A+ A

Darba kārtība

Kārtējā Baldones novada domes sēde notiek otrdien, 2017.gada 28.martā, plkst.16.00, Baldones novada domē - Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads.

2017.gada 28.martā
sēdes Nr.3 darba kārtība

PB 1. Par SIA „BŪKS” 2016.gada pārskatu
Uz sēdi uzaicināts – S.Kirilovs, SIA Būks valdes loceklis

Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumi
1.Par augošu koku izsoles rezultātu apstiprināšanu Baldones novada pašvaldības nekustamajā īpašumā Spaļenieku ceļa nodalījumā 500m posmā.
2.Par pašvaldības telpas Daugavas ielā 2, Baldonē iznomāšanu.
3.Par labojumiem 31.01.2017. domes lēmumā „Par nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu”.
  Ziņo- T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine

4.Par adreses maiņu īpašumam “Cīrulīši”.
5.Par zemes vienību atsavināšanu no nekustamajiem īpašumiem „Ozolāji”, “Mārupītes”, “Klapu pagrabs”,   “Mežkalēji”, “Zīļi”, un „Kalnāji”.
6.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Lielspieti”.
7.Par zemes nomu.
8.Par zemes nomu.
9.Par pašvaldībai piederošo zemi.
10.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Mežvidu ielā 12, Baldonē.
Ziņo - A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja

Teritorijas attīstības jautājumi
11.Par zemes ierīcības projekta “Stari” apstiprināšanu.
12.Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Murauski”.
13.Par zemes ierīcības projekta “Pakalni” apstiprināšanu.
14.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Mežmaļi”.
Ziņo – P.Grants, teritorijas plānotājs

Attīstības nodaļas jautājums
15.Par nolikuma ''Par informācijas uzturēšanu Baldones novada mājas lapā'' apstiprināšanu.
Ziņo: L.Dāboliņa

16.Baldones Tūrisma nozares attīstības plāna 2017-2020” dokuments 1.redakcijas apstiprināšanai.
Ziņo: I.Sietiņa

17.Par projektu "Publiska sporta aktivitāšu laukuma izveide jauniešiem".
18.Par projektu "Pārvietojamas skatuves iegāde pašdarbības kolektīviem".
19.Par projektu "Profesionālā sporta attīstības veicināšana".
20.Par projektu "Publiska multifunkcionāla laukuma izbūve''.  
Ziņo: I.Done

Finanšu un attīstības komitejas jautājumi
21.Par ēdināšanas pakalpojumu maksu
22.Par Baldones novada domes būvinspektora amata darba laika un amatalgas apstiprināšanu.
23.Par Baldones novada domes izpilddirektora atbrīvošanu.
24.Par finansiālu atbalstu “Baldones novada pensionāru biedrība "Sābri".
25.Par grozījumu Baldones novada domes 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība nodrošina izmaksu segšanu bērniem pirmskolas izglītības programmu apguvei  privātā izglītības iestādē” precizēšanu.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi
26.Par Baldones Kultūras centra pārbūves būvniecības procesu.
27.Par grozījumiem Baldones novada bibliotēkas nolikumā.
28.Par sadarbību publiskā pasākuma “Zvirbuļu taka” organizēšanā.
29.Par finansiālu atbalstu senioru deju kolektīvam “Degļi”.

Sociālo jautājumu komitejas jautājums
30.Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra.
31.Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra.
32.Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
33.Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā

Domes kompetences jautājumi
34.Par priekšvēlēšanu aģitāciju.
35.Par “Pavasara spodrības mēneša” izsludināšanu.
36.Par izmaiņām Baldones novada vēlēšanu komisijas sastāvā.

Pēdējā brīža jautājumi
Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumi
2.Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašuma „Klāvi” zemes vienībām.Notikušo sēžu darba kārtība:
2017.gada 28.februāra Baldones novada domes sēdes Nr.2 darba kārtība - Skatīt
2017.gada 31.janvāra Baldones novada domes sēdes Nr.1 darba kārtība - Skatīt (78.27 KB) (87.19 KB)
2016.gadā notikušo domes sēžu darba kārtība: Skatīt...
2015.gadā notikušo domes sēžu darba kārtība: Skatīt...