A+ A

Izsoles

Baldones novada pašvaldība otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod trauku mazgājamo mašīnu Metos Master HOOD 110:

Mazgāšanas jauda 60 cikli/h;
2 mazgāšanas programmas – 1 un 2 minūtes;
Mazgāšanas telpas augstums 40 mm;
Kasetes izmēri 55x500mm;
Sūknis 1,1kW;
Maksimāla patērējamā jauda 10,2kW;
Iekārtas izmēri 720*730*1410/1880mm;
Iekārtas svars 115 kg.
Izsoles vieta tiek noteikta Baldones novada dome, Pārupes iela 3, Baldone, bet izsoles laiks - 2018.gada 22.februārī, plkst. 14.00. Kustamās mantas izsoles sākumcena noteikta EUR 1040,-.
Izsolāmā objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 50,-.
Izsoles dalības reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,-
Nodrošinājums jeb drošības nauda – 10% no nosacītās cenas, t.i., EUR 104,-.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē līdz 2018.gada 19.februārim, plkst. 12:00. Reģistrēties izsolei un iepazīties ar izsoles materiāliem iespējams pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko domes pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienā vai arī citā laikā telefoniski vienojoties pa tālr.67932329 vai 27589029.

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2 nekustamos īpašumus Baldones novadā:

* Izsolāmais īpašums: Saules ielā 10A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0091, kadastra apzīmējums 8005 001 0170, 604 kvadrātmetru platībā. Izsoles sākumcena EUR 2650,-, drošības nauda EUR 265,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve

Pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu Saules ielā 10A, Baldonē, Baldones novadā ir pierobežniekiem. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2018.gada 19.februārim plkst.12.00.

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2018.gada 22.februārī, plkst.15:30.

* Izsolāmais īpašums: zemes gabals Saules ielā 10, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0174, kadastra apzīmējums 8005 001 0172, 650 kvadrātmetru platībā. Izsoles sākumcena EUR 2850,-, drošības nauda EUR 285,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve

Pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu Saules ielā 10, Baldonē, Baldones novadā ir pierobežniekiem. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2018.gada 19.februārim plkst.12.00.

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2018.gada 22.februārī, plkst.16:00.

Visiem izsolāmajiem īpašumiem izsoles solis noteikts EUR 100,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-. Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro) Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV30UNLA0003011130719, Reģ.Nr.90000031245 vai kontā: AS “Swedbank”, Kods:HABALV22, Konts: LV89HABA0551024293520 un drošības nauda 10% no nosacītās cenas, jāiemaksā Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV35UNLA0050021696211, Reģ.Nr.90000031245.
Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko 106-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029 vai Baldones novada domes kancelejā.


Baldones novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2 nekustamos īpašumus Baldones novadā:
* Izsolāmais īpašums: zemes gabals Smilšu ielā 9, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 5709, kadastra apzīmējums 8005 001 5709 ar kopējo zemes platību 1526 m². Izsoles sākumcena EUR 6500,-, drošības nauda EUR 650,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2018.gada 22.februārī, plkst.15:00. Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2018. gada 19.februārim plkst. 17.00.

* Izsolāmais īpašums: zemes gabals Lejas ielā 10, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0176, kadastra apzīmējums 8005 001 0019, 963 kvadrātmetru platībā. Izsoles sākumcena EUR 3000,-, drošības nauda EUR 300,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. (0600).

Pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu Lejas ielā 10, Baldonē, Baldones novadā ir pierobežniekiem. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2018.gada 8.janvārim plkst.12.00.

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2018.gada 22.janvārī, plkst.16:00.

Visiem izsolāmajiem īpašumiem izsoles solis noteikts EUR 100,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko 106-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029 vai Baldones novada domes kancelejā.


Baldones novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod trauku mazgājamo mašīnu
Metos Master HOOD 110:

Mazgāšanas jauda 60 cikli/h;
2 mazgāšanas programmas – 1 un 2 minūtes;
Mazgāšanas telpas augstums 40 mm;
Kasetes izmēri 55x500mm;
Sūknis 1,1kW;
Maksimāla patērējamā jauda 10,2kW;
Iekārtas izmēri 720*730*1410/1880mm;
Iekārtas svars 115 kg.
Izsoles vieta tiek noteikta Baldones novada dome, Pārupes iela 3, Baldone, bet izsoles laiks - 2017.gada 11.decembrī, plkst. 16.00.
Kustamās mantas izsoles sākumcena noteikta EUR 1300,-.
Izsolāmā objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 50,-.
Izsoles dalības reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,-
 Nodrošinājums jeb drošības nauda – 10% no nosacītās cenas, t.i., EUR 130,-.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē līdz 2017.gada 8.decembrim, plkst. 12:00. Reģistrēties izsolei un iepazīties ar izsoles materiāliem iespējams pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko domes pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienā vai arī citā laikā telefoniski vienojoties pa tālr.67932329 vai 27589029.
03.11.2017


Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Dunduri”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra Nr.80250120080, ar kopējo zemes platību 0,7356 ha un uz tās esošo dzīvojamo māju ar kopējo platību 170,7m2 un palīgēkām. Izsoles sākumcena EUR 7300,-, drošības nauda EUR 730,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (NĪLM kods 0101).

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2017.gada 9.novembrī, plkst.15:00. Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2017. gada 6.novembrim plkst. 12.00.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko 106-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029 vai Baldones novada domes kancelejā


Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 3 nekustamos īpašumus Baldones novadā:

 * Izsolāmais īpašums: zemes gabals Senču ielā 2A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0424, kadastra apzīmējums 8005 001 0424 ar kopējo zemes platību 961 m². Izsoles sākumcena EUR 4700,-, drošības nauda EUR 470,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2017.gada 9.oktobrī, plkst.15:00. Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2017. gada 6.oktobrim plkst. 12.00.

* Izsolāmais īpašums: zemes gabals Ķeguma prospektā 30, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 5809, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 8005 001 5809, 3520 m² platībā. Izsoles sākumcena EUR 10 500,-, drošības nauda EUR 1050,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve

* Pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu Ķeguma prospektā 30, Baldonē, Baldones novadā ir pierobežniekiem. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2017.gada 6.oktobrim plkst.12.00.
Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2017.gada 9.oktobrī, plkst.15:40.

* Izsolāmais īpašums: Tilta ielā 4 , Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 3414,  kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8005 001 3414, ar kopējo zemes platību 2499m2, dzīvojamās mājas (māja atrodas avārijas stāvoklī) ar kadastra apzīmējumu 8005 001 3414 001 un divām palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 8005 001 3414 002, 8005 001 3414 006. Izsoles sākumcena EUR 20 000,-, drošības nauda EUR 2000,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.
Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2017.gada 9.oktobrī, plkst.16:00. Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2017. gada 6.oktobrim plkst. 12.00.

Visiem izsolāmajiem īpašumiem izsoles solis noteikts EUR 100,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-. Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro) Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV30UNLA0003011130719, Reģ.Nr.90000031245 vai kontā: AS “Swedbank”, Kods:HABALV22, Konts: LV89HABA0551024293520 un drošības nauda 10% no nosacītās cenas, jāiemaksā Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV35UNLA0050021696211, Reģ.Nr.90000031245.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko 106-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029 vai Baldones novada domes kancelejā.”


Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Kustamo mantu:

Vieglo pasažieru transporta līdzekli VW Passat Variant ar valsts numuru GE5970.
Kustamās mantas izsoles sākumcena noteikta EUR 300,- (trīs simti euro);

Izsolāmā objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 20,- .

Izsoles dalības reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,-.

Nodrošinājums jeb drošības nauda – 10% no nosacītās cenas, t.i., EUR 30,-.

Izsoles vieta tiek noteikta Baldones novada dome, Pārupes iela 3, Baldone, LV-2125, izsoles laiks - 2017.gada 9.oktobrī, plkst. 16.20 domes zālē.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiks līdz 2017.gada 6.oktobrim, plkst. 12:00.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko 106-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029 vai Baldones novada domes kancelejā.”


Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2 nekustamos īpašumus Baldones novadā:

* Izsolāmais īpašums: zemes gabals A.Saulieša ielā 2, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 0157, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 8005 001 0156, 1088 m² platībā. Izsoles sākumcena EUR 2400,-, drošības nauda EUR 240,-. Izsoles solis – EUR 100,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.
Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2017.gada 29.maijā, plkst.14:00. Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2017. gada 29.maijam plkst. 12.00.
* Pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu A.Saulieša ielā 2 ,Baldonē ir pierobežniekiem. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2017.gada 26.maijam.

* Izsolāmais īpašums: neapdzīvojamā telpa “Brumeļi”-6, Vārpas, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs 80259000400, īpašums sastāv no neapdzīvojamās telpas 18.5 kv.m. platībā, 186/2464 kopīpašuma domājamām daļām no 3 būvēm ar kadastra apzīmējumiem 8025 008 0185 001, 8025 008 0185 002, 8025 008 0185 003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 8025 008 0185. Izsoles sākumcena EUR 300,-, drošības nauda EUR 30,-. Izsoles solis – EUR 10,-.

* Pirmpirkuma tiesības uz neapdzīvojamo telpu “Brumeļi”-6, Vārpas, Baldones pagastā, Baldones novadā ir dzīvojamās mājas “Brumeļi”, Vārpas, Baldones pagastā, Baldones novadā dzīvokļu īpašniekiem.

* Dzīvokļu īpašnieki var pieteikties izsolei līdz 2017.gada 26.maijam..

* Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2017.gada 29.maijā, plkst.14:30. Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2017. gada 29.maijam plkst. 12.00.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko 106-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029 vai Baldones novada domes kancelejā.


Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2 nekustamos īpašumus Baldones novadā:

  • Izsolāmais īpašums: zemes gabals Parka ielā 28, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 0161, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 8005 001 5412, 2993 m² platībā. Izsoles sākumcena EUR 12 300,-, drošības nauda EUR 1230,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2017.gada 19.aprīlī, plkst.14:00. Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2017. gada 18.aprīlim plkst. 12.00.

  • Izsolāmais īpašums: zemes gabals Skolas ielā 26A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 0169, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 8005 001 1223, 1028 m² platībā. Izsoles sākumcena EUR 4300,-, drošības nauda EUR 430,-.
  • Pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu Skolas ielā 26A, Baldonē ir pierobežniekiem. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2017.gada 4.aprīlim.

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2017.gada 19.aprīlī, plkst.15:00.

Visiem izsolāmajiem īpašumiem izsoles solis noteikts EUR 100,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-. Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro) Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV30UNLA0003011130719, Reģ.Nr.90000031245 vai kontā: AS “Swedbank”, Kods:HABALV22, Konts: LV89HABA0551024293520 un drošības nauda 10% no nosacītās cenas, jāiemaksā Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV35UNLA0050021696211, Reģ.Nr.90000031245.


* Baldones novada pašvaldība nodot atsavināšanai Baldones novada pašvaldībai piekrītošajā nekustamajā īpašumā – “Spaļenieku ceļš”, Baldones pagasts, Baldones novads, kadastra Nr. 8025 010 0050, ceļa nodalījumā augošo koku  ciršanas tiesības šādā apjomā: zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 010 0050 (1.kvartāls, 1.nogabals) 185 koki, izcērtamais apjoms - 106.38 m3, izcērtamā platība 0,30 ha.

Atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcenu EUR 2500,- (divi tūkstoši pieci simti euro);
Solis– EUR 50,- (piecdesmit euro);
Dalībnieka reģistrācijas maksu – EUR 15,- (piecpadsmit euro);
Nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 250,- (divi simti piecdesmit euro).

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā. Baldonē, Pārupes ielā 3, 2017.gada 7.martā, plkst.14:00.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017.gada 6.martam, plkst.18.00 pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko 106.-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029 vai Baldones novada domes kancelejā.
Izsoles noteikumi... (287.68 KB)


* Baldones novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod traktoru T40AM, valsts reģ. Nr. T336 LD. Izsoles vieta tiek noteikta Baldones novada dome, Pārupes iela 3, Baldone, bet izsoles laiks - 2017.gada 12.janvārī, plkst. 15.00.

Kustamās mantas izsoles sākumcena noteikta EUR 800,-.

Izsolāmā objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 50,-.

         Izsoles dalības reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,-.

         Nodrošinājums jeb drošības nauda – 10% no nosacītās cenas, t.i., EUR 80,-.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē līdz 2017.gada 11.janvārim, plkst. 12:00. Reģistrēties izsolei un iepazīties ar izsoles materiāliem iespējams pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko domes pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienā vai arī citā laikā telefoniski vienojoties pa tālr.67932329 vai 27589029.
/06.12.2016/


* Baldones novada pašvaldība izsludina augošu koku izsoli cirsmas veikšanai Baldones novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā – “Bērzupes”, Baldones pagasts, Baldones novads, kadastra Nr. 8025 008 0210, zemes vienībā ar kadastra apz. 8025 008 0210, ar kopējo platību 2,10 ha, augošos kokus un cirsmu ciršanas tiesības un nocirstos kokus šādā apjomā:
zemes vienībā “Bērzupes”, Baldones pagasts, Baldones novads, kadastra Nr. 8025 008 0210 (1.kvartāla 9.-12.nogabali)  ir cērtamie koki 1405 gab., izcērtamais apjoms 717,87 m3 , izcērtamo koku skaits 1405 gab., no kuriem 25 apses, 8 ozoli, 62 priedes, 341 baltalkšņi, 600 egles, 200 melnalkšņi, 167 bērzi,  2 kļavas.

Izsoles sākumcena EUR 19 000,- (deviņpadsmit tūkstoši euro), drošības nauda EUR 1900,- (viens tūkstotis deviņi simti euro).

Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli, izsoles solis EUR 500,- (pieci simti euro) un reģistrācijas maksa EUR 15,- (piecpadsmit euro)..

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā. Baldones pagastā, „Pārupēs”, 2016.gada 5.decembrī, plkst.15:00.

Līdz Pieteikuma iesniegšanai Izsoles pretendents samaksā reģistrācijas maksu – EUR 15,- (piecpadsmit euro) Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV30UNLA0003011130719, Reģ.Nr.90000031245 vai kontā: AS “Swedbank”, Kods:HABALV22, Konts: LV89HABA0551024293520 un drošības naudu – EUR 1900,- (viens tūkstotis deviņi simti euro), attiecīgi 10% no nosacītās cenas, jāiemaksā Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV35UNLA0050021696211, Reģ.Nr.90000031245.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2016.gada 5.decembrim, plkst.14.00 pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko 106.-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029 vai Baldones novada domes kancelejā.
/26.10.2016/


* Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2 nekustamos īpašumus Baldones novadā:
1. Izsolāmais īpašums: zemes gabals “Kāpas”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs 8025 009 0217, kadastra apzīmējums 8025 009 0217 ar kopējo zemes platību 1,25 ha vienā gabalā.
Izsoles sākumcena EUR 13 500,-, drošības nauda EUR 1350,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – rūpniecības ražošanas uzņēmumu apbūve.
Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldones pagastā, „Pārupes”, 2016.gada 17.oktobrī, plkst.16:00.
2. Izsolāmais īpašums otrā izsolē: zemes gabals “Jaundzīles”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs 8025 009 0183, kadastra apzīmējums 8025 009 0183 ar kopējo zemes platību 1900 m2 vienā gabalā.
Izsoles sākumcena EUR 7600,-, drošības nauda EUR 760,-.
Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldones pagastā, „Pārupes”, 2016.gada 13.oktobrī, plkst.14:00.
              Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko 106-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029 vai Baldones novada domes kancelejā.

Vairāk...
/20.09.2016/


* Baldones novada dome paziņo, ka nomas tiesību izsolei, kurā tika izsolītas nomas tiesības uz nekustamo īpašumu Parka ielā 10A, Baldonē, pieteicās 2 pretendenti. Izsolē uzvarējis pretendents ar reģistrācijas Nr.1, nosolot augstāko cenu.

 /25.11.2014/

* Baldones novada dome paziņo, ka augošu koku izsolei nekustamajos īpašumos “Meži”, “Grundes”, Baldones pagastā, bija pieteikušies 4 dalībnieki. Izsolē uzvarēja dalībnieks ar reģistrācijas Nr.4, nosolot augstāko cenu.

 /25.11.2014/