A+ A

Izsoles

Baldones novada pašvaldība otrā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Baldones novadā:

 • zemes gabals “Kāpas”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs 8025 009 0217, kadastra apzīmējums 8025 009 0217 ar kopējo zemes platību 11500 m2. Izsoles sākumcena EUR 11 300,-, drošības nauda EUR 1130,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – rūpniecības ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001).
  Izsole notiks Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldones novadā, Baldonē, 2018. gada 10. septembrī, plkst.15:00.
  Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties līdz 2018. gada 10.septembrim plkst. 12.00, iesniedzot attiecīgu pieteikumu.

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumu Baldones novadā:

 • zemes gabals A.Saulieša ielā 1A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 5310, kadastra apzīmējums 8005 001 5310 ar kopējo zemes platību 2771 m2. Izsoles sākumcena EUR 9100,-, drošības nauda EUR 910,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (NĪLM kods 0501). Uz zemes gabala atrodas mežs. Saskaņā ar teritorijas plānojumu īpašumā ir atļauta apbūve.
  Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2018.gada 10.septembrī, plkst.15:20.
  Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2018. gada 7.septembrim plkst. 12.00.
 • zemes Pasta ielā 18, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 4214, kadastra apzīmējums 8005 001 4214 ar kopējo zemes platību 4337 m2. Izsoles sākumcena EUR 15 100,-, drošības nauda EUR 1510,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (NĪLM kods 0501). Uz zemes gabala atrodas mežs. Saskaņā ar teritorijas plānojumu īpašumā ir atļauta apbūve.
  Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2018.gada 10.septembrī, plkst.15:40.
  Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2018. gada 7.septembrim plkst. 12.00.

Augošu koku ciršanas tiesību izsolē piedāvā tiesības nocirst un iegūt īpašumā augošus kokus:

 • zemes vienībā “Spaļenieku ceļš” ar kadastra Nr. 8025 0100050, 8025 009 0232 ir cērtami 910 koki, no kuriem – 6 apses, 19 ozoli, 20 baltalkšņi, 339 priedes, 42 bērzi, 477 egles, 8 melnalkšņi, izcērtamais apjoms 660,93 m3, vērtība EUR 18 240, izcērtamā platība 1,5 ha. Izmantošanas veids – galvenā cirte ceļa nodalošā joslā;
 • zemes vienībā “Reiskatu ceļš” ar kadastra Nr. 8025 0020227, ir cērtami 139 koki, no kuriem 35 priedes, 3 baltalkšņi, 5 melnalkšņi, 1 bērzs, 3 apses, 1 ozols, 91 egle, izcērtamais apjoms 143,75 m3, un vērtība EUR 5907,82-, izcērtamā platība 0,78 ha, zemes vienībā “Reiskatu ceļš” ar kadastra Nr. 8025 002 0228, ir cērtami 173 koki, no kuriem 64 egles, 4 apses, 3 melnalkšņi, 2 bērzi, 100 priedes, izcērtamais apjoms 223,68 m3, un vērtība EUR 9483,03-, izcērtamā platība 2,5 ha. Izmantošanas veids –cirte ceļa nodalošā joslā;
 •  zemes vienībā “Lapsēnu ceļš” ar kadastra Nr. 8025 007 0184 ir cērtami 47 koki, no kuriem 21 priede, 4 bērzi, 3 ozoli, 19 egles, izcērtamais apjoms 40,63 m3, un vērtība EUR 1786,29-, izcērtamā platība 1,4 ha, zemes vienībā “Lapsēnu ceļš” ar kadastra Nr. 8025 002 0195, ir cērtami 304 koki, no kuriem 63 priedes, 7 baltalkšņi, 15 apses, 1 ozols, 68 melnalkšņi, 140 egles, 10 bērzi, izcērtamais apjoms 319,72 m3, un vērtība EUR 11 410,49-, izcērtamā platība 4,3 ha. Izmantošanas veids –cirte ceļa nodalošā joslā

Izsoles nosacītā cena ir EUR 47 000,- .
Izsoles vieta un laiks - Baldones novada domē, adrese: Pārupes iela 3, Baldone,  Baldones novads, 2018. gada 13.augustā, plkst.15:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2018.gada 10.augustam, plkst.12:00.

Visiem izsolāmajiem īpašumiem izsoles solis noteikts EUR 100,-, reģistrācijas maksa izsolei ir EUR 15,-.
Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro) Baldones novada domes kasē vai bankas kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, kods: UNLALV2X, konts: LV30UNLA0003011130719, Reģ.Nr.90000031245 vai AS “Swedbank”, kods:HABALV22, konts: LV89HABA0551024293520 un drošības nauda 10% no noteiktās cenas, kas jāiemaksā Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV35UNLA0050021696211, Reģ.Nr.90000031245.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē, sākot ar sludinājuma publicēšanu izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T. Tihoņenko 106-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029, vai Baldones novada domes kancelejā.


2018.gada janvārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Lejas iela 10, Baldone – tika izmantotas pirmpirkuma tiesības (summa EUR 3000,-)

2018.gada februārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Saules iela 10, Baldone - tika izmantotas pirmpirkuma tiesības (summa EUR 2850,-)
 • Saules iela 10A, Baldone - tika izmantotas pirmpirkuma tiesības (summa EUR 2650,-)

2018. gada martā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Smilšu iela 9, Baldone -  (summa EUR 13 400,-).

2018. gada maijā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Saules iela 8, Baldone - (summa EUR 8500,-).

2018. gada maijā īres tiesību izsoles rezultātā tika iegūtas īres tiesības uz nekustamā īpašumu:

 • Vanagkalnu ielā 50k-1, Baldonē, Baldones novadā (summa EUR 175,- mēnesī).