A+ A

Lokālplānojumi

  • Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Daugavas iela 2 un Daugavas ielā 2A, Baldonē
    APSTIPRINĀTS ar 2017. gada 31.sptembra Baldones novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.14(20), 18.§), lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināti par Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 20 “Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Daugavas ielā 2 un Daugavas ielā 2A, Baldonē”. 
  • Baldones novada lokālplānojums teritorijai Klapu krogā​
    APSTIPRINĀTS ar 2016. gada 30.augusta Baldones novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 17.§), lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināti par Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 16 “Baldones novada lokālplānojums teritorijai Klapu krogā”. 
  • Lokālplānojums "Silzemes" 
    APSTIPRINĀTS ar 2014. gada 28.oktobra Baldones novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 2.§), lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināti par Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Baldones novada lokālplānojums “Silzemes””.