A+ A

Darba kārtība

Baldones novada domes kārtējā sēde notiek otrdien, 2017.gada 25.aprīlī, plkst.16.00, Baldones novada domē - Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads.

2017.gada 25.aprīlī
sēdes Nr.5 darba kārtība


1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Žeberi”
  Plkst. 16.00 uz sēdi uzaicināts – SIA PK Mežs valdes loceklis R.Ruķers
   Ziņo – P.Grants
2. Par Baldones novada bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksa apstiprināšanu.
  Plkst. 16.30 uz sēdi uzaicināta – A.Ozoliņa, bāriņtiesas priekšsēdētāja

Teritorijas attīstības jautājumi
3. Par lēmuma atcelšanu.
   Ziņo – P.Grants, teritorijas plānotājs

Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumi
4. Par pašvaldības zemes Baldonē, Lauku iela 21 daļas piešķiršanu nomā.
5. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8025 009 0193.
6. Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašuma „Ļūcāni” zemes vienībām.
 Ziņo- A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
7. Par nekustamā īpašuma “Brumeļi”-6, Vārpas, Baldones pagastā, Baldones novadā nosacītās cenas noteikšanu.
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu.
9. Par nekustamā īpašuma A.Saulieša ielā 2, Baldonē, Baldones novadā atsavināšanu.
10. Par atsavināšanai nodotā Baldones novada domes pašvaldības nekustamā īpašuma - Baldones novadā, Baldonē Parka ielā 28 izsoles atzīšanu par nenotikušu
   Ziņo- T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine

 Attīstības nodaļas jautājums
11. Par dokumenta „Baldones novada tūrisma nozares attīstības plāns 2017-2020” gala redakciju.
  Ziņo - I.Sietiņa, tūrisma speciāliste

Finanšu un attīstības komitejas jautājumi
12. Par saistošajiem noteikumiem Nr.6 “ Grozījumi Baldones novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 “Baldones novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets”.  
13. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Tehniskās bāzes nodrošināšana bērnu pēcpusdienas centram
  “Baltais ērglis”” īstenošanai.
14. Par biedrības “Baldones Partnerība” iesniegumu.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi
15. Par finansiālu atbalstu motosportistam
16. Par finansiālu atbalstu motosportistam

Sociālo jautājumu komitejas jautājums
17. Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā.
18. Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā.

Domes kompetences jautājumi
19. Par izmaiņām Baldones novada vēlēšanu komisijas sastāvā.
20. Par nekustamā īpašuma iegādi
21. Par atalgojumu un ēdināšanas izdevumiem Baldones novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, sekretāram, locekļiem un pieaicinātajām personām.

Pēdējā brīža jautājumi
Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumiNotikušo sēžu darba kārtība:
2017.gada 4.aprīļa Baldones novada domes ārkārtas sēdes Nr.4 darba kārtība - Skatīt
2017.gada 28.marta Baldones novada domes sēdes Nr.3 darba kārtība - Skatīt
2017.gada 28.februāra Baldones novada domes sēdes Nr.2 darba kārtība - Skatīt
2017.gada 31.janvāra Baldones novada domes sēdes Nr.1 darba kārtība - Skatīt (88.14 KB) (114.02 KB) (78.27 KB) (87.19 KB)
2016.gadā notikušo domes sēžu darba kārtība: Skatīt...
2015.gadā notikušo domes sēžu darba kārtība: Skatīt...