A+ A

Izsoles

Paziņojums par īres tiesību izsoli

Īres tiesību izsoles organizētājs

Baldones novada pašvaldība: Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā.

Kontaktpersona: tatjana.tihonenko@baldone.lv, tālr.67932329, 27589029

Īres tiesību izsoles veids

Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Īres objekts

Baldones novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums – Vanagkalnu ielā 50 k-1, Baldonē, Baldones novadā  - dzīvojamā ēka, ar kadastra apzīmējumu 8025 006 0065 012, 162.8 kv.m. platībā un zemes vienības 0,09 ha platībā (dzīvojamās ēkas uzturēšanai nepieciešamā zemes vienība), ar kadastra apzīmējuma 8025 006 0065.

Īres objektu raksturojošā informācija, citi izīrēšanas nosacījumi

Uz nekustamā īpašuma esošā dzīvojamā māja sastāv no:

 • 1.stāva -  2 (divas) istabas, 1 (viens) pieliekamais, 1 (viena) priekštelpa, 2 (divās) kāpņu telpas, tualete, dušas telpa, gaitenis;
 • 2. stāva (jumta stāvs) -  1 (viena) istaba, 1 (viens) pieliekamais, kāpņu telpa un veranda.

Maksimālais izīrēšanas termiņš

1 (viens) gads

Izīrējamā objekta nosacītās īres maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis

Izsoles solis – EUR 5,00 (pieci euro)

Ka papildus īres maksai, īrnieks maksā visus komunālos, apdrošināšanas maksājumus un nekustamā īpašuma nodokli.

Izsoles norises vieta un laiks

2018.gada 17.maijā plkst.15.00

Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novads

Izīrējamā objekta apskates vieta un laiks

Izīrējamā objekta atrašanās vietā – Vanagkalnu ielā 50 k-1, Baldonē, Baldones novadā, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67932329, 27589029 (nekustamā īpašuma speciāliste T.Tihoņenko)

Ar izsoles noteikumiem un dzīvojamo telpu īres līguma projektu var iepazīties pie Baldones novada domes nekustamā īpašuma speciālistes T.Tihoņenko 106.-1.kabinētā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029

Īres tiesību pretendenta pieteikšanās termiņš

Pieteikumi iesniedzami Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā, 1.stāvā, kancelejā, kancelejas vadītājai vai 106.-1.kabinētā, sākot ar informācijas publicēšanas dienu līdz 2018.gada 16.maijam plkst.12.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācijas maksa

EUR 15,00 (piecpadsmit euro)

Līdz Pieteikuma iesniegšanai Izsoles dalībnieks samaksā reģistrācijas maksu šajos noteikumos noteiktajā apmērā Baldones novada dome, Pārupes ielā 3, Baldonē, LV -2125, Reģ.Nr. 90000031245, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, kontā: LV30UNLA0003011130719, ar norādi, reģistrācijas maksa n.ī. Vanagkalnu ielā 50 k-1, Baldonē, Baldones novadā īres tiesību izsolei"

Pielikumi:


Baldones novada pašvaldība trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod trauku mazgājamo mašīnu Metos Master HOOD 110:

 • Mazgāšanas jauda 60 cikli/h;
 • 2 mazgāšanas programmas – 1 un 2 minūtes;
 • Mazgāšanas telpas augstums 40 mm;
 • Kasetes izmēri 55x500mm;
 • Sūknis 1,1kW;
 • Maksimāla patērējamā jauda 10,2kW;
 • Iekārtas izmēri 720*730*1410/1880mm;
 • Iekārtas svars 115 kg.

Izsoles vieta tiek noteikta Baldones novada dome, Pārupes iela 3, Baldone, bet izsoles laiks - 2018.gada 17.maijā, plkst. 14.00.

Kustamās mantas izsoles sākumcena noteikta EUR 1040,-.

 • Izsolāmā objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 50,-.
 • Izsoles dalības reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,-.
 • Nodrošinājums jeb drošības nauda – 10% no nosacītās cenas, t.i., EUR 104,-.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē līdz 2018.gada 16.maijam, plkst. 12:00.

Reģistrēties izsolei un iepazīties ar izsoles materiāliem iespējams pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko domes pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienā vai arī citā laikā telefoniski vienojoties pa tālr.67932329 vai 27589029.


Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2 nekustamos īpašumus Baldones novadā:

 • Izsolāmais īpašums: zemes gabals Saules ielā 8, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0323, kadastra apzīmējums 8005 001 0171 ar kopējo zemes platību 1430 m2. Izsoles sākumcena EUR 8400,-, drošības nauda EUR 840,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2018.gada 17.maijā, plkst.15:20. Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2018. gada 16.maijam plkst. 12.00.

 • Izsolāmais īpašums: zemes gabals “Kāpas”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs 8025 009 0217, kadastra apzīmējums 8025 009 0217 ar kopējo zemes platību 11500 m2. Izsoles sākumcena EUR 11 300,-, drošības nauda EUR 1130,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – rūpniecības ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001).

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2018.gada 17.maijā, plkst.14:20. Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2018. gada 16.maijam plkst. 12.00.

Visiem izsolāmajiem īpašumiem izsoles solis noteikts EUR 100,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-. Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro) Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV30UNLA0003011130719, Reģ.Nr.90000031245 vai kontā: AS “Swedbank”, Kods:HABALV22, Konts: LV89HABA0551024293520 un drošības nauda 10% no nosacītās cenas, jāiemaksā Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV35UNLA0050021696211, Reģ.Nr.90000031245.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko 106-1. kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029, vai Baldones novada domes kancelejā.”2018.gada janvārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Lejas iela 10, Baldone – tika izmantotas pirmpirkuma tiesības (summa EUR 3000,-)

2018.gada februārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Saules iela 10, Baldone - tika izmantotas pirmpirkuma tiesības (summa EUR 2850,-)
 • Saules iela 10A, Baldone - tika izmantotas pirmpirkuma tiesības (summa EUR 2650,-)

2018. gada martā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Smilšu iela 9, Baldone -  (summa EUR 13 400,-).