A+ A

Amatpersonu un darbinieku atalgojums

Saskaņā ar LR Atlīdzības likuma 3. panta 9. punktu no 2018. gada 1. janvāra Baldones novada domes mājaslapā tiek publicēts domes amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums.

* 2018.gadā Baldones novada domes amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums: Skatīt šeit


Baldones novada domes amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu apmērs

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 2. punktu, “valsts vai pašvaldības institūcija tīmekļvietnē publisko informāciju par attiecīgās institūcijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (amati, kuros veicamajiem pienākumiem ir līdzīga atbildība un sarežģītība un kuriem atbilstoši pamatfunkcijai ir līdzīgi darba uzdevumi un pamatpienākumi) atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.”

Mēnešalgu sadalījums pa amatu grupām (189.61 KB)


Baldones novada domes amatpersonām izmaksātais atalgojums 2016. un 2017. gadā

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 171 „Kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 11.16 apakšpunktu un 12.2 punktu, Informāciju par amatpersonām izmaksāto atalgojumu pašvaldība ievieto pašvaldības mājas lapā, norādot amatpersonas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un izmaksai aprēķināto atalgojuma summu.

Minēto informāciju par amatpersonai izmaksāto atalgojumu par iepriekšējo mēnesi pašvaldība ievieto mājas lapā līdz kārtējā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Informācija internetā ir ievietojama par tām amatpersonām, kas ir valsts amatpersonas saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.pantu.

Pašvaldības mājas lapā publicējama informācija tikai par tiem ienākumiem, kas gūti amatpersonas amatā!

* 2017.gadā Baldones novada domes amatpersonām izmaksātais atalgojums: Skatīt šeit
* 2016.gadā Baldones novada domes amatpersonām izmaksātais atalgojums: Skatīt šeit