A+ A

PAZIŅOJUMS

01.12.2017
Drukāt

Baldones novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2 nekustamos īpašumus Baldones novadā:

  • Izsolāmais īpašums: zemes gabals Smilšu ielā 9, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 5709, kadastra apzīmējums 8005 001 5709 ar kopējo zemes platību 1526 m². Izsoles sākumcena EUR 6500,-, drošības nauda EUR 650,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2018.gada 22.februārī, plkst.15:00. Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2018. gada 19.februārim plkst. 17.00.

  • Izsolāmais īpašums: zemes gabals Lejas ielā 10, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0176, kadastra apzīmējums 8005 001 0019, 963 kvadrātmetru platībā. Izsoles sākumcena EUR 3000,-, drošības nauda EUR 300,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. (0600).

Pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu Lejas ielā 10, Baldonē, Baldones novadā ir pierobežniekiem. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2018.gada 8.janvārim plkst.12.00.

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2018.gada 22.janvārī, plkst.16:00.

Visiem izsolāmajiem īpašumiem izsoles solis noteikts EUR 100,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko 106-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029 vai Baldones novada domes kancelejā.