A+ A

Darba kārtība

Baldones novada domes kārtējā sēde notiek otrdien, 2017.gada 26.septembrī, plkst.16.00, Baldones novada domē - Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads.

2017.gada 26.septembrī
sēdes Nr.11 (17) darba kārtība

Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumi
1. Par pašvaldības zemes Baldonē, Saules iela 8 sadalīšanu.
    Uz plkst. 16.00 uzaicināts J.Elsts
2. Par pašvaldības zemes Baldonē, Lauku iela 21 sadalīšanu un piešķiršanu nomā.
    Uz sēdi aicinātas ieinteresētās puses
3. Par nosaukumu piešķiršanu īpašumiem.
4. Par adreses „Lejrozes” piešķiršanu.
5. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai „Misa 69”.
6. Par grozījumiem 2009.gada 7.oktobra lēmumā “Par zemju piederības izvērtēšanu” Nr.7, 1.§.
7. Par pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemi.
8. Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašuma „Zvārguļi” zemes vienībām.
  Ziņo- A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja

9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu.
10. Par pašvaldības telpas Pilskalna ielā 6, Baldonē iznomāšanu.
11. Par pašvaldības telpas Iecavas ielā 2, Baldonē iznomāšanu
12. Par nekustamā īpašuma “Dunduri”, Baldones pagastā, Baldones novadā atsavināšanu.(atliktais jautājums)
13. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē.
   Ziņo – T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine

Teritorijas attīstības jautājumi
14. Par meža zemēs ierīkojamo lauksaimniecības zemi.
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Koki” un “Zīļi”.
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lejas Līdakas”.
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Mazennes-1”.
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Vecrudzīši”.
   Ziņo – P.Grants, teritorijas plānotājs

Attīstības nodaļas jautājums
19. Par projektu “Kapu digitalizācija Baldones novadā” idejas konceptu.
     Ziņo –I.Done, projektu vadītāja

20. Par noteikumu “Iepirkumu organizēšanas kārtība Baldones novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo – S.Zavacka, iepirkumu speciāliste, S.Bērziņa, Juridiskā dienesta vadītāja  
21. Par konkursa „Baldones sakoptākais nams un sēta 2017” rezultātiem.
   Ziņo- I.Lagzdiņa, Lauku attīstības komisijas priekšsēdētāja

Finanšu komitejas jautājumi
22. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4 „Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets”.
    Ziņo – E.Arāja, grāmatvedības vadītāja
23. Par Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieku kompetencēm.
24. Par grozījumiem Baldones novada domes 2013. gada 31. jūlija nolikumā “Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”.
25. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem ”Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baldones novadā”.
26. Par saistošajiem noteikumiem “Par Baldones novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”.
27. Par saistošajiem noteikumiem “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas,   sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves”
    Ziņo – S.Bērziņa, juridiskā dienesta vadītāja
28. Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas kontroles procedūru pilnveidošanu un pašvaldības telpu un inventāra iznomāšanu.
   
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājums
29. Par izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākuma plāna apstiprināšanu.
30. Par dalību projektu konkursā “Strukturēta dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana”.
31. Par jauniešu apmaiņas projektu iesniegšanu programmā Erasmus+: Jaunatne.
32. Par atbalstu Baldones skolēnu kartes ieviešanai.
33. Par grozījumiem nolikumā “ Par atbalstu Baldones novada sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem ”.
34. Par grozījumiem Baldones vidusskolas nolikumā.
   Ziņo – I.Romanovska, komitejas priekšsēdētāja

Sociālo jautājumu komitejas jautājums
35. Par grozījumiem Baldones novada domes lēmumā.
36. Par iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā.
37. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
38. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma izbeigšanu pirms termiņa   
39. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Baldones novada domes 2016. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 26 “Par Baldones novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””.
   Ziņo – V.Āboltiņa,, komitejas priekšsēdētāja

Domes kompetences jautājumi
40. Par grozījumiem Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā.
41. Par grozījumiem Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes nolikumā.
42. Par pārstāvniecību Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomē.
43. Par Baldones novada administratīvās komisijas apstiprināšanu.
44. Par Baldones novada ētikas komisijas apstiprināšanu.
45. Par Baldones novada komercpārvadājumu licencēšanas komisijas apstiprināšanu.
46. Par Baldones novada lauku attīstības komisijas apstiprināšanu.
47. Par Baldones novada Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja apstiprināšanu
48. Par Baldones novada domes izpilddirektora pretendentu atlasi.
49. Par atvaļinājuma piešķiršanu Baldones novada domes priekšsēdētājam.

Pēdējā brīža jautājumiNotikušo sēžu darba kārtība:

* 2017.gada 7.septembra novada domes ārkārtas sēdes Nr.10(16) darba kārtība:
1. Par Baldones novada domes izpilddirektores Ausmas Plūmes darba tiesisko attiecību pārbaudes laiku.
* 2017.gada 29.augusta novada domes sēdes Nr.9(15) darba kārtība - Skatīt
* 2017.gada 16.augusta novada domes ārkārtas sēdes Nr.8(14) darba kārtība - Skatīt
2017.gada 25.jūlija novada domes sēdes Nr.7 (13) darba kārtība - Skatīt (41.15 KB)
* 2017.gada 18.jūlija novada domes ārkārtas sēdes Nr.6(12) darba kārtība:
1. Par domes 2017. gada 20. jūnija ārkārtas sēdes lēmuma 1.1.§ “Par finanšu-attīstības komitejas sastāvu” atcelšanu un jauna sastāva apstiprināšanu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 54. pantu.
2. Par domes 2017. gada 22. jūnija ārkārtas sēdes lēmuma  “Par sociālo jautājumu komitejas sastāvu” atcelšanu un jauna sastāva apstiprināšanu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 55. panta 2. daļu.
* 2017.gada 18.jūlija novada domes ārkārtas sēdes Nr.5(11) darba kārtība:
1. Par amatu savienošanas atļauju.
* 2017.gada 27.jūnija novada domes sēdes Nr.4(10) darba kārtība - Skatīt
* 2017.gada 22.jūnija novada domes ārkārtas sēdes Nr.3(9) darba kārtība:
1. Par Sociālo jautājumu komitejas sastāvu.
* 2017.gada 20.jūnija novada domes ārkārtas sēdes Nr.2(8) darba kārtība - Skatīt
* 2017.gada 20.jūnija jaunievēlētās novada domes pirmās sēdes darba kārtība - Skatīt (78.97 KB) (44.47 KB) (42.74 KB) (21.67 KB) (21.84 KB)