A+ A

Paziņojumi

* Baldones novada dome piedāvā nomāt zemes vienības lauksaimniecībai:

Īpašuma nosaukums Kadastra numurs Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība, ha Kadastrālā vērtība 2017.gadā EUR
Dzeguzes 8025 002 0160 8025 002 0160 6,98 4873
Bērzkalni (neiznomāto daļu) 8025 008 0191 8025 008 0191 3,2 9351 par 13,23ha

Pieteikties līdz 2017.gada 16.novembrim
Sīkāku informāciju var iegūt Baldones novada domes Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļā 106-1 un 106-2 kabinetos, kontakttālrunis 67932883, 67932329


* Baldones novada dome paziņo, ka, saskaņā ar Baldones novada domes 29.08.2017. lēmumu Nr.9(15) §5 līdz 2017.gada 6.oktobrim ir iespējams pieteikties medību tiesību nomas tiesību platībām nekustamajos īpašumos: Skatīt
/30.08.2017/ (63.56 KB)


*  Baldones novada domes paziņojums par zemes vienības iznomāšanu - Skatīt
/01.09.2016/ (196.60 KB)


*  Baldones novada domes paziņojums par zemes vienības iznomāšanu - Skatīt
/07.04.2016/ (199.10 KB)


* Baldones novada domes paziņojums par zemes vienības iznomāšanu - Skatīt...
/19.02.2016/ (52.37 KB)


* Baldones novada domes paziņojums par zemes vienību iznomāšanu - Skatīt...
/10.08.2015/ (85.01 KB)


* 2013.gada 23.janvārī tika apstiprināti īres tiesību, telpas Daugavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā, 1,9 m² platībā, izsoles rezultāti.
Izsoles uzvarētājs - SIA „TROMADO”.
 /23.12.2013/