

Baldones novada pašvaldība, sadarbībā ar Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestu, 3 gadu laikā projekta ietvaros plāno sakārtot 2 objektus.
1)Ceriņu parks, Rīgas iela 54, Baldone  – stādījumu atjaunošana.
Pašvaldība  laika periodā no 2016.-2017. gadam plāno veiktu stādījumu atjaunošanu.
Ceriņu parks Baldonē atrodas Ķekaviņas labajā krastā un ietver daļu vēsturisko sanatorijas „Baldone” parku. Parks tika ierīkots 1985.gadā un tā platība ir 2,4998 ha. Ceriņu parkā atrodas arī slavenais Baldones sēravots „Ķirzaciņa”, kas ir iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Mūsdienās Ceriņu parkā pie Ķekaviņas upītes joprojām iespējams apmeklēt avotiņu un nogaršot sērūdeni. Ceriņu parka skulptūru dārzā apskatāmas arī Baldones mākslas skolas direktora T. Muzikanta veidotās skulptūras – 1996.gadā atklātais „Putns” un 1998.gadā atklātais „Putns -2”. Tomēr savulaik parkā pie sēravota uzstādītās skulptūras – „Māra” (tautā dēvētu arī par Mildiņu), „Ķirzaciņa”, „Vāverīte” vairs nerotā parku, jo 90-jos gados nozagtas vai sabojātas.   2013. gadā ar LEADER atbalstu tika īstenota Ceriņu parka rekonstrukcijas 1.kārta - izbūvēts apļveida bruģēts laukums pie kādreizējās strūklakas "Vāverīte" atrašanās vietas, uzstādīti soliņi, uzstādīta "Vāverītes" strūklakas pamats un novietne. Nomainītas gājēju celiņu plātnes ar bruģa klājumu. Realizējot Ceriņu parka rekonstrukcijas 1.kārtu tikta veicināta Baldones novada teritorijas pievilcība, kā arī apdzīvotības un dziedniecisko ūdens resursu  saglabāšana. Atjaunošana un labiekārtošana ir vitāli svarīga, lai ne tikai veicinātu teritorijas pievilcību, bet arī, lai saglabātu pieeju avotiem arī mūsdienās un nākamajām paaudzēm.  2015. gada 30.jūlijā ar iedzīvotāju līdzdalību skulptūras tapšanā, ziedojot nepieciešamo finansējuma daļu,  tika atklāta skulptūra "Māra''. 
Līdz šim finansējums piesaistīts infrastruktūras sakārtošanai, tādēļ Meža dienu 2016 un 2017 ietvaros plānota stādījumu atjaunošana.

2)Jauna parka (zaļās zonas) izveide Saules/Rīgas ielas 22 krustojumā Baldonē – stādījumu iegāde.
Teritorija atrodas pie Saules/Rīgas ielas krustojuma -  zīmes “Baldone’’.  Līdz šim pašvaldība veikusi Saules ielas rekonstrukciju - ceļmalu un meliorācijas grāvju atkrūmošanu un teritorijas atkrūmošanu.  Pašvaldība plāno izveidot zonas ar soliņiem; uzstādīt informatīvo stendu viesiem, tūristiem; uzstādīt  tualetes; izveidot apstādījumu zonas. 2018. gadā  Meža dienu ietvaros plānots veikt apstādījumus.

Pateicība: paldies projekta īstenošanā 2016 Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestam, īpaši pilsētas dārzniecei Daigai. Paldies Baldones novada jaunsargiem un vadītājam Jurim, paldies bērnu centra „Baltais ērglis’’ bērniem un vadītājai Ilutai!

  

  

  

 
Foto no Attīstības nodaļas arhīva
Galerija

Projekta datums: 07.10.2016
Skatīt vairāk
Meža dienas 2015
 • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
 • (+371) 29323110

 

 

     

 

MEŽA DIENAS 2015
Moto: „Kopā nākotnes mežam!” 
      Baldones novada pašvaldība jau 3 gadu īsteno projektu “Zaļajā pieturā’’ Daugavas ielā 6a,  kura mērķis ir labiekārtota teritorija.  Ņemot vērā dzīvojamo māju tuvumu un iedzīvotāju viedokli, tad ‘’Zaļā pietura’’ ir īpaši radīta ģimenēm.  Līdz šim uzstādītas dažādas mazās arhitektūras koka formas, kas piemērotas dažādām bērnu vecuma grupām, kas ir no  1,5 – 10 gadu vecumam. Pieejamais finansējums no fonda, ko apgūst pašvaldība  ir neliels, tādēļ  projekts patreiz ir noticis it kā vairākās kārtās. Arī šogad pašvaldība iesniedza projekta ideju un saņēma finansējumu no meža attīstības fonda. Šoreiz plānotās aktivitātes virsmērķis, ņemot vērā vecāku pagājušā gada ierosinājumus bija drošība. Drošības uzlabojumi ‘’Zaļajā pieturā’’, jo teritorija atrodas tuvu ceļam. Tika izveidota  30m garu koka barjera/sēta, lai mazinātu faktu, ka bērni var uz tā uzskriet. Tā pat tika uzstādīts jauns aktivitāšu koka elements – kāpslis, kā arī veikta teritorijas apzaļumošana. Baldones novada svētkos, sadarbībā ar Baldones novada bērnu pēcpusdienas centru “Baltais ērglis”, bērniem vienā no atrakciju teltīm tika noorganizēta informatīvi izglītojoša un izzinoša mācība par koku.
     
 Paldies  Meža attīstības fondam par šādu iespēju, kā arī Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta kolektīvam, tā pat bērnu pēcpusdienas centra “Baltais ērglis” kolektīvam un iedzīvotājiem par izteiktajiem komplimentiem teritorijas labiekārtošanā. 
    Vēlamies informēt, ka esam saņēmuši viedokļus un komentārus par to, kāpēc netiek iekārtota teritorija – pļava, kas atrodas līdzās laukumam, tad vēlamies vēlreiz informēt, ka tā teritorijas daļa  nav pašvaldības īpašums.  Ir izskanējuši jautājumi arī par objektu izvietojumu. Objekti ir izvietoti un nostiprināti tādās pozīcijās, kas neskar zem zemes esošās komunikācijas – to ir daudz, tādēļ gan uzstādīšana, gan apzaļumošana, bija jāveic ņemot vērā ierobežojumus.
     
2015. gada Mežu dienu ietvarā Baldones novada pašvaldībai projekta īstenošanai Meža attīstības  fonds piešķīra finansējumu  EUR 550.00 apmērā.

                             

    

    

foto no Attīstības nodaļas arhīva

Projekta datums: 01.08.2015
Skatīt vairāk
Esam atbildīgi par Ķekaviņas upes aizsardzību
 • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
 • (+371) 67350997, (+371) 29323110

 

Projekts

“Esam atbildīgi par Ķekaviņas upes aizsardzību” Nr.1-01/141/2014

Projekta īstenotājs

Baldones vidusskola

Īstenošanas vieta

Baldones pilsēta

Apraksts

   Projekta mērķis ir veicināt Ķekaviņas upes un tās krastu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, izstrādājot priekšlikumus perspektīvam Ķekaviņas upes apsaimniekošanas plānam pilsētas robežās un noteikt upes pilotteritoriju ainavas sakopšanai. Baldone visplašāk pazīstama, pateicoties dziednieciskajiem resursiem – ārstnieciskajām dūņām un minerālūdens avotiem. Unikāli ir Ķekaviņas upes krastos virszemē izplūstošie sēravoti. Dabas bagātības, kas veicinājušas Baldones vārda atpazīstamību arī ārpus Latvijas robežām, joprojām atrodas Baldones novada teritorijā. Lai gan ārstniecisko dūņu ieguves vietas Baldonē nav pieejamas plašākai apskatei, Ceriņu parkā pie upes, kur atrodas Baldones sēravots „Ķirzaciņa”,  ir iespējams nogaršot sērūdeni. Ķekaviņas upe ir unikāla arī no ainavas un kultūrvēsturiskā mantojuma aspekta, jo upe pilsētā veido īpašu ainavu un iedzīvotājiem upes rāmais plūdums ir neatņemama klātesamība. Ir saglabājies 1818. gadā veidotais sanatorijas parks, caur kuru līkumo Ķekaviņas upīte ar vairākiem romantiskiem tiltiņiem. Baldones sanatorijas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija – dabas piemineklis. Pārējai Ķekaviņas upes daļai nav īpaša aizsardzības statusa.

       Projekta teritorija aptver Ķekaviņas upi un tās krastus Baldones pilsētas robežās. Šajā upes posmā konstatētas vairākas problēmas, kuras plānots aktualizēt un risināt šā projekta ietvaros. Pēc eksperta atzinuma atsevišķi posmi, piemēram, ieleja pie bijušās sanatorijas parka, mežaudze netālu no attīrīšanas iekārtām un ieleja pie Jakaru laipas, ir koptas, izcērtot kokus, pļaujot zāli, nogrābjot lapas un savācot zarus. Ne visas līdzšinējās apsaimniekošanas metodes veicina Ķekaviņas upes un tās krastu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. Tiek novākti liela diametra, veci koki, kas ir vērtīgas dzīvotnes putniem, kukaiņiem un sūnām. Vietām pārmērīgi izcirsts pamežs, savukārt citur atstāts par daudz viena vecuma baltalkšņu.

     Aprobējot atsevišķu biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas metodes, būtu iespējams  noskaidrot, kā tās ietekmē attiecīgo biotopu struktūru un funkcijas. Piemērotāko apsaimniekošanas metožu apzināšana ir svarīga apkārtnes ainavas saglabāšanai. Nerisinot biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas iespējas, tiks turpinātas līdzšinējās apsaimniekošanas metodes, tādējādi nodarot kaitējumu aizsargājamiem biotopiem.

Sasniedzamie rezultāti

Apzināta Ķekaviņas upes teritorija pilsētas robežās.

Sagatavoti kartēšanai nepieciešamie materiāli ar veidlapām.

Dokumentētas upes un tās krastu piesārņotās vietas, aizsargājamie biotopi un citas dabas vērtības.

Priekšlikumi Ķekaviņas upes apsaimniekošanas plānam.

Pilotteritorija (sakopta ainava).

Izglītojoši informatīvi stendi.

Izglītojoši semināri.

Ieviešanas termiņš

28.03.2014. – 30.11.2014.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 2969,31

Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums EUR 2 227,00

Baldones pašvaldības finansējums  EUR 742,31

Projekta vadlīnija

Atbildīgs dzīvesveids.

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

Atbalsts vietējām vides iniciatīvām.

 

Foto/Baldones vidusskolas un Attīstības nodaļas arhīvs

 

Projekta datums: 30.11.2014
Skatīt vairāk
Meža dienas 2014
 • Līga Dāboliņa
 • (+371) 29323110

            

Meža dienas 2014
“Zaļajā pieturā’’ jaunas koka arhitektūras formas bērniem
Baldones novada pašvaldība novada svētku dienās aicināja jauniešus un māmiņas ar bērniem atklāt “Zaļajā pieturā’’ Daugavas ielā 6a smilšu kastes ar soliņiem uzstādīšanu. Baldones novada pašvaldība jau trešo gadu piedalās Meža dienās 2014.        
Meža dienu mērķis ir padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidojot atpūtas vietas, kā arī radīt jaunas aktīva dzīvesveida veicinošas mazās arhitektūras formas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu. Moto: „Kopā nākotnes mežam!”, veicinot veselīgu dzīvesveidu izglītojot par meža nozari, kā arī parādot interesanto Latvijā dažādajā Eiropā. Projektu atbalsta un finansē Meža attīstības fonds. Projekta kopējās izmaksas laukuma labiekārtošanai EUR 500,00. Aktīvas atpūtas veicinošu mazo arhitektūras formu izveidei materiāli tika iegādāti no koka. Arī iegādāti Latvijas apstākļiem atbilstoši stādāmie materiāli no Latvijas dārzniecībām, piemēram, plūškoks, zelta jāņoga.
Pasākuma laikā tika organizēts arī konkurss “Koki Baldonē” ar mērķi informatīvi izglītot jauniešus  par interesanto pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā. Jauniešiem un bērniem bija jāatpazīst dažādu koku un krūmu sugas, kas aug Baldones novadā. Bērni savā īpašumā ieguva vērtīgas balvas – koku stādus, kuri cerams rotās šo bērnu pagalmus daudzu gadu garumā. Paldies visiem, kas bija ieradušies un īpašs paldies par dalību konkursā. Paldies arī māmiņām, kuras uzdeva jautājumus par laukumu un tā labiekārtošanu. Uzklausījām ierosinājumus, kuri tiks ņemti vērā attīstot ‘’Zaļo pieturu’’. Projektu finansē Meža fonds.

Foto Attīstības nodaļas arhīvs

 

Projekta datums: 02.08.2014
Skatīt vairāk
Meža dienas 2013
 • Līga Dāboliņa
 • (+371) 29323110

  Meža dienas 2013
Meža dienu 2013 konkursa ietvaros Baldones novada pašvaldība publiskās telpas pilnveidošanai  nodrošināja  publisko apstādījumu ierīkošanu  bērnu laukumā ''Zaļā pietura'' Daugavas ielā 6a, Baldones novads. Pasākums publisko apstādījumu ierīkošanā Meža dienu 2013 ietvaros norisinājās 2013. gada 5.jūnijā plkst.15:00. Pasākuma mērķauditorija bija  Baldones novada jaunās ģimenes. Jaunās ģimenes tika  aicinātas ierasties ar dažādiem augu stādiem. Pasākuma norisies īstenošanai tika iegādāti Latvijas apstākļiem atbilstoši stādāmie materiāli no Latvijas dārzniecībām. Par materiālu sagādi atbildīga bija novada dārzniece Daiga Kalniņa. Pasākuma popularizēšana tika nodrošināta ar mediju twiter.com starpniecību, kā arī bija  uzaicinājums Baldones novada mājas lapā. Projektu finansēja Meža fonds.

 

Foto Attīstības nodaļas arhīvs

Projekta datums: 05.06.2013
Skatīt vairāk
Energoeefektivitātes paaugstināšana pirmskolas iglītības iestādē ''Vāverīte''
 • Galvenais speciālists celtniecības jautājumos Osvalds Usāns
 • (+371) 67932750

Projekts

Energoefektivitātes paaugstināšana pirmskolas izglītības iestādē “Vāverīte’’ Nr. VIDM/2009/KPFI-1/36

Projekta īstenotājs

Baldones novada pašvaldība

Īstenošanas vieta

Pirmskolas izglītības iestāde “Vāverīte’’, Pilskalna iela 6, Baldone, Baldones novads

Apraksts

Energoefektivitātes paaugstināšana

Sasniedzamie rezultāti

Projekta realizācijas gaitā paredzēts nomainīt visus bērnu dārza ēkas logus un ārdurvis. Ēkas ārsienu, bēniņu pārseguma, pagraba stāva griestu un ēkas cokola siltināšanas darbi. Ārsienu siltināšanas darbu rezultātā ēka iegūs arī jaunu, kvalitatīvu fasādes apdari. Saskaņā ar Vides ministrijas izsludinātā konkursa noteikumiem un noslēgto līgumu projekta celtniecības daļas realizācijas termiņš ir 2010.gada 1.decembris.

Ieviešanas termiņš

28.07.2009.-01.12.2010.

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas EUR 320,821.48

Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums EUR 272,698.26

Baldones novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 48,123.22

MK noteikumi Nr.645 (25.06.2009.) “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” nolikums.

 

 

 

 

Projekta datums: 01.12.2010
Skatīt vairāk
Singing Neighbours - dziedošie kaimiņi
 • Kultūras darbu organizatore Inta Vidže
 • (+371) 67932458

 

Projekts

Singing Neighbours /Dziedošie kaimiņi/.

Projekta īstenotājs

Viru pašvaldība, Ogre

Īstenošanas vieta

Igaunija – Viru; Latvija – Jūrmala, Ogre, Baldone

Apraksts

Projektu īstenoja Viru (Igaunija) pagasta pašvaldība, kā vadošais partneris sadarbībā ar Viru pilsētas domi, Jūrmalas domi, Ogres novada domi un Baldones novada domi. Projekta mērķis ir stiprināt vietējās kultūras identitāti un ar igauņiem kopīgās kormūzikas tradīcijas. Tajā piedalīsies abu valstu bērnu un jauniešu kori. 

Galvenās aktivitātes ietver diriģentu meistarklases, kopējas jauniešu koru nometnes un sadraudzības koncertus, kā arī vienotas latviešu un igauņu dziesmu grāmatas sastādīšanu.

No Baldones projektā piedalās mūzikas pamatskolas 5 – 9 klašu koris (diriģente Sarmīte Skrūzmane) un vidusskolas 5 – 9 klašu koris (diriģente Brigita Kalniņa).

Projekts noslēgsies Baldonē Vanagkalnu estrādē 2010. gada vasarā ar kopējiem igauņu-latviešu bērnu dziesmu svētkiem. Uz skatuves kāps vairāk kā divi simti projektā iesaistītie koristi.

Sasniedzamie rezultāti

Koriem projekta ietvaros iegādāti jauni tautas tērpi. Nomainīta Vanagkalnu estrādes grīda 316,8 m2 platībā.

Ieviešanas termiņš

2009. – 2010.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 82 160,00

ES finansējums EUR 69 836,00

Baldones novada pašvaldības finansējums  EUR 12 324,00

Pasākums

3. Aktīvi ilgtspējīgas un integrētas kopienas.

Aktivitāte

3.2. Veicināt pierobežu sadarbību.

Foto/Baldones novada domes arhīvs

Projekta datums: 27.06.2010
Skatīt vairāk