A+ A

Izsoles

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod:

 • nekustamo īpašumu A. Saulieša ielā 14, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs  80050015124, kadastra apzīmējums 8005 001 5412 ar kopējo zemes platību 0,1938 ha. Izsoles sākumcena noteikta EUR 14.100,- (četrpadsmit tūkstoši viens simts euro).
  Izsoles solis noteikts EUR 100,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-.
  Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2019. gada 11.septembrim plkst. 12:00.
  Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2019. gada 12.septembrī plkst.15:20, zālē.
  Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro) un drošības nauda 10% no sākumcenas.
 • nekustamo īpašumu Bērzu ielā 7, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 80050015122, kadastra apzīmējums 8005 001 5122 ar kopējo zemes platību 0,1128 ha. Izsoles sākumcena noteikta EUR 10.100,- (desmit tūkstoši viens simts euro).
  Izsoles solis noteikts EUR 100,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-.
  Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2019. gada 11.septembrim plkst. 12:00.
  Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2019. gada 12.septembrī plkst.15:40, zālē.
  Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro) un drošības nauda 10% no sākumcenas.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie nekustamā īpašuma speciālistes 106-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 20283978 vai Baldones novada domes kancelejā.


Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod augošu koku ciršanas tiesību nekustamajos īpašumos:

 • nekustamā īpašuma "Spaļenieku ceļš", Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs 80250100050, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 80250100050, un 80250090232. Cērtami 854 koki, no tiem 431 egle, 41 bērzs, 6 apses, 9 melnalkšņi, 15 baltalkšņi, 12 ozoli. Izcērtamais apjoms - 686,28 m³. Izmantošanas veids - galvenā cirte ceļa nodalošajā joslā;
 • nekustamā īpašuma "Reiskatu ceļš", Baldones pagastā, Baldones novadā, ar kadastra numurs 80250070187, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8025002022,7 un 80250020228. Cērtami 314 koki, no tiem 135 priedes, 156 egles, 3 bērzi, 7 apses, 7 melnalkšņi, 4 baltalkšņi, 2 ozoli. Izcērtamais apjoms 361,26 m³. Izmantošanas veids - cirte ceļa nodalošajā joslā;
 • nekustamā īpašuma "Lapsēnu ceļš", Baldones pagastā, Baldones novadā, ar kadastra numurs 80250070184, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 80250020195, un 80250070184. Cērtami 350 koki, no tiem 84 priedes, 159 egles, 13 bērzi, 12 apses, 65 melnalkšņi, 13 baltalkšņi, 4 ozoli. Izcērtamais apjoms - 1356,84 m³. Izmantošanas veids - cirte ceļa nodalošajā joslā.

Kopējais izcērtamais apjoms 1404,38 m³, kopumā 1518 koki.

Izsoles sākumcena EUR 55 000 (piecdesmit pieci tūkstoši euro), drošības nauda 5500 (pieci tūkstoši pieci simti euro). Izsoles solis noteikts EUR 200,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15. Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2019. gada 14.augustam plkst. 12.00.

Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome, adrese Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2019. gada 15.augustā plkst.15.00, zālē. Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa - EUR 15 (piecpadsmit euro) un drošības nauda 10% no sākumcenas. Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu "Latvijas Vēstnesis" līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie nekustamā īpašuma speciālistes 106-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr. 67 932 329, 20 283 978 vai Baldones novada domes kancelejā.


2019. gada janvārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Priežu iela 2-8, Baldone - (summa EUR 1.810,-).

2019. gada februārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Zīļu iela 23, Baldone - (summa EUR 13.400,-);
 • A. Saulieša iela iela 10, Baldone – (summa EUR 7.100,-);
 • Misa Nr.69, Baldones pag., Baldones nov. – (summa EUR 2.600,-)

2019. gada maijā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Parka iela 28, Baldone - (summa EUR 12.100,-).
 • Loču iela 1, Baldone - (summa EUR 6.600,-).