A+ A

Paziņojumi

Paziņojums par lokālplānojuma atcelšanu

Saskaņā ar Baldones novada domes 2018.gada 26.marta sēdes lēmumu “Par saistošiem noteikumiem Nr.4 “Par lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Ķepaiņi”” atcelšanu” (prot. Nr.3, 4.§) atcelti Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra Saistošie noteikumi Nr.30 “Baldones novada lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Ķepaiņi””


Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu

Ar Baldones novada domes 2017. gada 28. novembra sēdes lēmumu “Par Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.30 “Baldones novada lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Ķepaiņi”” (protokols Nr. 16(22), 25.§) ir izdoti saistošie noteikumi Nr. 30, ar kuriem ir apstiprināts lokālplānojums iepriekš minētajā teritorijā. Ar lokālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Baldones novada domes būvvaldē Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par grozījumiem saistošajos noteikumos

Baldones novada dome informē, ka 2017.gada 28.novembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.29 “Grozījumi Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005. gada 19. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par Baldones pilsētas ar lauku teritoriju “SŪNUPES” detālplānojumu” (protokols Nr. 16(22), 23.§) un izdoti saistošie noteikumi Nr. 29 “Grozījumi Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005. gada 19. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par Baldones pilsētas ar lauku teritoriju “SŪNUPES” detālplānojumu””. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv.


Paziņojums par saistošo noteikumu atcelšanu

Baldones novada dome informē, ka 2017.gada 28.novembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.28 “Baldones pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības 11.04.2007. saistošo noteikumu Nr.11 “Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Cielaviņas” detālplānojums” atcelšana”” (protokols Nr. 16(22), 22.§) un izdoti saistošie noteikumi Nr. 28 “Baldones pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības 11.04.2007. saistošo noteikumu Nr.11 “Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Cielaviņas” detālplānojums” atcelšana”. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv.


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Baldones novada dome 2017.gada 31.oktobra domes sēdē pieņēma lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Telfas”, Baldonē, Baldones novadā” (protokols Nr. 14(20), 1.§). Sekot līdzi lokālplānojuma izstrādes gaitai var ģeoportālā www.ģeolatvija.lv.


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Baldones novada dome 2017.gada 31.oktobra domes sēdē pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Astras”, Baldones pagastā, Baldones novadā izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr. 14(20), 17.§). Sekot līdzi detālplānojuma izstrādes gaitai var ģeoportālā www.ģeolatvija.lv.