A+ A

Baldones Mūzikas pamatskola

Adrese: Daugavas iela 23, Baldone, Baldones novads, LV-2125

Direktore: Dace Žuka, tālrunis: 67932069
Dir.vietn.saimn.darbā: Solvita Freiberga, mob.26458271
e-pasts: baltapils@baldone.lv
mājas lapa: www.muzikasbaltapils.lv

BALDONES MŪZIKAS PAMATSKOLAS NOLIKUMS

Baldonē
2008.gada 3.decembrī Iekšējais normatīvais akts Nr.1

Izdots saskaņā ar likuma „Izglītības likums” 22. panta
pirmo daļu un likuma „Vispārējās izglītības likums”
9.pantu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Baldones mūzikas pamatskola (turpmāk tekstā - Skola) ir Baldones novada domes (turpmāk tekstā - Dome) dibināta vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības profesionāli orientēta virziena izglītības programmu.
1.2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums, kuru apstiprina Dome.
1.3. Skolai ir sava simbolika, zīmogi ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un valsts mazā ģerboņa attēlu, kā arī noteikta parauga veidlapas. Skola saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku.
1.4. Skolas finanšu līdzekļu aprite notiek Domes centralizētai līdzekļu uzskaitei paredzētajos norēķinu kontos bankās.
1.5. Skolas juridiskā adrese: Daugavas iela 23, Baldone, Rīgas rajons.

2. SKOLAS DARBĪBAS MĒRĶI, PAMATVIRZIENI UN UZDEVUMI

2.1.Skolas darbības mērķi:
2.1.1. veidot izglītības vidi, lai veicinātu katra skolēna harmoniskas personības veidošanu un attīstību;
2.1.2.organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
2.2.Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. 2.3.Skolas galvenie uzdevumi:
2.3.1. īstenot pilnu pamatizglītības profesionāli orientēta virziena izglītības programmu;
2.3.2. radīt iespējas iegūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas atbilstoši valsts noteiktajiem izglītības standartiem, skolēnu interesēm, kas sekmētu harmoniskas personības attīstību;
2.3.3. sadarboties ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem) (turpmāk tekstā - vecāki);
2.3.4. veicināt skolēnu un viņu vecāku optimālu integrāciju Latvijas sabiedrībā, radot apstākļus pilsoniskās apziņas izaugsmei;
2.3.5. izvēlēties piemērotas izglītošanas un audzināšanas darba metodes un formas;
2.3.6. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.

 

3. ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

3.1. Izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma.
3.2. Izglītības programmu īstenošanu reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Valsts pamatizglītības standarts.
3.3. Skola īsteno pamatizglītības profesionāli orientēta virziena izglītības programmu, programmas kods 21014111(mūzika).
3.4. Skola, saskaņojot ar Domi, var īstenot interešu izglītības programmas.
3.5. Skolā mācību valoda ir latviešu valoda.

 

4. IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA

4.1. Skolēnu uzņemšanu Skolā notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4.1.1. Skola ir tiesīga rīkot iestājpārbaudījumu mūzikā 1. klasē, ja uzņemamo skolēnu skaits pārsniedz pieļaujamo skolēnu skaitu klasē atbilstoši higiēnas noteikumiem.
4.2. Skolēnu mācību sasniegumus vērtē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Katra semestra beigās skolēni saņem Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk tekstā –IZM) apstiprinātajam paraugam atbilstīgu liecību.
4.3. Dokumentu par vispārējās pamatizglītības profesionāli orientēta virziena izglītības ieguvi izsniegšanas kārtību nosaka Vispārējās izglītības likums.
4.4. Izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā iekļauto mācību priekšmetu apguve skolēniem ir bez maksas.
4.5. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākumu un beigu datumu, kā arī brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
4.6. Skolā mācības tiek organizētas semestros.
4.7. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes.
4.8. Skolēnu maksimālo mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums.
4.9. Mācību slodzes sadalījumu un mācību stundu secību katrai dienai nosaka stundu saraksts, kuru apstiprina Skolas direktors.
4.10. Stundu saraksts ietver pamatizglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmas stundu plānā nosauktos mācību priekšmetus, klases stundu un ir pastāvīgs visu semestri. Skolēna mācību slodze nedēļā tiek noteikta atbilstoši izglītības programmai, kuru skolēns apgūst.
4.11. Fakultatīvās nodarbības, kas tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu, nav iekļaujamas mācību stundu sarakstā. Tām veido atsevišķu sarakstu.
4.12. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases stunda, kurās pārrunājamās tēmas: satiksmes drošība, darbība ekstremālās situācijās, veselīgs dzīvesveids, uzvedība un saskarsmes kultūra, valsts svētki, karjeras izglītība u.c.
4.13. Ne vairāk kā 15 mācību dienas gadā klase var izmantot ar mācību un audzināšanas procesu saistītu pasākumu organizēšanai.
4.14. Skola var piedāvāt skolēniem mācību nodarbības ārpus obligātā mācību laika, kā arī iespējas brīvā laika pavadīšanai atbilstoši viņa interesēm, pamatojoties uz skolēnu vecāku rakstisku iesniegumu.
4.15. Dalību interešu izglītības nodarbībā – koris 5. – 9.klasēm, nosaka kora vadītājs.
4.16. Skolā, saskaņojot ar Domi, tiek organizētas pagarinātās dienas grupas sākumskolas skolēniem.
4.17. Pedagogs ir tiesīgs izstrādāt mācību priekšmetu programmas atbilstoši mācību priekšmeta standartam un IZM izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam. Pedagoga izstrādātās mācību priekšmetu programmas izvērtē Skolas metodiskās komisijas un apstiprina direktors.
4.18. Skolas mācību saturu nosaka valsts izglītības standarti, izglītības programmas un mācību priekšmetu standarti.
4.19. Mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajās komisijās. Metodisko komisiju darbu nosaka reglaments un to organizē Skolas direktora vietnieks.
4.20. Skolā darbojas šādas mācību priekšmetu Metodiskās komisijas:
4.20.1. sākumskolas;
4.20.2. pamatskolas;
4.20.3. mūzikas;
4.20.4. klases audzinātāju.
4.21. Metodiskās komisijas vadītāja pienākumi:
4.21.1. vadīt pedagogu izstrādāto mācību priekšmetu programmu izvērtēšanu un ierosināt direktoram to apstiprināšanu;
4.21.2. piedalīties Skolas darba galveno virzienu izstrādāšanā un īstenošanā, organizēt savas metodiskās komisijas darbu;
4.21.3. nodrošināt starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību priekšmetiem vai tēmām;
4.21.4. analizēt skolēnu mācību darba un pedagogu darba rezultātus;
4.21.5. risināt jautājumus, kas saistīt ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu, Skolas inovatīvo darbību;
4.21.6. organizēt olimpiādes, projektu nedēļas, mācību priekšmetu nedēļas, pieredzes apmaiņu, savstarpēju stundu hospitāciju, analizēt tās rezultātus.

 

5. SKOLĒNU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Skolēnu pienākumi:
5.1.1. pilnībā izmantot mācībām paredzēto laiku;
5.1.2. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē;
5.1.3. sistemātiski gatavoties nodarbībām;
5.1.4. rūpēties par Skolas autoritāti, atbalstīt tās tradīcijas;
5.1.5. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, Skolas darbiniekiem un skolēniem;
5.1.6. ievērot sabiedriskās uzvedības normas, Skolas nolikumu un Skolas iekšējās kārtības noteikumus;
5.1.7. rūpēties par Skolas estētisko izskatu, inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību.
5.2. Skolēnu tiesības:
5.2.1. iegūt pašvaldības un /vai valsts apmaksātu vispārējo pamatizglītību;
5.2.2. prasīt cienīgu un korektu izturēšanos pret sevi;
5.2.3. saņemt savu zināšanu un uzvedības motivētu novērtējumu;
5.2.4. saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē;
5.2.5. pēc spējām un interesēm pārstāvēt Skolu dažādos pasākumos;
5.2.6. izglītības procesā izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka un valsts godu un cieņu;
5.2.7. piedalīties Skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā;
5.2.8. saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;
5.2.9. izveidot skolēnu pašpārvaldes struktūras, darboties tajās.
5.3. Skolēniem, kuri sistemātiski pārkāpj Skolas iekšējās kārtības noteikumus var izteikt aizrādījumu, piezīmi, rājienu, par to rakstiski informējot vecākus.
5.4. Skolēnu tiesības un pienākumi saskaņā ar Izglītības likumu detalizēti noteikti iekšējās kārtības noteikumos.

 

6. SKOLĒNU VECĀKU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

6.1. Skolēnu vecāku pienākumi:
6.1.1. sadarboties ar Skolu;
6.1.2. nodrošināt, lai bērns regulāri apmeklē Skolu, ievēro Skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;
6.1.3. nodrošināt bērnu psiholoģisko aizsardzību un drošību, ievērot bērna tiesības;
6.1.4. kompensēt visus materiālos zaudējumus Skolai, ja tie radušies bērna tīšas rīcības rezultātā.
6.2. Vecāku tiesības:
6.2.1. piedalīties mācību un audzināšanas jautājumu apspriešanā;
6.2.2. piedalīties Skolas pašpārvaldes veidošanā un ievēlēšanas gadījumā darboties Skolas padomes darbā;
6.2.3. izveidot klases vecāku komiteju, sadarboties ar klases audzinātāju, Skolas administrāciju un Skolas padomi;
6.2.4. nepieciešamības gadījumā piedalīties sava bērna individuālās apmācības programmas sastādīšanā;
6.2.5. saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērna izglītošanu;
6.2.6. apmeklēt stundas un citas nodarbības, iepriekš saskaņojot to ar Skolas administrāciju un attiecīgo pedagogu.
6.3. Skolā darbojas Vecāku padome, kuras darbību reglamentē Vecāku padomes darbības reglaments.

 

7. SKOLAS VADĪBA.
PEDAGOGU UN CITU DARBINIEKU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

7.1. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dome likumdošanā noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar IZM.
7.2. Skolas direktora atbildība noteikta Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā. Direktors vada Skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.
7.3. Direktora pienākumi:
7.3.1. nodrošināt likumu un normatīvo aktu izpildi Skolā;
7.3.2. pieņemt darbā Skolas tehniskos, saimnieciskos un citus darbiniekus un pedagogus atbilstoši IZM noteiktajām profesionālajām prasībām;
7.3.3. noteikt pedagogu un citu Skolas darbinieku darba samaksu saskaņā ar pastāvošiem normatīvajiem aktiem;
7.3.4. noteikt katra darbinieka pienākumus un tiesības;
7.3.5. vadīt Skolas saimniecisko darbu;
7.3.6. nodrošināt kārtību un tīrību Skolā un tās teritorijā;
7.3.7. atbildēt par apstiprināto finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei;
7.3.8. nodrošināt skolēnu profilaktisko medicīnisko aprūpi;
7.3.9. personīgi atbildēt par mācību un audzināšanas darba organizāciju Skolā;
7.3.10. nodrošināt Skolas padomes izveidi un atbalstīt skolēnu pašpārvaldes veidošanos un darbību;
7.3.11. atbildēt par darba drošību Skolā un tās organizētajos pasākumos;
7.3.12. pārstāvēt Skolas intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijas, kā arī visa līmeņa tiesās;
7.3.13. organizēt Skolas darbību reglamentējošu dokumentu izstrādāšanu un nodrošināt to izpildi;
7.3.14. vadīt Skolas pedagoģisko padomi;
7.3.15. organizēt skolēnu ēdināšanu.
7.4. Direktora tiesības:
7.4.1. iecelt amatā un atbrīvot no amata direktora vietniekus un klases audzinātājus;
7.4.2. deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētu uzdevumu un funkciju veikšanu;
7.4.3. savu pilnvaru ietvaros pastāvīgi lemt par Skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu;
7.4.4. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām.
7.5. Skolas direktora vietnieks nodrošina kvalitatīvu izglītošanās procesa organizāciju un norisi Skolā.
7.6. Direktora vietnieka pamatpienākumi:
7.6.1. organizēt izglītības programmu īstenošanas procesu Skolā;
7.6.2. ievērojot IZM izstrādāto mācību priekšmetu un kursu stundu paraugplānus, Skolas attīstības plānu, sastādīt Skolas mācību darba plānu;
7.6.3. veikt pedagoģisko darbinieku slodžu sadali un tarifikāciju;
7.6.4. vadīt metodisko darbu Skolā un koordinēt Metodisko komisiju darbu;
7.6.5. konsultēt jaunos pedagogus;
7.6.6. kontrolēt Iekšējās kārtības noteikumu izpildi;
7.6.7. organizēt skolēnu izglītības kvalitātes pārbaudi atbilstoši valsts izglītības standartiem;
7.6.8. veikt mācību darba analīzi;
7.6.9. nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu;
7.6.10. organizēt valsts pārbaudes darbu norisi;
7.6.11. kontrolēt pedagoģisko darbinieku darba kvalitāti, metodisko darbu un normatīvo dokumentu izpildi;
7.6.12. nodrošināt katrai klasei semestrī veicamo pārbaudes darbu grafika apstiprināšanu;
7.6.13. pārbaudīt klases žurnālus, pulciņu, fakultatīvo nodarbību žurnālus un citu ar mācību procesu saistīto dokumentāciju;
7.6.14. veidot un koriģēt stundu sarakstu un veikt aizvietoto stundu uzskaiti;
7.6.15. koordinēt skolēnu pašpārvaldes darbību;
7.6.16. koordinēt interešu izglītības programmu īstenošanu;
7.6.17. veikt audzināšanas darba analīzi;
7.6.18. atbildēt par skolēnu drošību Skolā un Skolas organizētajos pasākumos;
7.6.19. vadīt klašu audzinātāju metodisko un organizatorisko darbu;
7.6.20. organizēt darbu ar skolēnu vecākiem;
7.6.21. attīstīt un saglabāt Skolas tradīcijas;
7.6.22. veidot un uzturēt vienotu Skolas informācijas datu bāzi, atbildēt par darba drošības noteikumu ievērošanu un tehniskās bāzes papildināšanu.
7.7. Pedagogu vispārīgie pienākumi noteikti Izglītības likumā.
7.8. Pedagogu pienākumi:
7.8.1. radoši un atbildīgi piedalīties attiecīgo izglītības programmu īstenošanā;
7.8.2. izvēlēties vai izstrādāt mācību priekšmetu programmas saskaņā ar IZM izstrādātajiem mācību priekšmetu standartiem un mācību priekšmetu programmu paraugiem;
7.8.3. piedalīties Skolas pedagoģiskās padomes un Metodisko komisiju darbā;
7.8.4. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību;
7.8.5. ievērot pedagogu ētikas pamatprasības;
7.8.6. ievērot skolēnu individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas;
7.8.7. sniegt īpašu atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē;
7.8.8. motivēt skolēnus mācīties, veicināt viņu pašattīstību;
7.8.9. atbildēt par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem;
7.8.10. ievērot bērna tiesības;
7.8.11. atbildēt par skolēnu veselību un dzīvību mācību stundās un pedagogu vadītajos pasākumos;
7.8.12. sadarboties ar skolēnu vecākiem;
7.8.13. ievērot Skolas iekšējās kārtības noteikumus.
7.9. Pedagogu tiesības:
7.9.1. tikt ievēlētam un darboties Skolas padomē;
7.9.2. izteikt priekšlikumus Skolas attīstības plānošanai, iekšējās kartības nodrošināšanai;
7.9.3. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadēju astoņu nedēļu atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
7.9.4. saglabājot pamatalgu Skolā, ja pedagogs strādā pamatdarbā, 30 kalendārās dienas triju gadu laikā izmantot savas izglītības un profesionālās meistarības pilnveidei;
7.9.5. saņemt darbam nepieciešamo līdzekļu un materiālo nodrošinājumu.
7.10. Skolas pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi tiek noteikti saskaņā ar Izglītības likumu un Darba likumu katra darbinieka Amata aprakstā, Skolas Darba kārtības noteikumos.

 

8. SKOLAS DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA

8.1. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors.
8.2. Skolas direktors pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto Skolas darbinieku faktisko rīcību.
8.3. Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt Domes priekšsēdētājam.

 

9. SKOLAS PADOME UN PAŠPĀRVALDE

9.1. Skolas padome ir Skolas pašpārvaldes institūcija.
9.2. Skolas padomes sastāvā var būt:
9.2.1. vecāku pārstāvji;
9.2.2. skolēnu pārstāvji;
9.2.3. pedagogu pārstāvji;
9.2.4. Skolas direktors;
9.2.5. pašvaldības pārstāvji.
9.3. Skolas padomes sastāvu nosaka Skolas padomes darbības reglaments.
9.4. Skolas padome:
9.4.1. izstrādā priekšlikumus Skolas attīstības plānam;
9.4.2. risina Skolas pasākumu organizatoriskos jautājumus un veic citus Skolas padomes darbības reglamentā paredzētos uzdevumus.
9.5. Dažādus ar izglītības procesu saistītus jautājumus risina Pedagoģiskā padome, ko vada direktors. Tās sastāvā ietilpst visi Skolā strādājošie pedagoģiskie darbinieki un ārstniecības darbinieks. Pedagoģiskai padomei ir savs reglaments, kas nosaka tās darbību. Pedagoģiskās padomes sēdē var piedalīties skolēnu un vecāku pārstāvji, kā arī citas uzaicinātas personas. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, padomi sasauc ne retāk kā reizi semestrī, tās norisi protokolē.
9.6. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu pedagoģiskā padome:
9.6.1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu uzlabošanai;
9.6.2. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi;
9.6.3. veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas pamatjautājumos;
9.6.4. ierosina pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu Skolā;
9.6.5. izstrādā Skolas darbības plāna projektu.
9.7. Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija. To ar Skolas direktora atbalstu skolēni veido pēc savas iniciatīvas. Skolēnu pašpārvalde darbojas saskaņā ar tās reglamentu.
9.8. Skolēnu pašpārvaldei ir tiesības:
9.8.1. Skolas padomei, administrācijai, pedagoģiskajai padomei iesniegt priekšlikumus Skolas attīstībai, mācību un audzināšanas darba uzlabošanai;
9.8.2. izvirzīt pārstāvjus attiecīgās reģionālās skolēnu pašpārvaldēs;
9.8.3. saņemt finansiālu un cita veida atbalstu no Skolas direktora.

 

10. SKOLAS IEKŠĒJO KĀRTĪBU REGLAMENTĒJOŠO DOKUMENTU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

10.1. Skola patstāvīgi izstrādā un veic grozījumus Skolas iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentos, kurus apstiprina Skolas direktors un vajadzības gadījumā saskaņo pašvaldībā vai Pedagoģiskajā padomē:
10.1.1. Izglītības programma - (Iekšējais normatīvais akts Nr.2);
10.1.2. Pedagoģiskās padomes darbības reglaments - izdod Pedagoģiskā padome, apstiprina Skolas direktors (Iekšējais normatīvais akts Nr.3);
10.1.3. Skolas padomes darbības reglaments- izdod Skolas padomes vadītājs, apstiprina Skolas direktors (Iekšējais normatīvais akts Nr.4);
10.1.4. Metodisko komisiju darbības reglaments - izdod Metodiskās komisijas vadītāji, apstiprina Skolas direktors (Iekšējais normatīvais akts Nr.5);
10.1.5. Skolēnu pašpārvaldes darbības reglaments - izdod Skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētājs, apstiprina Skolas direktors (Iekšējais normatīvais akts Nr.6);
10.1.6. Vecāku padomes darbības reglaments - izdod Vecāku padomes priekšsēdētājs, apstiprina Skolas direktors (Iekšējais normatīvais akts Nr.7);
10.1.7. Bibliotēkas darbības reglaments - izdod Skolas bibliotekārs, apstiprina Skolas direktors ( Iekšējais normatīvais akts Nr.8)
10.1.8. Arhīva darbības reglaments - izdod atbildīgais par Skolas arhīvu, apstiprina Skolas direktors, vajadzības gadījumā saskaņo Siguldas zonālā valsts arhīvā (Iekšējais normatīvais akts Nr.9);
10.1.9. Ekspertu komisijas darbības reglaments – apstiprina skolas direktors, vajadzības gadījumā saskaņo Siguldas zonālā valsts arhīvā (Iekšējais normatīvais akts Nr.10);
10.1.10. Izlīgšanas komisijas darbības reglaments- izdod Skolas darbinieki, apstiprina Skolas direktors (Iekšējais normatīvais akts Nr.11);
10.1.11. Pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanas komisijas darbības reglaments un piemaksu par darba kvalitāti noteikšanas kritēriji – izdod Pedagoģiskā padome, apstiprina Skolas direktors (Iekšējais normatīvais akts Nr.12);
10.1.12. Kārtība par prēmiju piešķiršanu pedagoģiskajiem darbiniekiem - izdod Pedagoģiskā padome, apstiprina Skolas direktors (Iekšējais normatīvais akts Nr.13);
10.1.13. Darba kārtības noteikumi - izdod Skolas darbinieku kopsapulce, apstiprina Skolas direktors (Iekšējais normatīvais akts Nr.14)
10.1.14. Iekšējās kārtības noteikumi - izdod Pedagoģiskā padome, apstiprina Skolas direktors ( Iekšējais normatīvais akts Nr.15);
10.1.15. Noteikumi par mācību ekskursiju un pārgājienu organizēšanu - izdod Skolas padome, apstiprina Skolas direktors (Iekšējais normatīvais akts Nr.16);
10.1.16. Audzināšanas programma - izdod klašu audzinātāju Metodiskā komisija, apstiprina Skolas direktors (Iekšējais normatīvais akts Nr.17);
10.1.17. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība - izdod Metodiskā komisija, apstiprina Skolas direktors (Iekšējais normatīvais akts Nr.18);
10.1.18. Pagarinātās dienas grupas darbības reglaments - izdod Direktora vietnieks mācību darbā, apstiprina Skolas direktors (Iekšējais normatīvais akts Nr.19);
10.1.19. Lietu nomenklatūra - izdod lietvede, apstiprina Skolas direktors, vajadzības gadījumā saskaņo Siguldas zonālā valsts arhīvā (Iekšējais normatīvais akts Nr.20).
10.2. Skolas iekšējo kārtību reglamentējošu dokumentu un citu normatīvo dokumentu izstrādē var piedalīties pedagogi, skolēni, Skolas darbinieki un Skolas padome.
10.3. Skola ir tiesīga izstrādāt arī citus Skolas darbību reglamentējošus dokumentus, kurus apstiprina Skolas direktors.

 

11. FINANSĒŠANAS AVOTI UN KĀRTĪBA

11.1. Skolas finansēšanas avoti ir:
11.1.1. valsts budžeta līdzekļi;
11.1.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
11.1.3. papildu finanšu līdzekļi.
11.2. Papildu finanšu līdzekļus Skola var saņemt:
11.2.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
11.2.2. kā ieņēmumus par nomu un īri, kur minimālā nomas maksa nosakāma saskaņā ar Domes noteikto kārtību un ar aprēķinu, lai pilnībā segtu Skolas mēneša izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta apsaimniekošanu un uzturēšanu;
11.2.3. kā ieņēmumus no pārējiem maksas pakalpojumiem, kur pakalpojumu izmaksas nevar būt zemākas par pašizmaksu;
11.2.4. veicot saimniecisku darbību.
11.3. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes uzturēšanai, Skolas attīstībai un mācību līdzekļu iegādei. Par papildu finanšu līdzekļu izmantošanu direktors atskaitās Skolas padomei.
11.4. Pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts un pašvaldības budžeta.
11.5. Interešu izglītības programmas finansē no valsts un pašvaldības budžeta.
11.6. Skolas finanšu līdzekļu aprite ir centralizēta, un to uzskaiti nodrošina Domes centralizētā grāmatvedība, kura veic kontroli par Skolas līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmei un darījumu būtībai.
11.7. Skolas direktors organizē un nodrošina Skolas darbību Domes budžetā paredzēto un Skolas tāmē apstiprināto līdzekļu ietvaros, atbildot par to racionālu un efektīvu izmantošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

 

12. SKOLAS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

12.1. Skola veic tikai tādu saimniecisko darbību, kura uzlabo skolēnu un Skolas darbinieku darba apstākļus un netraucē mācību procesam.
12.2. Skolas direktors atbilstoši likumdošanai ir tiesīgs slēgt ar fiziskām un juridiskām personām līgumus par dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu.

 

13. SKOLAS REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA

13.1. Skolu reorganizē un likvidē Dome, saskaņojot ar Rīgas rajona IKP un IZM.

 

14. SKOLAS NOLIKUMA UN TĀ GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

14.1. Grozījumus Skolas nolikumā var veikt pēc Skolas direktora, pedagoģiskās padomes, Skolas padomes priekšlikuma vai Domes norādījumiem. Skolas nolikumu un tā grozījumus apstiprina Dome.

15. CITI NOTEIKUMI

15.1. Bibliotēkas darbu Skolā nosaka Bibliotēkas darbības reglaments.
15.2. Skolā noteiktā veidā un saskaņā ar pastāvošo likumdošanu tiek kārtota lietvedība un Skolas arhīvs.
15.3. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, Skola noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz tās Rīgas rajona IKP un/vai IZM.
15.4. Skola nodrošina darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošanu.
15.5. Skola savā darbībā ievēro normatīvajos aktos noteiktās skolu sanitāri higiēniskās normas un noteikumus.
15.6. Ugunsdrošības ievērošanu Skolā nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem.
15.7. Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši LIIS izstrādātajai Skolas vadības programmatūrai – Skolas pasi, pārskatus VS-1, informāciju par izglītības programmām, personām (skolēni, pedagogi, darbinieki) un pārējo Skolu un pašvaldību interesējošo informāciju.

2008.gada 24.novembrī

Direktore D.E.Sloka