A+ A

Izsoles

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sekojošus nekustamos īpašumus:

 • Parka ielā 28, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs  8005 001 0161, kadastra apzīmējums 8005 001 5412 ar kopējo zemes platību 0,2993 ha. Izsoles sākumcena noteikta EUR 11 000,- (vienpadsmit tūkstoši euro).

Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2019. gada 15.maijam plkst. 12.00.
Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2019. gada 16.maijā plkst.15.20, zālē.

 • Loču iela 1, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8025 009 0374, kadastra apzīmējums 8025 009 0193 ar kopējo zemes platību 0,1741 ha. Izsoles sākumcena noteikta EUR 6 500,- (seši tūkstoši pieci simti euro). Loču iela 1, Baldone, Baldones novads ir starpgabals, pirmpirkuma tiesības ir zemes gabala pierobežniekiem.

Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2019. gada 15.maijam plkst. 12.00.
Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2019. gada 16.maijā plkst.15.00, zālē.

Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro) Baldones novada domes kasē vai bankas kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, kods: UNLALV2X, konts: LV30UNLA0003011130719, Reģ.Nr.90000031245 vai AS “Swedbank”, kods:HABALV22, konts: LV89HABA0551024293520 un drošības nauda 10% no noteiktās cenas, kas jāiemaksā Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV35UNLA0050021696211, Reģ.Nr.90000031245.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie zemes ierīkotājas 106-2.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932883, 26393469 vai Baldones novada domes kancelejā.


Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sekojošus nekustamos īpašumus:

 • Zīļu ielā 23, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 2911, kadastra apzīmējums 8005 001 2911 ar kopējo zemes platību 1231 m2. Izsoles sākumcena noteikta EUR 8000,- (astoņi tūkstoši euro), drošības nauda EUR 800,-.

Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2019. gada 25. februārī plkst.15.40, zālē.

 • A.Saulieša ielā 10, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 5121, kadastra apzīmējums 8005 001 5121 ar kopējo zemes platību 1129 m2. Izsoles sākumcena noteikta EUR 7000,- (septiņi tūkstoši euro), drošības nauda EUR 700,-.

Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2019. gada 25. februārī plkst.15.20, zālē.

 • “Misa Nr.69”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs 8025 011 0408, kadastra apzīmējums 8025 011 0408 ar kopējo zemes platību 601 m2. Izsoles sākumcena noteikta EUR 2500,- (divi tūkstoši pieci simti euro), drošības nauda EUR 250,-.

Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2019. gada 25. februārī plkst.15.00, zālē.

Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2019. gada 21. februārim plkst. 12.00. Izsoles solis noteikts EUR 100,- un reģistrācijas maksa izsolei - EUR 15,-.,

 • Priežu ielā 2-8, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 900 0367, ar kopējo platību 13,3.m2 un tam piederošo 133/2273 domājamo daļu no dzīvojamās ēkas, ar kadastra apzīmējumu 8005 001 1341 1001, palīgēkām un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8005 001 3411. Izsoles sākumcena noteikta EUR 550,- (pieci simti piecdesmit euro), drošības nauda EUR 55,-.

Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2019. gada 21. janvārī plkst.15.00, zālē.

Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2019. gada 18. janvārim plkst. 12.00. Izsoles solis noteikts EUR 30,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-.

Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro) Baldones novada domes kasē vai bankas kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, kods: UNLALV2X, konts: LV30UNLA0003011130719, Reģ.Nr.90000031245 vai AS “Swedbank”, kods:HABALV22, konts: LV89HABA0551024293520 un drošības nauda 10% no noteiktās cenas, kas jāiemaksā Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV35UNLA0050021696211, Reģ.Nr.90000031245.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē, sākot ar sludinājuma publicēšanu izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T. Tihoņenko 106-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029, vai Baldones novada domes kancelejā.


2018.gada janvārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Lejas iela 10, Baldone – tika izmantotas pirmpirkuma tiesības (summa EUR 3000,-)

2018.gada februārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Saules iela 10, Baldone - tika izmantotas pirmpirkuma tiesības (summa EUR 2850,-)
 • Saules iela 10A, Baldone - tika izmantotas pirmpirkuma tiesības (summa EUR 2650,-)

2018. gada martā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Smilšu iela 9, Baldone -  (summa EUR 13 400,-).

2018. gada maijā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Saules iela 8, Baldone - (summa EUR 8500,-).

2018. gada maijā īres tiesību izsoles rezultātā tika iegūtas īres tiesības uz nekustamā īpašumu:

 • Vanagkalnu ielā 50k-1, Baldonē, Baldones novadā (summa EUR 175,- mēnesī).

2018. gada septembrī:

 • 10. septembrī otrā mutiskā izsolē tika piedāvāts nekustamais īpašums “Kāpas”, Baldones pagastā, Baldones novadā – izsole nenotika, pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma “Kāpas”, Baldones pagastā atsavināšanas lēmuma atcelšanu.
 • 10. septembrī mutiskā izsolē tika piedāvāts nekustamais īpašums Pasta ielā 18, Baldone, Baldones novadā – izsole nenotika, pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma īpašums Pasta ielā 18, Baldone, Baldones novadā atsavināšanas lēmuma atcelšanu.
 • 10. septembrī notika nekustamā īpašuma A.Saulieša ielā 1A, Baldonē izsole – izsolē, veicot vienu soli, uzvarēja persona, nopērkot īpašumu par EUR 9200.

2018. gada novembrī Baldones pašvaldība atklātā mutiskā izsolē atsavināja nekustamo īpašumu:

 • “Dzeguzes”, Baldones pagastā, Baldones novadā (summa EUR 15 200).