A+ A

Lokālplānojumi

  • Baldones novada lokālplānojums teritorijai Klapu krogā​
    APSTIPRINĀTS ar 2016. gada 30.augusta Baldones novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 17.§), lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināti par Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 16 “Baldones novada lokālplānojums teritorijai Klapu krogā”. 
  • Lokālplānojums "Silzemes" 
    APSTIPRINĀTS ar 2014. gada 28.oktobra Baldones novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 2.§), lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināti par Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Baldones novada lokālplānojums “Silzemes””.