A+ A

Pilsētas bibliotēka

Adrese: Rīgas iela 97, Baldone,
Baldones novads, LV-2125

Telefons: (+371) 67932323

E-pasts: biblioteka@baldone.lv

Bibliotēka atvērta:
Pirmdien 12.00 - 19.00
Otrdien 12.00 - 19.00
Trešdien 12.00 - 19.00
Ceturtdien 9.00 - 16.00
Piektdien 9.00 - 17.00
Sestdien 9.00 - 14.00
Bibliotēka slēgta svētdienās un svētku dienās.
Mēneša pēdējā trešdiena - sanitārā diena,
apmeklētājiem slēgts.


 

BALDONES NOVADA BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

 

Baldonē
2008.gada 26.novembrī Nr.1

Izdots balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu, LR Kultūras
ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Bibliotēku nodaļas
metodiskajiem ieteikumiem, un saskaņā ar likuma „Bibliotēku
likums” 4.panta otro daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Baldones novada bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā ir reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā ar numuru BLB 1616, un veic kultūras mantojuma: iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.
2. Bibliotēka ir iestāde, kas atrodas Baldones novada pašvaldības domes padotībā, ar juridisko adresi: Rīgas iela 97, Baldone, Rīgas rajons, LV-2125.
3. Savā darbībā Bibliotēka ievēro Bibliotēku likuma, likuma „Par pašvaldībām” un citu normatīvo aktu prasības, kā arī Baldones novada domes izdotos saistošos noteikumus.
4. Bibliotēkas darbību finansē no Baldones novada budžeta līdzekļiem. Bibliotēkas budžets tiek piešķirts, pamatojoties uz ikgadējo bibliotēkas budžeta pieprasījumu.
5. Lēmumu par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Baldones pašvaldība, ņemot vērā Bibliotēku padomes atzinumu.

II. Bibliotēkas uzdevumi

6. Attīstīt Bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.
7. Sniegt kvalitatīvus informacionālos pakalpojumus Baldones novada iedzīvotājiem.
8. Veikt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu.
9. Veidot Bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu, sadarbojoties ar Salaspils novada bibliotēku un ar Rīgas rajona galveno bibliotēku, veidot kopkatalogu un datu bāzes.
10. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību visiem interesentiem.
11. Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību Bibliotēkā, nodrošināt Bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju Internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez maksas izmantot datorus.
12. Veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām.
13. Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc galvenās bibliotēkas pieprasījuma, saskaņā ar likumu “Par valsts statistiku”, sniegt ikgadējo statistisko pārskatu par savu darbību.
14. Sadarbojoties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā.
15. Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

III. Bibliotēkas tiesības

16. Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un Bibliotēkas lietošanas kārtību.
17. Saskaņā ar nolikumu, veidot Bibliotēkas struktūru.
18. Saņemt no Baldones novada domes nepieciešamo finansiālo, materiālo un tehnisko nodrošinājumu Bibliotēkas uzdevumu
izpildei.
19. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā norakstīt no Bibliotēkas krājumiem iespieddarbus un citus dokumentus.
20. Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības un Likumu par autortiesībām.
21. Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā.
2. Iesniegt priekšlikumus Baldones pilsētas pašvaldībai par Bibliotēkas darbības uzlabošanu.
23. Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

IV. Organizatoriskā struktūra un vadība

24. Bibliotēkas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Baldones novada pašvaldība, ievērojot Bibliotēku likuma un citu normatīvo dokumentu prasības.
25. Bibliotēkas darbu vada Bibliotēkas vadītājs.
26. Bibliotēkas vadītājs :
• organizē un plāno Bibliotēkas darbu un ir atbildīgs par tās darbību, realizējot tās uzdevumus un tiesības;
• izstrādā Bibliotēkas lietošanas noteikumus un iesniedz tos apstiprināšanai Baldones novada pašvaldībai;
• izstrādā un iesniedz Baldones novada pašvaldībai Bibliotēkas darba plānus, atskaites, pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo Bibliotēkas budžeta projektu;
• sastāda gada statistiskās un teksta atskaites.
• bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;
• Bibliotēkas darbinieku amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksti, ko apstiprina Bibliotēkas vadītājs un Baldones novada dome.

Baldones novada bibliotēkas
vadītāja I.Pipare

  Baldones novada bibliotēkas

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.
2. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

3. Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Baldones novada dome.
4. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.

II. Bibliotēkas lietotāji

5. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.
6. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu. Iestājoties bibliotēkā tiek aizpildīts iesniegums.
7. Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu un viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu, aizpildot galvojumu.
8. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.
9. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošana.
10. Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte.
11. Lasītāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai.
12. Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu.
13. Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.

III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība

14. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.
15. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:
• bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā;
• lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana;
• bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana.
Piezīme: bibliotēkas darbinieki konsultācijas un pakalpojumus sniedz savas kompetences ietvaros.
• bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi.

16.Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.
17.Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Baldones pilsētas dome. Maksas pakalpojumu veidi un cenas norādīti šo noteikumu 2.pielikumā.
18.Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz Bibliotēkas noteiktajam termiņam. To iespējams pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji. Ja tas netiek ievērots, bibliotēka var neizsniegt grāmatas uz mājām.

19.Bibliotēkas izsniegto iespieddarbu termiņi:
• grāmatu lietošanas termiņš ir 30 dienas,
• žurnāliem un jaunieguvumiem – 14 dienas
• ieteicamajai literatūrai – 14 dienas
• paaugstināta pieprasījuma grāmatām 5 dienas.
UZ MĀJĀM NEIZSNIEDZ, VAR LASĪT BIBLIOTĒKĀ:
• grāmatas ar sarkanajām uzlīmēm(lasītavas eksemplāri).
• tekošā mēneša žurnālus

20.Bērnu nodaļas Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 5 iespieddarbus un 10 preses izdevumus.
21.Lietotājs nedrīkst izņemt no Bibliotēkas katalogiem un kartotēkām kartītes, pieslēgties Bibliotēkas elektrības avotiem, bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālus zaudējumus Bibliotēkai.
22.Starpbibliotēku abonementa kārtā saņemtās grāmatas un citus dokumentus lietotājiem līdznešanai neizsniedz, tos drīkst izmantot tikai uz vietas Bibliotēkā.

IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības

23. Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu:
• bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;
• bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus;
• saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;
• saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu, arī ārvalstu, bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav.
• izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus.

24. Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā, saskaņojot vajadzības ar novada sociālo dienestu.
25.Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumus.
26.Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas vadītājam.

V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi

27.Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus.
28.Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.
29.Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot bibliotekāram.
30.Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.
31. Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā.
32.Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem.
33.Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad viņam jāatlīdzina to vērtība naudā, atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām.
34.Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi:
sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam.
Bibliotēkas telpās:
• nerunā pa mobilo telefonu
• nesmēķē, neēd un nedzer

35.Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē
darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām.

Baldones novada bibliotēkas
vadītāja I.Pipare

 

Pielikums Nr.1

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība  Baldones novada bibliotēkā.

1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Baldones bibliotēkā.
2.Par interneta lietotāju var kļūt ikviens bibliotēkas apmeklētājs ar datora lietošanas pamatzināšanām.
3.Pie interneta un datoriem var netikt pielaisti ilgstoši bibliotēkas parādnieki.
4.Bērni pie interneta tiek pielaisti ar vecāku aizpildītu vienoto galvojumu, kurā vecāki uzrāda, vai bērns līdz 16 gadu vecumam drīkst vai nedrīkst izmantot internetu bibliotēkā.
5.Bērni internetu var izmantot 1 reizi dienā. Ja ir rinda, lietošanas laiks ir 1 stunda . 6.Skolēni skolas laikā pie datoriem tiek pielaisti no 13.00  ( noteikums neaatiecas uz brīvlaikiem).
7.Datorspēles var spēlēt tikai uz īpaši norādītiem datoriem.
8.Lietotāji darba staciju var rezervēt uz noteiktu laiku telefoniski vai klātienē.
9.Lai izmantotu bibliotēkā pieejamās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie bibliotekāra.
10.Datoru lietotājam jāievēro darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi:
Neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktligzdas kontaktdakšas datoru daļu savienojošos vadus.

 • Ja tiek konstatēti bojājumi, programmu kļūmes, jāpārtrauc darbs un jāinformē bibliotēkas darbinieks.
 • Nedrīkst strādāt ar bojātu aparatūru.
 • Pie datora strādā 1 lietotājs ( izņēmuma gadījumos, ja tam ir pamatojums, var strādāt arī  vairāki, saskaņojot ar bibliotēkas darbinieku).

11.Izmantojot personīgos datu nesējus( CD, USB, u.c., ),par to jāinformē   bibliotēkas darbinieks.
12.Izdrukas var veikt, saskaņojot ar bibliotēkas darbinieku.
13.Lietotājiem aizliegts:

 • Ieslēgt, izslēgt  un pārstartēt datoru.
 • Mainīt datora konfigurāciju,programmas
 • Kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu.
 • Lietot pārtikas produktus, strādājot pie datora.
 • Trokšņot, skaļi sarunāties ( t. sk. pa mobilo telefonu) , vai citādi traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu.
 • Izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātos failus.
 • Spēlēt datorspēles, kuras satur vardarbību un pornogrāfiska rakstura materiālus.
 • Lietot mājas lapas, kuru saturu nav pieņemts aplūkot sabiedriskās vietās.

14.Darbu beidzot, jāaizver lietotās programmas.
15.Bibliotēkas darbinieki neatbild par saglabāto failu stāvokli.

Datora un interneta izmantošana tiek pārtraukta 15 minūtes pirms darba laika beigām.
Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.
Par datorspēļu ar vardarbības pazīmēm, mājas lapu ar sabiedriskas vietās nepieņemama  satura skatīšanos,   skaļu un nepieklājīgu uzvedību, kas traucē citus bibliotēkas lietotājus un darbiniekus, kā arī par tīšu datortehnikas vai inventāra bojāšanu, bibliotēkas darbiniekam ir tiesības lietotājam uz laiku aizliegt izmantot šo pakalpojuma veidu.

Baldones novada bibliotēkas
vadītāja I.Pipare