A+ A

Paziņojumi par izsolēm

30.08.2017
Drukāt

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 3 nekustamos īpašumus Baldones novadā un kustamo mantu:

* Izsolāmais īpašums: zemes gabals Senču ielā 2A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0424, kadastra apzīmējums 8005 001 0424 ar kopējo zemes platību 961 m². Izsoles sākumcena EUR 4700,-, drošības nauda EUR 470,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2017.gada 9.oktobrī, plkst.15:00. Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2017. gada 6.oktobrim plkst. 12.00.

* Izsolāmais īpašums: zemes gabals Ķeguma prospektā 30, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 5809, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 8005 001 5809, 3520 m² platībā. Izsoles sākumcena EUR 10 500,-, drošības nauda EUR 1050,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve

* Pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu Ķeguma prospektā 30, Baldonē, Baldones novadā ir pierobežniekiem. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2017.gada 6.oktobrim plkst.12.00.
Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2017.gada 9.oktobrī, plkst.15:40.

* Izsolāmais īpašums: Tilta ielā 4 , Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 3414,  kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8005 001 3414, ar kopējo zemes platību 2499m2, dzīvojamās mājas (māja atrodas avārijas stāvoklī) ar kadastra apzīmējumu 8005 001 3414 001 un divām palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 8005 001 3414 002, 8005 001 3414 006. Izsoles sākumcena EUR 20 000,-, drošības nauda EUR 2000,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.
Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2017.gada 9.oktobrī, plkst.16:00. Dalībai Īpašuma izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2017. gada 6.oktobrim plkst. 12.00.

Visiem izsolāmajiem īpašumiem izsoles solis noteikts EUR 100,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-. Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro) Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV30UNLA0003011130719, Reģ.Nr.90000031245 vai kontā: AS “Swedbank”, Kods:HABALV22, Konts: LV89HABA0551024293520 un drošības nauda 10% no nosacītās cenas, jāiemaksā Baldones novada domes kasē vai kontā: AS “SEB Latvijas Unibanka”, Kods: UNLALV2X, Konts: LV35UNLA0050021696211, Reģ.Nr.90000031245.


Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Kustamo mantu:

Vieglo pasažieru transporta līdzekli VW Passat Variant ar valsts numuru GE5970.
Kustamās mantas izsoles sākumcena noteikta EUR 300,- (trīs simti euro);

Izsolāmā objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 20,- .

Izsoles dalības reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,-.

Nodrošinājums jeb drošības nauda – 10% no nosacītās cenas, t.i., EUR 30,-.

Izsoles vieta tiek noteikta Baldones novada dome, Pārupes iela 3, Baldone, LV-2125, izsoles laiks - 2017.gada 9.oktobrī, plkst. 16.20 domes zālē.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiks līdz 2017.gada 6.oktobrim, plkst. 12:00.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko 106-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 27589029 vai Baldones novada domes kancelejā.”