A+ A

Finanšu un attīstības komiteja

komitejas priekšsēdētājs: Andrejs Požarnovs

komitejā darbojas:

H.Nezinis
I.Lagzdiņa
A.Mačs
I.Paegle
E.Valantis
M.Rucis

 

BALDONES NOVADA FINANŠU UN ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS NOLIKUMS

 

I Vispārīgie jautājumi

1. Baldones novada finanšu un attīstības jautājumu komiteju (turpmāk tekstā – “komiteja”) izveido un apstiprina Baldones novada dome 7 locekļu sastāvā.

2. Komitejas darbību nosaka Latvijas Republikas likums “Par pašvaldībām”, Baldones novada nolikums un šis nolikums.

 

II Komitejas kompetence

3. Komiteja:

3.1.  sagatavo izskatīšanai Baldones novada domē (turpmāk tekstā - “dome”) un sniedz atzinumus par komitejas kompetencē esošajiem jautājumiem par:

3.1.1.  par pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumiem un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;

3.1.2. par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;

3.1.3. par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;

3.1.4. par priekšlikumiem par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu;

3.1.5. par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;

3.1.6. par amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumiem un projektiem;

3.1.7. par licenču izsniegšanu komercdarbībai, izņemot zvejniecībai;

3.1.8. štatu sarakstu sagatavošanu un apstiprināšanu;

3.1.9. par valsts dotācijas līdzekļu saņemšanu un izlietošanu;

3.1.10. par amata algu sarakstu apstiprināšanu domē;

3.1.11. par novada attīstības, labiekārtošanas, celtniecības un komunālās saimniecības jautājumu izskatīšanu domes sēdē;

3.1.12. par domes amatpersonu, iestāžu, nodaļu, dienestu un struktūrvienību darbu komitejas kompetences ietvaros;

3.1.13. par domes lēmumu projektiem par teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;

3.1.14. par domes lēmumu projektiem par zemes lietām, īpašumu un teritoriju izmantošanu;

3.1.15. par domes lēmumu projektiem par teritorijas apstādījumu plānošanu, teritorijas labiekārtošanu;

3.1.16. par domes lēmumu projektiem par vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērķiem;

3.1.17. par investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;

3.1.18. par domes lēmumu projektiem par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, par nedzīvojamo telpu nomu;

3.1.19. par domes lēmumu projektiem par pirmpirkuma tiesību izmantošanu;

3.1.20. par tirdzniecības atļauju izdošanu;

3.1.21. par novada attīstības, labiekārtošanas, celtniecības un komunālās saimniecības jautājumu izskatīšanu domes sēdē.

 

III Komitejas darba organizācija

4. Komitejas darbu vada komitejas priekšsēdētājs, kuru ievēlē komitejas locekļi.

5. Komitejas sēdes notiek ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms domes sēdes un ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

6. Komitejas sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties ikviens domes loceklis.

7. Komitejas sēdi sasauc tās priekšsēdētājs, nosakot sēdes laiku, vietu un darba kārtību.

8. Komitejas sēdēs ar padomdevēju tiesībām var piedalīties pašvaldības administrācijas speciālisti, kuri gatavojuši izskatāmo jautājumu lēmumu projektus.

9. Uz komitejas sēdi var tikt uzaicinātas piedalīties citas izskatāmā jautājumā kompetentas personas.

10. Komitejas darbu, materiālu sagatavošanu un sēžu protokolēšanu nodrošina domes lietvede vai komitejas ievēlēts sekretārs.

11. Par komitejas sēdes laiku, vietu un darba kārtību komitejas priekšsēdētājs vai lietvede informē komitejas locekļus ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms kārtējās sēdes un ne vēlāk kā 3 (trīs) stundas pirms ārkārtas sēdes.

12. Komitejas sēdes materiāliem un sagatavotajiem lēmumu projektiem jābūt pieejamiem domes pie domes lietvedes vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms kārtējās sēdes un ne vēlāk kā 3 stundas pirms ārkārtas sēdes.

13. Pēc komitejas priekšsēdētāja vai 1/3 (vienas trešdaļas) komitejas locekļu pieprasījuma var tikt sasauktas komitejas ārkārtas sēdes. Ārkārtas sēdes sasauc 24 stundu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

14. Komitejas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā ½ (viena puse) no komitejas locekļiem.

15. Lēmumus sēdē pieņem ar klātesošo komitejas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķiroša ir komitejas priekšsēdētāja balss.

16. Komitejas loceklim ir jāatturas no piedalīšanās lēmuma projekta sagatavošanā un lēmuma pieņemšanā, ja lēmums skar šā komitejas locekļa personiskās, viņa ģimenes, pirmās, otrās vai trešās pakāpes radinieku vai to personu intereses, kuru likumiskais pārstāvis viņš ir.

17. Komitejas sēdes protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs, visi klātesošie komitejas locekļi un protokolists.

18. Ja uz komitejas sēdi nav ieradušies vairāk nekā ½ (viena puse) komitejas locekļu, priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi, bet ne ātrāk kā pēc 3 (trim) dienām un ne vēlāk kā pēc 7 (septiņām) dienām.

19. Komitejas protokoli un tiem pievienotie dokumenti tiek iesniegti glabāšanā Baldones novada lietvedei.

 

IV Komitejas locekļu tiesības

20. Komitejas locekļiem, pildot pienākumus, ir tiesības:

20.1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas, tās pakļautībā esošo iestāžu, pašvaldības aģentūru un kapitālsabiedrību dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus un paskaidrojumus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komitejas sēdēs un domes lēmumu projektu sagatavošanai;

20.2. kontrolēt pašvaldības padotībā esošo iestāžu un administrācijas darbu pieņemto lēmumu izpildē;

20.3. iesniegt komitejas priekšsēdētājam jautājumus izskatīšanai komitejas sēdēs. Priekšsēdētāja pienākums ir informēt visus komitejas locekļus par iesniegto jautājumu un noteikt tā izskatīšanas tālāko virzību.

21. Ja komitejas loceklis nepiekrīt ierakstam sēdes protokolā par kādu konkrēto izskatīto jautājumu, viņam ir tiesības rakstiski iesniegt savu jautājuma izklāstu, ko pievieno protokolam.

 

V Grozījumi un papildinājumi komitejas nolikumā

22. Grozījumus vai papildinājumus komitejas nolikumā var ierosināt komitejas priekšsēdētājs un komitejas locekļi.

23. Priekšlikumus par grozījumiem un papildinājumiem komitejas nolikumā izskata komitejas sēdē un lēmuma projektu par tiem iesniedz apstiprināšanai domei.

 

VI Komitejas locekļu darba samaksa

24. Komitejas darbību nodrošina no Baldones novada domei iedalītajiem līdzekļiem.

25. Komitejas locekļi par darbu komitejā saņem samaksu

26. Komitejas locekļu darba samaksu nosaka ar domes lēmumu.