A+ A

Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība:

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm/ personām, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. (31.10.2002. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32. pants)

Personām un ģimenēm ir iespēja saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, ja tās savu pamata dzīvesvietu reģistrējušas Baldones novada teritorijā. Sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu — ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.

Trūcīgas ģimenes/personas statusu nosaka saskaņā ar 30.03.2010. MK noteikumiem Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu", kuri paredz, ka ģimenes vai personas vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 EUR, tai nav noslēgts uztura līgums, darbspējīgie, kuri nestrādā, ir reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki, tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus, vai tā neatrodas ieslodzījumā, tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju un 20.02.2013.  Baldones novada domes saistošajos noteikumos Nr. 4 noteiktais kustamais un nekustamais īpašums, bērna  nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties, dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga mājsaimniecība ar iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst piedziņu, nepieder kapitāldaļas un akcijas.

Maznodrošinātas ģimenes/personas statusu nosaka analoģiski Trūcīgas ģimenes/personas statusam un ģimenes vai personas vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 258,00 EUR.

Baldones novadā sociālās palīdzības pabalstus izmaksā saskaņā ar:

20.02.2013. Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā„  

Sociālās palīdzības pabalsti

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie pašvaldības obligāti izmaksājamie sociālie pabalsti:

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI pabalsts);
 • pabalsts audžuģimenei;
 • pabalsts bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam;
 • dzīvokļa pabalsts;
 • pabalsts krīzes (ārkārtas) situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi), bez materiālās situācijas izvērtēšanas.

 

Dienesta papildus izmaksājamie sociālās palīdzības pabalsti ir:

 • pabalsts vecāku maksas atlaidei par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē;
 • pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu;
 • pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai;
 • pabalsts transporta izdevumu segšanai uz internātskolu;
 • pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai.

Kā saņemt sociālo palīdzību Baldones novadā:

 • Pabalsta (izņemot pabalstu ārkārtas situācijā) pieprasītājs, Dienestā iesniedz rakstveida vai mutvārdu iesniegumu, norādot vēlamās palīdzības vai pabalsta veidu, iesniedz visu ģimenes (mājsaimniecības) locekļu ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, ja Dienestam šīs ziņas nav pieejamas, ( izziņa no darba vietas par saņemto algu, bankas kontu izraksti, izziņas par stipendiju apmēru u.c. dokumenti) Darbaspējīgai personai -bezdarbniekam  jābūt reģistrētai Nodarbinātības valsts aģentūrā. un kopā ar sociālās palīdzības organizatoru elektroniski aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.
 • Iesniedzot iesniegumu, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī uzrāda pensionāra vai personas ar invaliditāti apliecību, ja persona ir pensionārs vai persona ar invaliditāti un šīs ziņas Dienestam nav pieejamas.

Citi normatīvie dokumentu, saskaņā ar kuriem tiek piešķirta sociālā palīdzība:

 • 31.10.2002. Sociālo pakalpojumu un Sociālās palīdzības likums
 • 30.03.2010. MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
 • 07.09.2005. likums “Par sociālo drošību”
 • Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumi Nr. 1489 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākuma līmeni"
 • Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumi Nr. 550 "Kārtība kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību "
 • Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
 • 19.12.2006. MK noteikumi Nr.1036  „Audžuģimeņu noteikumi”.