A+ A

Darba kārtība

Baldones novada domes kārtējā sēde notiek otrdien, 2017.gada 30.maijā, plkst.16.00, Baldones novada domē - Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads.

2017.gada 30.maija
sēdes Nr.6 darba kārtība


1. Par Baldones novada domes izpilddirektora apstiprināšanu.
  Plkst. 16.00 uz sēdi uzaicināta – izpilddirektora amata kandidāte Ausma Plūme

Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas jautājumi
2. Par pašvaldības telpas Iecavas ielā 2, Baldonē iznomāšanu.
3. Par dzīvojamās mājas Baldonē, Krasta ielā 15 dzīvokļu Nr.1,3 un 6 ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Baldones novada domes vārda.
4. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē.
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu.
Ziņo- T.Tihoņenko, nekustamo īpašumu pārzine
6. Par adreses piešķiršanu.
7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
8. Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašuma „Muzikanti” zemes vienībām.
9. Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukumu piešķiršanu īpašuma „Caurumi” zemes vienībām.
Ziņo- A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Caurumi”.
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Kalnieši”.
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Mežstrauti”.
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Vecrudzīši”.
14. Par lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Daugavas ielā 2 un Daugavas ielā 2A, Baldonē nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Ziņo – P.Grants, teritorijas plānotājs

Finanšu un attīstības komitejas jautājumi
15. Par saistošajiem noteikumiem Nr.7 “ Grozījumi 2017.gada budžetā”.
16. Par pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
17. Par saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Grozījumi Baldones novada domes 2012. gada 13. augusta saistošajos noteikumos Nr. 13 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves””.
18. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Baldones vidusskolā, Baldones mūzikas skolā un sociālās aprūpes centrā “Baldone”.
19. Par Baldones novada muzeja krājumu glabātāja darba laika un amatalgas apstiprināšanu.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi
20. Par finansiālu atbalstu kokļu ansamblim „Dzītari”.
21. Par finansiālu atbalstu automašīnu sacensību “Dzintara Aplis” dalībniekam.
22. Par ziedojumu grāmatas izdošanai.

Sociālo jautājumu komitejas jautājums
23. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
24. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu.
25. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu.
26. Par īres tiesību piešķiršanu, sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra.
27. Par iekļaušanu Pašvaldības palīdzības reģistrā.

Pēdējā brīža jautājumi
PB1. Par adreses “Žagariņi” piešķiršanu.Notikušo sēžu darba kārtība:
2017.gada 25.aprīļa Baldones novada domes sēdes Nr.5 darba kārtība - Skatīt
2017.gada 4.aprīļa Baldones novada domes ārkārtas sēdes Nr.4 darba kārtība - Skatīt
2017.gada 28.marta Baldones novada domes sēdes Nr.3 darba kārtība - Skatīt
2017.gada 28.februāra Baldones novada domes sēdes Nr.2 darba kārtība - Skatīt
2017.gada 31.janvāra Baldones novada domes sēdes Nr.1 darba kārtība - Skatīt (79.05 KB) (88.14 KB) (114.02 KB) (78.27 KB) (87.19 KB)
2016.gadā notikušo domes sēžu darba kārtība: Skatīt...
2015.gadā notikušo domes sēžu darba kārtība: Skatīt...