A+ A

Būvvaldes informācija

  • BALDONES NOVADA BŪVNIECĪBAS  INFORMĀCIJA PIEEJAMA EKONOMIKAS  MINISTRIJAS BIS MĀJASLAPĀ  ŠEIT

UZMANĪBU!
Ar 2014.gada 1.oktobri ir spēkā jaunais Būvniecības likums.
Baldones novada būvvalde informē, ka ņemot vērā būvniecību regulējošo normatīvo aktu izmaiņas, no šī gada 1.oktobra būvniecības iecerēm vairs netiks izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi (PAU).
Likumā tiek noteikts šāds būvniecības process:
* būvatļauja tiek izsniegta pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kas ir izstrādāts atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām.
*atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi, būvatļauja tiks izdota ar nosacījumiem. Nosacījumi ietvers prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus, kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai.
* būvdarbus drīkstēs uzsākt pēc tam, kad būvvalde būs izdarījusi atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu izpildi un būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama.
 
Atkarībā no būvniecības ieceres būvvalde pieņems lēmumu šādos termiņos:
1. 1 mēneša laikā – būvatļaujas izdošana vai atteikums izdod būvatļauju;
2. 14 dienu laikā – būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, vai atteikums izdarīt atzīmi;
3. 7 dienu laikā – būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstā vai atteikums izdarīt atzīmi.
Par pieņemto lēmumu būvvalde paziņos sabiedrībai, publicējot paziņojumu pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā triju darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
Likums paredz, ka būvvalde atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi veiks 15 darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi. Atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma raksta, apliecinājuma kartē vai būvatļaujā būvvalde izdarīs 5 darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.

Būvvaldē reģistrētie būvniecības iesniegumi, apliecinājuma kartes un paskaidrojuma raksti par būvniecības iecerēm 2018.gadā /publicēts 19.01.2018./ (34.23 KB)

Baldones novada būvvaldē pieņemtie lēmumi no 2014.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 23.decembrim. /publicēts 23.12.2016/ (64.70 KB)

Baldones novada būvvaldē līdz 2014.gada 1.oktobrim pieņemtie lēmumi (179.67 KB)

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par Baldones novada būvvaldes pieņemtie lēmumi līdz 29.09.2014. (264.97 KB)

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem no 06.01.2014. līdz 24.01.2014
/Publicēts 27.01.2014/ (37.64 KB)

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem no 16.12.2013. līdz 20.12.2013  Skatīt...
Publicēts 20.12.2013. (33.40 KB)

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem no 09.12.2013. līdz 14.12.2013. Skatīt...
Publicēts 14.12.2013. (36.12 KB)

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem no 15.11.2013. līdz 29.11.2013. Skatīt...
Publicēts 02.12.2013 (39.99 KB)

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem no 11.11.2013. līdz 15.11.2013. Skatīt...
Publicēts 15.11.2013 (32.34 KB)

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem no 04.11.2013. līdz 08.11.2013. Skatīt...
Publicēts 08.11.2013 (37.85 KB)

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem no 28.10.2013 līdz 01.11.2013. Skatīt...
Publicēts 01.11.2013 (35.90 KB)

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 25.10.2013. Skatīt...
Publicēts 25.10.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 17.10.2013. Skatīt...
Publicēts 17.10.2013 (33.40 KB) (31.92 KB)

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 07.10.2013. Skatīt...
Publicēts 07.10.2013 (31.59 KB)

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 13.09.2013. Skatīt...
Publicēts 26.09.2013 (31.56 KB)

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 13.09.2013. Skatīt...
Publicēts 17.09.2013 (31.56 KB)

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 29.08.2013. Skatīt...
Publicēts 29.08.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 12.08.2013. Skatīt...
Publicēts 15.08.2013 (32.74 KB) (18.19 KB)

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 08.08.2013. Skatīt...
Publicēts 12.08.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 31.07.2013. Skatīt...
Publicēts 02.08.2013 (20.59 KB) (18.79 KB)

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 26.07.2013. Skatīt...
Publicēts 29.07.2013

Publicējamā informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem līdz 19.06.2013. Skatīt...
Publicēts 19.06.2013 (22.95 KB) (33.27 KB)