A+ A

Izsoles

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod:

 • nekustamo īpašumu “Rozītes Nr. 25”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs 8025 004 0077, kadastra apzīmējums 8025 004 0077 ar kopējo zemes platību 701 m². Izsoles sākumcena noteikta EUR 1600,- (viens tūkstotis seši simti euro).
  Izsoles solis noteikts EUR 50,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-.
  Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2019. gada 16.oktobrim plkst. 12.00.
  Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2019. gada 17.oktobrī plkst.15.00, zālē.
  Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro) un drošības nauda 10% no sākumcenas.
 • nekustamo īpašumu “Rozītes Nr. 49”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs 8025 004 0088, kadastra apzīmējums 8025 004 0088 ar kopējo zemes platību 794 m². Izsoles sākumcena noteikta EUR 1700,- (viens tūkstotis septiņi simti euro).
  Izsoles solis noteikts EUR 50,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-.
  Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2019. gada 16.oktobrim plkst. 12.00.
  Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2019. gada 17.oktobrī plkst.15.20, zālē.
  Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro) un drošības nauda 10% no sākumcenas.
 • nekustamo īpašumu Daugavas ielā 44A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs  8005 001 0144, kadastra apzīmējums 8005 001 5019 ar kopējo zemes platību 401 m². Izsoles sākumcena noteikta EUR 1600,- (viens tūkstotis seši simti euro).
  Izsoles solis noteikts EUR 100,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-.
  Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2019. gada 16.oktobrim plkst. 12.00.
  Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2019. gada 17.oktobrī plkst.15.40, zālē.
  Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro) un drošības nauda 10% no sākumcenas.
  Daugavas iela 44A, Baldone, Baldones novads ir starpgabals, pirmpirkuma tiesības ir zemes gabala pierobežniekiem. (Ja termiņā līdz 17.10.2019 piesakās viens pretendents ar pirmpirkuma tiesībām, ar to tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu. Ja pesakās vairāki pretendenti, kam ir pirmpirkuma tiesības, starp tiem tiek rīkota izsole).

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie nekustamā īpašuma speciālistes 106-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 20283978 vai Baldones novada domes kancelejā. Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties šeit: "Rozītes Nr. 25", "Rozītes Nr. 49", Daugavas ielā 44A (209.70 KB) (210.01 KB) (207.82 KB)


Baldones novada dome izsludina: kustamās mantas – vieglā pasažieru transportlīdzekļa (vieglais izolators) VW Caddy, šasijas Nr.WV2ZZZ2KZ7X117472, reģ.Nr.GO6559 izsoli ar augšupejošu soli, nosakot izsoles sākumcenu EUR 300,- (trīs simti euro).

izsoles solis – EUR 20,- (divdesmit euro);
izsoles dalībnieku reģistrācijas
maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro);
drošības nauda 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas - EUR 30,- (trīsdesmit euro)
.

Izsole notiks Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē, 2019.gada 3.oktobrī, plkst.15:00, domes zālē

Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro) un drošības nauda, attiecīgi 10% no nosacītās cenas - t.i. 30,- (trīsdesmit euro) iemaksājot to Baldones novada domes kasē vai bankas norēķinu kontā AS "SEB banka", UNLALV2X konta numurs LV30UNLA0003011130719 vai A/S “Swedbank”, HABALV22, konta numurs LV89HABA0551024293520.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu līdz 2019.gada 2.oktobrim, plkst.12.00 pie izsoles komisijas priekšsēdētājas G. Erdmanes 106.-1. kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 20283978 vai Baldones novada domes kancelejā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, transportlīdzekļa foto - šeit. (222.06 KB)


2019. gada janvārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Priežu iela 2-8, Baldone - (summa EUR 1.810,-).

2019. gada februārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Zīļu iela 23, Baldone - (summa EUR 13.400,-);
 • A. Saulieša iela iela 10, Baldone – (summa EUR 7.100,-);
 • Misa Nr.69, Baldones pag., Baldones nov. – (summa EUR 2.600,-)

2019. gada maijā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Parka iela 28, Baldone - (summa EUR 12.100,-).
 • Loču iela 1, Baldone - (summa EUR 6.600,-).

2019. gada 15.augustā Baldones pašvaldība atklātā mutiskā izsolē atsavināja augošu koku ciršanas tiesības nekustamajos īpašumos:

 • Spaļenieku ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā
 • Reiskatu ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā
 • Lapsēnu ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā

Izsoles nosolītā cena EUR 55.200,-

2019. gada septembrī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošu īpašumu:

 • A. Saulieša iela 14, Baldone - (summa EUR 14200,-).