A+ A

Izsoles

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Dzeguzes”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs  8025 002 0160, kadastra apzīmējums 8025 002 0160 ar kopējo zemes platību 6.98 ha. Izsoles sākumcena noteikta EUR 15 000,- (piecpadsmit tūkstoši euro).
Izsoles solis noteikts EUR 100,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-.
Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2018. gada 14.novembrim plkst. 12.00.
Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2018. gada 15.novembrī plkst.15.00, zālē.

INFORMĀCIJA PAR OBJEKTU:
Īpašuma lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Īpašums atrodas lauksaimniecības teritorijā.
Lauksaimniecībai izmantojamā platība – 5.44 ha. Uz zemes gabala atrodas mežs 0,17 ha platībā.
Saskaņā ar teritorijas plānojumu Īpašuma izmantošanas veidi:

Lauksaimniecība (ar funkcijas nodrošināšanai nepieciešamajām palīgēkām un būvēm);
Viensēta (ar funkcijas nodrošināšanai nepieciešamajām palīgēkām un būvēm).

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē. Tālr.67932329, 27589029.


Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Baldones novadā:

 • “Dzeguzes”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs  8025 002 0160, kadastra apzīmējums 8025 002 0160 ar kopējo zemes platību 6.98 ha. Izsoles sākumcena noteikta EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši euro). 

  Dalībai izsolē var reģistrēties līdz 2018. gada 14. novembrim plkst. 12.00, iesniedzot attiecīgo pieteikumu.

  Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2018. gada 15. novembrī plkst.15. 00, zālē.

Visiem izsolāmajiem īpašumiem izsoles solis noteikts EUR 100,-, reģistrācijas maksa izsolei ir EUR 15,-.

Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro) Baldones novada domes kasē vai bankas kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, kods: UNLALV2X, konts: LV30UNLA0003011130719, Reģ.Nr.90000031245 vai AS “Swedbank”, kods:HABALV22, konts: LV89HABA0551024293520 un drošības nauda 10% no noteiktās cenas, kas jāiemaksā Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV35UNLA0050021696211, Reģ.Nr.90000031245.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē, sākot ar sludinājuma publicēšanu izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T. Tihoņenko 106-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029, vai Baldones novada domes kancelejā.


2018.gada janvārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Lejas iela 10, Baldone – tika izmantotas pirmpirkuma tiesības (summa EUR 3000,-)

2018.gada februārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Saules iela 10, Baldone - tika izmantotas pirmpirkuma tiesības (summa EUR 2850,-)
 • Saules iela 10A, Baldone - tika izmantotas pirmpirkuma tiesības (summa EUR 2650,-)

2018. gada martā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Smilšu iela 9, Baldone -  (summa EUR 13 400,-).

2018. gada maijā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Saules iela 8, Baldone - (summa EUR 8500,-).

2018. gada maijā īres tiesību izsoles rezultātā tika iegūtas īres tiesības uz nekustamā īpašumu:

 • Vanagkalnu ielā 50k-1, Baldonē, Baldones novadā (summa EUR 175,- mēnesī).

2018. gada septembrī:

 • 10. septembrī otrā mutiskā izsolē tika piedāvāts nekustamais īpašums “Kāpas”, Baldones pagastā, Baldones novadā – izsole nenotika, pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma “Kāpas”, Baldones pagastā atsavināšanas lēmuma atcelšanu.
 • 10. septembrī mutiskā izsolē tika piedāvāts nekustamais īpašums Pasta ielā 18, Baldone, Baldones novadā – izsole nenotika, pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma īpašums Pasta ielā 18, Baldone, Baldones novadā atsavināšanas lēmuma atcelšanu.
 • 10. septembrī notika nekustamā īpašuma A.Saulieša ielā 1A, Baldonē izsole – izsolē, veicot vienu soli, uzvarēja persona, nopērkot īpašumu par EUR 9200.