A+ A

Attīstības nodaļa

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125
Apmeklētājus pieņem novada domes ēkā 205. kabinetā
Pirmdien no 8.00- 12.00 un 13.00 - 19.00
Ceturtdien no 8.00- 12.00 un 13.00 - 17.00

Amats Vārds,uzvārds  Tālrunis   E-pasts

  Attīstības nodaļas vadītāja

Līga Dāboliņa

mob.tālr. 29323110
 

attistiba@baldone.lv
liga.dabolina@baldone.lv
     Projektu vadītāja Inese Done mob.tālr.29323110

attistiba@baldone.lv
inese.done@baldone.lv

Tūrisma organizatore Sandra Krūmiņa

mob.tālr.29323110
 

turisms@baldone.lv

                   Attīstības nodaļas nolikums
                  Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
                  72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu
                  Apstiprināts ar Baldones novada domes 28.06.2016. lēmumu Nr.6, 11.§
                 
                 Nodaļas mērķis ir veicināt Baldones novada (turpmāk – novads) līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, atbilstoši novada plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un mērķiem

 veicināt finansējuma piesaisti novada attīstības projektu īstenošanai un tūrisma attīstību novadā.
Nodaļas galvenie uzdevumi:
1.  organizēt novada plānošanas dokumentu izstrādi un aktualizāciju;
2.  piedalīties reģionālo un nacionālo attīstības plānu izstrādē, pārstāvot novada intereses;
3.  līdzdarboties Rīgas plānošanas reģiona rīkotajās aktivitātēs un izveidotajās darba grupās, pārstāvot Baldones novada intereses;
4. veicināt sadarbību starp kaimiņu novadiem;
5. sekmēt uzņēmējdarbības attīstību novada administratīvajā teritorijā, nodrošināt sadarbību un regulāru informācijas apmaiņu ar novada uzņēmējiem;
6. informēt pašvaldības institūcijas un domes deputātus pēc nepieciešamības, vai ne retāk kā vienu reizi pusgadā, par pieejamajiem projektiem;
7. savas kompetences ietvaros koordinēt pašvaldības kapitālsabiedrības projektus, sekot pašvaldības kapitālsabiedrības projektu pieteikumu iesniegšanai ES struktūrfondu programmās un to ieviešanai;
8. apkopot informāciju par uzņēmējdarbības un ražošanas iespējām novadā;
9. pēc nepieciešamības apkopot pieejamo statistisko informāciju par novadu;
10. sadarbībā ar pašvaldības institūcijām organizēt un koordinēt projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu nacionālajām un starptautiskajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības
programmām un fondiem,
kā arī uzraudzīt šo projektu ieviešanu, ievērojot Projektu izstrādes un ieviešanas kārtību;
11.izveidot un uzturēt projektu datu bāzi par pašvaldības izstrādātajiem, iesniegtajiem un ieviestajiem investīciju projektiem;
12.sekmēt sadarbību un realizēt kopīgus projektus ar starptautiskajām sadraudzības pašvaldībām un organizācijām;
13.sagatavot lēmumu projektu un priekšlikumus domes un tās komiteju sēdēm savas kompetences ietvaros;
14.sagatavot un izplatīt informāciju par tūrisma objektiem  un pasākumiem novadā un ārpus tās teritorijas, kas saistīti ar novadu;
15.organizēt ar tūrismu saistītus pasākumus;
16. pārstāvēt pašvaldību un tās intereses ar tūrismu saistītos pasākumos;
17.veicināt kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.
18.piedalīties ar domes lēmumiem, domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu izveidotu komisiju un darba grupu darbībā;
19.pastāvīgi vai sadarbībā ar domes struktūrvienību un iestāžu vadītājiem īsteno domes pieņemtos lēmumus daļas kompetences ietvaros;
20.  piedalīties ikgadējā pašvaldības gada publiskā pārskata projekta izstrādāšanā.
Attīstības programma
Nolikumu skatīt ŠEIT (1.51 MB)