A+ A

Izsoles

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Baldones novada pašvaldība otrā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Baldones novadā:

  • zemes gabals “Kāpas”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs 8025 009 0217, kadastra apzīmējums 8025 009 0217 ar kopējo zemes platību 11500 m2. Izsoles sākumcena EUR 11 300,-, drošības nauda EUR 1130,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – rūpniecības ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001).

Izsole notiks Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldones novadā, Baldonē, 2018. gada 10. septembrī, plkst.15:00.

Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties līdz 2018. gada 10.septembrim plkst. 12.00, iesniedzot attiecīgu pieteikumu.

Visiem izsolāmajiem īpašumiem izsoles solis noteikts EUR 100,-, reģistrācijas maksa izsolei ir EUR 15,-.
Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro) Baldones novada domes kasē vai bankas kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, kods: UNLALV2X, konts: LV30UNLA0003011130719, Reģ.Nr.90000031245 vai AS “Swedbank”, kods:HABALV22, konts: LV89HABA0551024293520 un drošības nauda 10% no noteiktās cenas, kas jāiemaksā Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV35UNLA0050021696211, Reģ.Nr.90000031245.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē, sākot ar sludinājuma publicēšanu izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T. Tihoņenko 106-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029, vai Baldones novada domes kancelejā.


2018.gada janvārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

  • Lejas iela 10, Baldone – tika izmantotas pirmpirkuma tiesības (summa EUR 3000,-)

2018.gada februārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

  • Saules iela 10, Baldone - tika izmantotas pirmpirkuma tiesības (summa EUR 2850,-)
  • Saules iela 10A, Baldone - tika izmantotas pirmpirkuma tiesības (summa EUR 2650,-)

2018. gada martā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

  • Smilšu iela 9, Baldone -  (summa EUR 13 400,-).

2018. gada maijā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

  • Saules iela 8, Baldone - (summa EUR 8500,-).

2018. gada maijā īres tiesību izsoles rezultātā tika iegūtas īres tiesības uz nekustamā īpašumu:

  • Vanagkalnu ielā 50k-1, Baldonē, Baldones novadā (summa EUR 175,- mēnesī).