A+ A

Paziņojumi

Paziņojums par lokālplānojuma 2.redakcijas pēc publiskās apspriešanas sanāksmi

Lokālplānojumam nekustamajā īpašumā “Ķepaiņi”, Baldonē, Baldones novadā publiskā apspriešana noslēgsies š.g. 11. oktobrī. Aicinām visus interesentu 15.oktobrī plkst. 17:00 uz Baldones novada domi, Pārupes ielā 3, Baldonē,  kur varēs iepazīties ar lokālplānojuma 2.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju P. Grantu, tālr.: 29209638, e-pasts: pauls.grants@baldone.lvPaziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu

Baldones novada domes saistošie noteikumi Nr.12 “Lokālplānojums nekustamajā īpašumā “Telfas”, Baldonē, Baldones novadā” apstiprināti ar Baldones novada domes 2018. gada 28. augusta lēmumu Nr. 13 (prot. Nr.10).

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā geolatvija.lv, Baldones novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.baldone.lv sadaļā "Pašvaldība" → Plānošanas dokumenti → Lokālplānojumi, kā arī darba dienās Baldones novada pašvaldības būvvaldē, Pārupes ielā 3, Baldonē.


Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar 2018. gada 24.jūlija Baldones novada domes lēmumu Nr. 9, 2. § publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam "Ķepaiņi", Baldonē, Baldones novadā 2. redakcija.

Lokālplānojuma risinājumi paredz grozīt Baldones novada teritorijas plānojumu, nosakot divas funkcionālās zonas – Savrupmāju apbūves teritorija un Mežu  teritorija. Lokālplānojuma teritorijā plānots veidot meža parkam atbilstošu apbūvi, tādējādi neveidojot blīvi apbūvētu teritoriju.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 12.09.2018. līdz 11.10.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 1.10.2018. plkst. 17.00 Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē. Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018. gada 11. oktobrim klātienē Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā, LV - 2125, vai arī sūtot elektroniski - dome@baldone.lv.

Ar lokālplānojumu var iepazīties Baldones novada domē tās darba laikā - pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00, kā arī interneta vietnē www.baldone.lv un ģeoportālā geolatvija.lv.


Paziņojums par lokālplānojuma pēc publiskās apspriešanas sanāksmi

Lokālplānojumam nekustamajā īpašumā “Telfas”, Baldonē, Baldones novadā publiskā apspriešana noslēdzās š.g. 11. jūlijā. Aicinām visus interesentu 24.jūlijā plkst. 16:00 uz Baldones novada domi, Pārupes ielā 3, Baldonē,  kur varēs iepazīties ar lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju P. Grantu, tālr.: 29209638, e-pasts: pauls.grants@baldone.lv


Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar 2018. gada 28. maija Baldones novada domes lēmumu (Nr. 6, 11. §) publiskajai apspriešanai tiek nodots lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Telfas”, Baldonē, Baldones novadā.

Lokālplānojuma mērķis – veicināt jāšanas sporta attīstību Baldonē. Tas groza Baldones novada teritorijas plānojumu, nosakot atbilstošu funkcionālo zonējumu zirgu manēžas būvniecībai un tai pieguļošās teritorijas izmantošanai.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas no 11.06.2018. līdz 11.07.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 25.06.2018. plkst. 17.00 Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē. Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018. gada 11. jūlijam klātienē Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā, LV - 2125, vai arī sūtot elektroniski: dome@baldone.lv.

Ar lokālplānojumu var iepazīties Baldones novada domē tās darba laikā - pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00, vai interneta vietnē www.baldone.lv un ģeoportālā geolatvija.lv.


Paziņojums par lokālplānojuma atcelšanu

Saskaņā ar Baldones novada domes 2018.gada 26.marta sēdes lēmumu “Par saistošiem noteikumiem Nr.4 “Par lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Ķepaiņi”” atcelšanu” (prot. Nr.3, 4.§) atcelti Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra Saistošie noteikumi Nr.30 “Baldones novada lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Ķepaiņi””.


Paziņojums par grozījumiem saistošajos noteikumos

Baldones novada dome informē, ka 2017.gada 28.novembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.29 “Grozījumi Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005. gada 19. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par Baldones pilsētas ar lauku teritoriju “SŪNUPES” detālplānojumu” (protokols Nr. 16(22), 23.§) un izdoti saistošie noteikumi Nr. 29 “Grozījumi Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005. gada 19. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par Baldones pilsētas ar lauku teritoriju “SŪNUPES” detālplānojumu””. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv.


Paziņojums par saistošo noteikumu atcelšanu

Baldones novada dome informē, ka 2017.gada 28.novembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.28 “Baldones pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības 11.04.2007. saistošo noteikumu Nr.11 “Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Cielaviņas” detālplānojums” atcelšana”” (protokols Nr. 16(22), 22.§) un izdoti saistošie noteikumi Nr. 28 “Baldones pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības 11.04.2007. saistošo noteikumu Nr.11 “Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Cielaviņas” detālplānojums” atcelšana”. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv.


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Baldones novada dome 2017.gada 31.oktobra domes sēdē pieņēma lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Telfas”, Baldonē, Baldones novadā” (protokols Nr. 14(20), 1.§). Sekot līdzi lokālplānojuma izstrādes gaitai var ģeoportālā www.ģeolatvija.lv.


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Baldones novada dome 2017.gada 31.oktobra domes sēdē pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Astras”, Baldones pagastā, Baldones novadā izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr. 14(20), 17.§). Sekot līdzi detālplānojuma izstrādes gaitai var ģeoportālā www.ģeolatvija.lv.