A+ A

Izsoles

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2 nekustamos īpašumus Baldones novadā:

  • Izsolāmais īpašums: zemes gabals Parka ielā 28, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 0161, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 8005 001 5412, 2993 m² platībā. Izsoles sākumcena EUR 12 300,-, drošības nauda EUR 1230,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2017.gada 19.aprīlī, plkst.14:00. Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2017. gada 18.aprīlim plkst. 12.00.

  • Izsolāmais īpašums: zemes gabals Skolas ielā 26A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 0169, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 8005 001 1223, 1028 m² platībā. Izsoles sākumcena EUR 4300,-, drošības nauda EUR 430,-.
  • Pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu Skolas ielā 26A, Baldonē ir pierobežniekiem. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2017.gada 4.aprīlim.

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2017.gada 19.aprīlī, plkst.15:00.

Visiem izsolāmajiem īpašumiem izsoles solis noteikts EUR 100,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-. Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro) Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV30UNLA0003011130719, Reģ.Nr.90000031245 vai kontā: AS “Swedbank”, Kods:HABALV22, Konts: LV89HABA0551024293520 un drošības nauda 10% no nosacītās cenas, jāiemaksā Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV35UNLA0050021696211, Reģ.Nr.90000031245.


* Baldones novada pašvaldība nodot atsavināšanai Baldones novada pašvaldībai piekrītošajā nekustamajā īpašumā – “Spaļenieku ceļš”, Baldones pagasts, Baldones novads, kadastra Nr. 8025 010 0050, ceļa nodalījumā augošo koku  ciršanas tiesības šādā apjomā: zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 010 0050 (1.kvartāls, 1.nogabals) 185 koki, izcērtamais apjoms - 106.38 m3, izcērtamā platība 0,30 ha.

Atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcenu EUR 2500,- (divi tūkstoši pieci simti euro);
Solis– EUR 50,- (piecdesmit euro);
Dalībnieka reģistrācijas maksu – EUR 15,- (piecpadsmit euro);
Nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 250,- (divi simti piecdesmit euro).

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā. Baldonē, Pārupes ielā 3, 2017.gada 7.martā, plkst.14:00.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017.gada 6.martam, plkst.18.00 pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko 106.-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029 vai Baldones novada domes kancelejā.
Izsoles noteikumi... (287.68 KB)


* Baldones novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod traktoru T40AM, valsts reģ. Nr. T336 LD. Izsoles vieta tiek noteikta Baldones novada dome, Pārupes iela 3, Baldone, bet izsoles laiks - 2017.gada 12.janvārī, plkst. 15.00.

Kustamās mantas izsoles sākumcena noteikta EUR 800,-.

Izsolāmā objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 50,-.

         Izsoles dalības reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,-.

         Nodrošinājums jeb drošības nauda – 10% no nosacītās cenas, t.i., EUR 80,-.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē līdz 2017.gada 11.janvārim, plkst. 12:00. Reģistrēties izsolei un iepazīties ar izsoles materiāliem iespējams pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko domes pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienā vai arī citā laikā telefoniski vienojoties pa tālr.67932329 vai 27589029.
/06.12.2016/


* Baldones novada pašvaldība izsludina augošu koku izsoli cirsmas veikšanai Baldones novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā – “Bērzupes”, Baldones pagasts, Baldones novads, kadastra Nr. 8025 008 0210, zemes vienībā ar kadastra apz. 8025 008 0210, ar kopējo platību 2,10 ha, augošos kokus un cirsmu ciršanas tiesības un nocirstos kokus šādā apjomā:
zemes vienībā “Bērzupes”, Baldones pagasts, Baldones novads, kadastra Nr. 8025 008 0210 (1.kvartāla 9.-12.nogabali)  ir cērtamie koki 1405 gab., izcērtamais apjoms 717,87 m3 , izcērtamo koku skaits 1405 gab., no kuriem 25 apses, 8 ozoli, 62 priedes, 341 baltalkšņi, 600 egles, 200 melnalkšņi, 167 bērzi,  2 kļavas.

Izsoles sākumcena EUR 19 000,- (deviņpadsmit tūkstoši euro), drošības nauda EUR 1900,- (viens tūkstotis deviņi simti euro).

Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli, izsoles solis EUR 500,- (pieci simti euro) un reģistrācijas maksa EUR 15,- (piecpadsmit euro)..

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā. Baldones pagastā, „Pārupēs”, 2016.gada 5.decembrī, plkst.15:00.

Līdz Pieteikuma iesniegšanai Izsoles pretendents samaksā reģistrācijas maksu – EUR 15,- (piecpadsmit euro) Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV30UNLA0003011130719, Reģ.Nr.90000031245 vai kontā: AS “Swedbank”, Kods:HABALV22, Konts: LV89HABA0551024293520 un drošības naudu – EUR 1900,- (viens tūkstotis deviņi simti euro), attiecīgi 10% no nosacītās cenas, jāiemaksā Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV35UNLA0050021696211, Reģ.Nr.90000031245.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2016.gada 5.decembrim, plkst.14.00 pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko 106.-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029 vai Baldones novada domes kancelejā.
/26.10.2016/


* Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2 nekustamos īpašumus Baldones novadā:
1. Izsolāmais īpašums: zemes gabals “Kāpas”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs 8025 009 0217, kadastra apzīmējums 8025 009 0217 ar kopējo zemes platību 1,25 ha vienā gabalā.
Izsoles sākumcena EUR 13 500,-, drošības nauda EUR 1350,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – rūpniecības ražošanas uzņēmumu apbūve.
Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldones pagastā, „Pārupes”, 2016.gada 17.oktobrī, plkst.16:00.
2. Izsolāmais īpašums otrā izsolē: zemes gabals “Jaundzīles”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs 8025 009 0183, kadastra apzīmējums 8025 009 0183 ar kopējo zemes platību 1900 m2 vienā gabalā.
Izsoles sākumcena EUR 7600,-, drošības nauda EUR 760,-.
Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldones pagastā, „Pārupes”, 2016.gada 13.oktobrī, plkst.14:00.
              Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko 106-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029 vai Baldones novada domes kancelejā.

Vairāk...
/20.09.2016/


* Baldones novada dome paziņo, ka nomas tiesību izsolei, kurā tika izsolītas nomas tiesības uz nekustamo īpašumu Parka ielā 10A, Baldonē, pieteicās 2 pretendenti. Izsolē uzvarējis pretendents ar reģistrācijas Nr.1, nosolot augstāko cenu.

 /25.11.2014/

* Baldones novada dome paziņo, ka augošu koku izsolei nekustamajos īpašumos “Meži”, “Grundes”, Baldones pagastā, bija pieteikušies 4 dalībnieki. Izsolē uzvarēja dalībnieks ar reģistrācijas Nr.4, nosolot augstāko cenu.

 /25.11.2014/