A+ A

Izsludināta LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārta

05.01.2017
Drukāt

Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).
No 2017. gada 24.janvāra līdz 24.februārim.

RĪCĪBAS PLĀNS

Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās:
Rīcība 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 133 990,32 Euro.

Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 

·        50 000 EUR;

·        70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Atbalsta intensitāte:

·        70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:

Paredzēts veicināt nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību un jauninājumu ieviešanu, tādējādi sekmējot nodarbinātību VRG darbības teritorijā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 

Rīcība 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 192 781,41 Euro.
Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 

·        50 000 EUR;

·        70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Atbalsta intensitāte:

·        70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:

Paredzēts veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi un iepakošanu, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, sekmējot nodarbinātību un jauninājumu ieviešanu. Lauksaimniecības produktu pārstrāde ir jebkura darbība ar lauksaimniecības produktu, kuras rezultātā tiek iegūts produkts, kurš arī ir lauksaimniecības produkts, izņemot saimniecībā veiktas darbības, kas vajadzīgas, lai dzīvnieku vai augu produktu sagatavotu pirmajai pārdošanai. Gala produkts izmantojams pārtikā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 

Rīcība 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.
Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 74 093,55 Euro.
Projekti īstenojami VRG stratēģijas īstenošanas teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (tajā skaitā Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 

·        20 000 EUR;

·        70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Atbalsta intensitāte:

·        70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:

Paredzēts veicināt tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu attīstību, piemēram, tirgus laukumi un to aprīkojums, vietējo pārstrādātāju veikali, mobilas un pārvietojamas tirdzniecības vietas, internetveikala izveide, degustāciju saimniecības, kurās notiek lauksaimniecības produktu pārstrāde, mājražotāju un amatnieku centri, vienota koordinējoša institūcija, kas veicinātu PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijas vietējo ražotāju produktu realizāciju, tostarp eksportu un tirdzniecību ārpus LV. Atbalstu var saņemt projekta īstenošanai arī Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 

Rīcība 1.4. Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. 
Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 49 269,72 Euro.
Projekti īstenojami visā Latvijas teritorijā.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 

·        20 000 EUR;

Atbalsta intensitāte:

·        70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:

Paredzēts veicināt esošo un jaunu darbinieku zināšanu, prasmju un iemaņu paaugstināšanos, sekmējot produktivitāti un uzņēmējdarbības attīstību. Atbalsta darbinieku mācības, kurām ir Izglītības kvalitātes valsts dienestā licencēta vai akreditēta izglītības programma, kurās tiek izsniegts sertifikāts par mācību sekmīgu pabeigšanu, kā arī transportlīdzekļu vadītāja apmācības, ja tiek iegūtas atbilstošās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības. Darba devējs vienojas ar darbiniekiem darba attiecības pēc projekta īstenošanas turpināt vismaz 18 mēnešu (par darbiniekiem tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:

·        Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

·        Pārējiem projektiem - 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA
Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai, saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu sūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv. Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā iesniedz PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē. Papildus informācija Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

PAPILDINFORMĀCIJA UN KONSULTĀCIJAS
Ar vietējās attīstības stratēģiju varat iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, PPP biedrības “Zied zeme” tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. 25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv.