A+ A

Bāriņtiesa

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125.
Bāriņtiesa atrodas ēkas 1.stāvā, 110.kabinetā.

Darba laiks : 
Pirmdienās no 8:00 līdz 19:00; pārtraukums no 12:00 līdz 13:00;
Otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 17:00; pārtraukums no 12:00 līdz 13:00;
Piektdienās no 8:00 līdz 14:00 bez pārtraukuma.

Amats

Vārds, uzvārds

 Tālrunis/Fakss

 E-pasts

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Aija Ozoliņa

67932304,

67932750 vai 67932067

barintiesa@baldone.lv

Sastāvs :

•  bāriņtiesas priekšsēdētāja- Aija Ozoliņa, tālr. 67932304;
•  bāriņtiesas locekle- Guna Zīle;
•  bāriņtiesas locekle- Aija Leitāne;
•  bāriņtiesas locekle- Malda Meijere;
•  bāriņtiesas sekretāre- Guna Mugureviča, tālr. 67350994;

Gadījumos, kad bāriņtiesas priekšsēdētājs atrodas prombūtnē (semināri, tiesas sēdes, apsekošanas, slimība utt.), lūdzu vērsties pie bāriņtiesas sekretāres Gunas Mugurevičas domes ēkas 2.stāvā, 208.kabinetā.


KĻŪSTI PAR AUDŽUĢIMENI UN PALĪDZI BĒRNAM IZAUGT!

Ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē. Diemžēl nereti nākas pieņemt lēmumu par bērna šķiršanu no ģimenes.
Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.
Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var uzņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespēju šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet gan izaugt ģimeniskos apstākļos.
Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam. Šādā gadījumā ir obligāti nepieciešams psihologa atzinums par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenei, ja:

* bērna vecāki ir miruši;
* bērns ir atrasts;
* bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
* bērna vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības;
* bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
* izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem;
* vecāki ilgstoši slimo.

Kā kļūt par audžuģimeni?

* Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegumu noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ārsta izziņu par veselības stāvokli.
* Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu.
* Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
* Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu.
* Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
* Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā un informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus (norādot bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek publicēta Labklājības ministrijas mājas lapā.
* Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.

Audžuģimene saņem:

* atlīdzību 113,83 eiro mēnesī neatkarīgi no audzināšanā nodoto bērnu skaita;
* pabalstu bērna uzturam (ne mazāk kā Ministru kabineta noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērnam);
* pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldības noteiktā apmērā.
* pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko nezini par audžuģimenēm, vai Tevi vienkārši urda ziņkāre! Palīdzēsim kopā mūsu bērniem!


APSTIPRINĀTS
ar Baldones novada domes
2010.gada 24.novembra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 23, 7.§)

BALDONES NOVADA BĀRIŅTIESAS NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu
un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1037„Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. un 3.punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Baldones novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – Bāriņtiesa) ir Baldones novada domes (turpmāk tekstā- Dome) izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Baldones novada bāriņtiesas juridiskā adrese un atrašanās vieta: „Pārupes”, Baldone, Baldones novads, LV-2125.
2. Bāriņtiesa ir juridiska persona ar savu atribūtiku un zīmogu, kā arī savā darbībā izmanto noteikta parauga veidlapu.
3. Bāriņtiesas darbības teritorija ir visa novada teritorija.
4. Bāriņtiesas nolikums nosaka bāriņtiesas organizatorisko struktūru, apmeklētāju pieņemšanas laiku, kā arī kārtību, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem. Bāriņtiesas funkcijas, uzdevumi un kompetence ir paredzēta Bāriņtiesu likumā un citos normatīvajos aktos.
5. Bāriņtiesas darbu aizgādības, aizbildnības, aizgādnības, bērnu un citu rīcībnespējīgo personu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumos uzrauga Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un sniedz tai metodisko palīdzību. Bāriņtiesas darbu adopcijas jautājumos funkcionāli pārrauga Labklājības ministrija.
6. Finanšu līdzekļus Bāriņtiesas darbībai piešķir Dome, bet pārvalda Domes centralizētā grāmatvedība.

II. Bāriņtiesas organizatoriskā struktūra

7. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un 3 bāriņtiesas locekļi.
8. Bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas locekļus ievēl Dome uz 5 gadiem.
9. Bāriņtiesas darbu vada bāriņtiesas priekšsēdētājs. Bāriņtiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis.
10. Bāriņtiesas lietvedību kārto bāriņtiesas sekretārs.
11. Bāriņtiesas priekšsēdētājs:
- vada, organizē un kontrolē bāriņtiesas darbu un pārstāv bāriņtiesu;
- nosaka bāriņtiesas locekļu un sekretāra pienākumus;
- organizē bāriņtiesas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;
- norīko bāriņtiesas locekļus par bāriņtiesas sēžu vadītājiem, kā arī sadala citus pienākumus bāriņtiesas darbiniekiem;
- organizē bāriņtiesas darbu apmeklētāju pieņemšanā un iesniegumu izskatīšanā;
- nodrošina datu sniegšanu valsts statistikas pārskata sagatavošanai par bāriņtiesas darbu;
- pilnvaro bāriņtiesas locekļus pārstāvībai administratīvajās iestādēs un tiesā;
- nodrošina apmeklētājiem nepieciešamās informācijas izvietošanu bāriņtiesas telpās;
- īsteno citas normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.
12. Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē.
13. Bāriņtiesas sēdes notiek divas reizes mēnesī: katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā.
14. Bāriņtiesas sēdi vada bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis. Bāriņtiesas sēdē piedalās sēdes vadītājs, vismaz divi bāriņtiesas locekļi un sēdes protokolu raksta bāriņtiesas sekretārs.
15. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz Domei pārskatu par savu darbību.

III. Apmeklētāju pieņemšana

16. Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus Domes noteiktajā pieņemšanas laikā.
17. Bērnus pieņem un uzklausa jebkurā darba dienas laikā.
18. Apmeklētājus pieņem bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis.
19. Bāriņtiesas sekretārs reģistrē bāriņtiesā saņemtos iesniegumus un nodod tos bāriņtiesas priekšsēdētājam.

IV. Bāriņtiesas tiesības, kompetence un sadarbība ar citām institūcijām

20. Bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību.
21. Bāriņtiesa informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.
22. Bāriņtiesa neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai.
23. Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros sadarbojas ar Domes amatpersonām, darbiniekiem, komisijām, citām valsts un pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un organizācijām.
24. Bāriņtiesa aizstāv un nodrošina bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un citām personām, kā arī izšķir vecāku un bērnu domstarpības viņu personiskajās attiecībās.
25. Bāriņtiesa izskata iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu.
26. Bāriņtiesai ir tiesības:
- veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;
- uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
- veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;
- pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.
27. Bāriņtiesai ir arī citas Bāriņtiesu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumi.

V. Kārtība, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem

27. Administratīvā procesa dalībnieks var iepazīties ar lietas materiāliem, iesniedzot attiecīgu rakstveida iesniegumu bāriņtiesā.
28. Administratīvā procesa dalībnieks iesniegumā par iepazīšanos ar lietas materiāliem norāda vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, lietas nosaukumu, ar kuru vēlas iepazīties, statusu administratīvajā lietā, iesnieguma datumu, un savu iesniegumu paraksta.
29. Ja nav iespējams nodrošināt iepazīšanos ar lietas materiāliem rakstveida iesnieguma saņemšanas dienā, bāriņtiesa informē administratīvā procesa dalībnieku par dienu, kas ir ne vēlāk par trim darbdienām, un laiku, kad būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem.
30. Administratīvā procesa dalībnieks, ierodoties iepazīties ar lietas materiāliem, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
31. Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesas telpās bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē.
32. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanās ar lietas materiāliem netiek nodrošināta.
33. Personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, bāriņtiesa nodrošina iespēju izrakstīt no lietas materiāliem nepieciešamo informāciju vai ar tehniskiem līdzekļiem izgatavot nepieciešamo lietā esošo dokumentu kopijas, par to izdarot atzīmi lietas uzziņas lapā.

VI. Lēmumu pārsūdzības kārtība

34. Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un ir izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām.
35. Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.

VII. Nobeiguma noteikumi

36. Bāriņtiesas nolikums stājas spēkā ar 2011.gada 01.janvāri.
37. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2009.gada 07.janvāra Baldones novada domes bāriņtiesas nolikums.


Bāriņtiesas priekšsēdētāja I.Vindela