A+ A

Darba kārtība

Baldones novada domes kārtējā sēde notiek otrdien, 2017.gada 25.jūlijā, plkst.16.00, Baldones novada domē - Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads.

2017.gada 25.jūlija
sēdes Nr.7 (13) darba kārtība

1. Par saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Baldones novada teritorijā”.
2. Par apliecinājumu par tiesībām piekļūt pašvaldības ielām.
3. Par līdzfinansējumu projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā” īstenošanai.
   Uz sēdi uzaicināts – S.Kirilovs, SIA Būks valdes loceklis

Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumi
Ziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas parāda piedziņas komisijas darbu.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu
 Ziņo – L.Rosoha, nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste
6. Par nekustamā īpašuma Priežu ielā 8A-2, Baldonē, Baldones novadā nosacītās cenas noteikšanu.  
7. Par nekustamā īpašuma Priežu ielā 8A-3, Baldonē, Baldones novadā nosacītās cenas noteikšanu.
8. Par dienesta īres dzīvokļa līguma pārtraukšanu pirms termiņa.
9. Par dzīvojamās mājas Saulgriežu ielā 18, Baldone, Baldones novadā sadalīšanu dzīvokļu īpašumos un
    adrešu piešķiršanu.
10. Par kustamas mantas atsavināšanas procesa uzsākšanu.
  Ziņo- T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
11. Par adreses „Astras” piešķiršanu.
12. Par adreses maiņu īpašumiem “Dimanti” un “Ceplīši”.
13. Par zemes piešķiršanu nomā.
14. Par nomas zemes platības samazināšanu.
15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
16. Par valsts rezerves zemes fondā ieskaitītām zemes vienībām.
   Ziņo- A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Klauģi”.
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Plātes”
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumā “Kārkli”.
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajos īpašumos “Milleri” un “Jaunmilleri”.
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Ķepaiņi”.
22. Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Ķepaiņi”, Baldonē, Baldones novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
  Ziņo – P.Grants, teritorijas plānotājs

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi
23. Par pašvaldības atbalstu Deju grupai.
24. Par pašvaldības atbalstu šaha turnīra organizēšanai.

Sociālo jautājumu komitejas jautājums
25. Par izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra.
26. Par izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra.
27. Par izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra.
28. Par Pašvaldības palīdzības reģistra aktualizāciju.
29. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma izbeigšanu pirms termiņa.
30. Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā.
31. Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā.

Finanšu un attīstības komitejas jautājumi
32. Par biedrības “Nigestes amatniecības nams” iesniegumu.
33. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Baldones novada pašvaldības nolikums”.
34. Par Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestajā daļā noteiktā pārvaldes uzdevuma deleģēšanu.

Domes kompetences jautājumi
35. Par izmaiņām Baldones muzeja Krājuma komisijas sastāvā.
36. Par  noteikumiem “Grozījumi Noteikumos Par Baldones novada pašvaldības medību tiesību nomas tiesību piešķiršanas kārtību”.
37. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 28.kongresā.
38. Par pašvaldības pārstāvi biedrībā “ Pierīgas pašvaldību apvienība”.
39. Par pašvaldības pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē.

Pēdējā brīža jautājumi
1. Par projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā ''Baldone'' iepirkuma rezultātu.
2. Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas iesniegums par komitejas lēmumu jautājumā
 “Par atteikumu iekļaušanai Pašvaldības palīdzības reģistrā”.
3. Domes komisiju sastāvu apstiprināšana.Notikušo sēžu darba kārtība:

2017.gada 18.jūiija novada domes ārkārtas sēdes Nr.5(11) darba kārtība:
1. Par amatu savienošanas atļauju.
2017.gada 27.jūnija novada domes sēdes Nr.4(10) darba kārtība - Skatīt
2017.gada 22.jūnija novada domes ārkārtas sēdes Nr.3(9) darba kārtība:
1. Par Sociālo jautājumu komitejas sastāvu.
2017.gada 20.jūnija novada domes ārkārtas sēdes Nr.2(8) darba kārtība - Skatīt
2017.gada 20.jūnija jaunievēlētās novada domes pirmās sēdes darba kārtība - Skatīt (42.74 KB) (21.67 KB) (21.84 KB)