A+ A

Amatpersonu atalgojums

Baldones novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 171 „Kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 11.16 apakšpunktu un 12.2 punktu, Informāciju par amatpersonām izmaksāto atalgojumu pašvaldība ievieto pašvaldības mājas lapā, norādot amatpersonas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un izmaksai aprēķināto atalgojuma summu.

Minēto informāciju par amatpersonai izmaksāto atalgojumu par iepriekšējo mēnesi pašvaldība ievieto mājas lapā līdz kārtējā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Informācija internetā ir ievietojama par tām amatpersonām, kas ir valsts amatpersonas saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.pantu.

Pašvaldības mājas lapā publicējama informācija tikai par tiem ienākumiem, kas gūti amatpersonas amatā!

* 2017.gadā Baldones novada domes amatpersonām izmaksātais atalgojums: Skatīt...
* 2016.gadā Baldones novada domes amatpersonām izmaksātais atalgojums: Skatīt...